Hovedinnhold
Skriv ut

Finanstilsynet

Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og ordnede markedsforhold og til at brukerne kan ha tillit til at finansielle avtaler og tjenester blir fulgt opp etter sin hensikt.

Finanstilsynet har tilsyn med banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, e-pengeforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser og -fond, forsikringsformidlere, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, børser og autoriserte markedsplasser, oppgjørssentraler og verdipapirregistre, eiendomsmeglingsforetak, inkassoforetak, regnskapsførere og revisorer. I tillegg har Finanstilsynet tilsyn med børsnoterte foretaks finansielle rapportering og atferdsreglene i verdipapirmarkedet.

På Finanstilsynets nettsider finner du blant annet informasjonssider for regnskapsførere og revisorer, advarsler vedrørende useriøse og lovstridige virksomheter og mye statistikk innenfor finansierings- og forsikringsvirksomhet. Du finner også en databaseløsning hvor du kan søke fram informasjon om alle tilsynsenheter. Slik ser du for eksempel om en regnskapsfører er autorisert eller en eiendomsmegler har meglerbrev.

Skjema og tjenester

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat
Autorisasjon som regnskapsførerselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
Bevilling til å drive inkassovirksomhet Finanstilsynet
KRT-1081() CRD IV - FINREP -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1078() CRD IV - Kapitaldekning -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1079() CRD IV - Kapitaldekning -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1074() CRD IV - Likviditet NSFR -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1075() CRD IV - Likviditet NSFR -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1084() CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - ikke konsolider Finanstilsynet
KRT-1085() CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1076() CRD IV - Store engasjementer -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1077() CRD IV - Store engasjementer -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1082() CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1083() CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1072() CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1073() CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1070() CRD IV LCR-rapportering, ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1071() CRD IV LCR-rapportering, konsolidert Finanstilsynet
KRT-1001() Dokumentbasert tilsyn - Revisjonsselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1002() Dokumentbasert tilsyn - Revisors egenmelding Finanstilsynet
Etablering av finansieringsforetak Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirforetak Finanstilsynet
KRT-1011() Fondsinformasjon til kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
KRT-1010() Foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse Finanstilsynet
KRT-1029() Forsikringsselskapenes interne klagebehandling Finanstilsynet
KRT-1060() Generelt vedleggsskjema- Finanstilsynet Finanstilsynet
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
KRT-1009() Kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1008() Kvartalsoppgave for verdipapirforetak Finanstilsynet
KRT-1022 Likviditetsrapportering - LCR (Liquidity Coverage Ratio) Finanstilsynet
KRT-1023 Likviditetsrapportering - NSFR (Net Stable Funding Ratio) Finanstilsynet
KRT-1042() Nøkkeltall, Bank – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1041() Nøkkeltall, Bank - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1049() Nøkkeltall, Finansieringsforetak – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1045() Nøkkeltall, Livselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1047() Nøkkeltall, Pensjonskasser – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1043() Nøkkeltall, Skadeselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1021() Omsetningstall for revisjonsforetak Finanstilsynet
KRT-1012() Oppgave for eiendomsmegling Finanstilsynet
RA-0645() Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (PORT) Finanstilsynet
KRT-1025() Periodisk vedleggsskjema Finanstilsynet
KRT-1090() Rapport 700 - Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1091() Rapport 700 - Konsolidert Finanstilsynet
KRT-1092() Rapport 800 - Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1093() Rapport 800 - Konsolidert Finanstilsynet
Rapportering av store engasjementer Finanstilsynet
KRT-1007() Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling Finanstilsynet
KRT-1003() Rapportering fra utstederforetak ved Oslo Børs/Oslo Axess Finanstilsynet
KRT-1006() Rapporteringsskjema for selskaper som driver inkassovirksomhet Finanstilsynet
Registrering av forsikringsmeglerforetak Finanstilsynet
KRT-1005() Regnskapsførers egenmelding Finanstilsynet
KRT-1004() Regnskapsførerselskapets egenmelding Finanstilsynet
3050 Regnskapsskjema for pensjonsfond Finanstilsynet
3052/3051 Regnskapsskjema for private pensjonskasser Finanstilsynet
KRT-1018() Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om ansvarlige revisorer Finanstilsynet
KRT-1017() Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om revisjonsselskaper Finanstilsynet
Spesifikasjon av bokførte tap og brutto utlån (morbank) Finanstilsynet
Stresstest for livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Stresstest for skadeforsikringsselskaper Finanstilsynet
KRT-1019() Søknad om personlig konsesjon for regnskapsfører-, revisor-, eiendomsmegling- og inkassoområdet Finanstilsynet
Tapsavsetninger og tap på utlån og garantier Finanstilsynet
Tillatelse til etablering av forsikringsselskap Finanstilsynet
Tillatelse til å drive eiendomsmegling mot godtgjørelse Finanstilsynet
Tillatelse til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass Finanstilsynet
Tillatelse til å yte investeringstjenester Finanstilsynet
KRT-1015() Årsregnskap med revisjonsberetning for verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Publisert 21.12.2009