Hovedinnhold

Oversikt støtteordninger

Her kan du finne aktuelle støtteordninger for deg og din virksomhet 

Formål


Bransje

Støtteordninger for bransje: Bergverksdrift, utvinning av råolje og naturgass

Støtteordninger for bransje: Faglig, vitenskapelig, teknisk, forretningsmessig tjenesteyting

 • Bruksrettet medieforskning

  Medietilsynet skal fordele midler til bruksrettet medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av media, og på tema som gjelder redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold.

 • Designrådgivning fra Norsk design- og arkitektursenter

  Norsk design- og arkitektursenters rådgivere hjelper deg å se nye muligheter for bruk av design, velge rett designkompetanse og loser deg gjennom designprosessen fra A til Å.

 • ENERGIX – stort program energi

  ENERGIX støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det omfatter både teknologisk, naturvitenskaplig og samfunnsvitenskapelig forskning.

 • Reisetilskudd for designere og arkitekter

  Designere og arkitekter med godkjent profesjonsutdanning kan søke midler til reise og deltakelse ved utstillinger i utlandet, og for å holde foredrag ved internasjonale konferanser.

 • Samerådets kulturstøtte

  Formålet med kulturstøtten er å gi støtte til og vitalisere samarbeidet i kulturlivet blant samer over landegrensene. Det gis støtte til initiativ og tiltak som samene har felles interesse av.

Støtteordninger for bransje: Elektrisitet-, gass-, damp- og vannforsyning, renovasjon, gjenvinning

 • ENERGIX – stort program energi

  ENERGIX støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det omfatter både teknologisk, naturvitenskaplig og samfunnsvitenskapelig forskning.

 • GASSMAKS – Økt verdiskaping i naturgasskjeden

  Forskningsprogram som støtter prosjekter med potensiale for økt utnyttelse av naturgass i landbasert industri.

 • Kraftgaranti

  Industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft kan ha behov for å inngå langsiktige kraftkontrakter med en forutsigbar pris.

 • NORA

  NORA bevilger støtte til samarbeidsprosjekter, som omfatter partnere fra minst to av de fire NORA-regionene (Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge).

Støtteordninger for bransje: Fiske, fangst, akvakultur

 • Bioraffineringsprogrammet

  Har du et utviklingsprosjekt med utgangspunkt i fornybare bioråvarer? Innovasjon Norge støtter i en tidlig pilotfase bedrifter som jobber med foredling av biomasse.

 • Finansiering av fiskefartøy og fiskerettigheter

  Innovasjon Norge kan bidra med finansiering til kjøp og bygging av fiskefartøy, og til utstyr og redskaper.

 • Finansiering for lokalmat og opplevelser

  Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet (gårdsbruk i omsorgsarbeid), Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da kan Innovasjon Norge hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.

 • Garantiordningen for fiskere

  Formålet med ordningen er at du skal være sikret en minsteinntekt når du driver fiske.

 • HAVBRUK

  HAVBRUK-programmet finansierer prosjekter som bidrar til en bærekraftig, markedsrettet og lønnsom havbruksnæring.

 • Kompetansenettverk for lokalmatprodusenter

  Målgruppen til Kompetansenettverket er små matbedrifter med inntil ti ansatte, som har som mål å utvikle, foredle og selge kvalitetsmat basert på lokale råvarer. Tilbudet kan gi bistand innen flere felt, blant annet produkt- og prosessutvikling, markedsføring og regelverkskrav. 

 • MABIT

  MABIT er et selvstendig, næringsrettet FoU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge.

 • Refusjon av mineraloljeavgift

  Formålet med ordningen er å refundere CO2– og grunnavgift på mineralolje som fiskeflåten betaler når de bunkrer drivstoff.

 • Samerådets kulturstøtte

  Formålet med kulturstøtten er å gi støtte til og vitalisere samarbeidet i kulturlivet blant samer over landegrensene. Det gis støtte til initiativ og tiltak som samene har felles interesse av.

Støtteordninger for bransje: Industri; produksjon og reparasjon av ulike industrivarer

 • Byggelånsgaranti

  Garantien hjelper verftet eller produsenten å sikre konkurransedyktig finansiering av påløpende byggekostnader i byggeperioden.

 • Kraftgaranti

  Industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft kan ha behov for å inngå langsiktige kraftkontrakter med en forutsigbar pris.

 • MAROFF - Maritim virksomhet og offshore operasjoner

  MAROFF-programmet finansierer prosjekter som øker verdiskapingen innenfor maritim virksomhet og styrker Norges internasjonale konkurranseevne.

 • NORA

  NORA bevilger støtte til samarbeidsprosjekter, som omfatter partnere fra minst to av de fire NORA-regionene (Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge).

Støtteordninger for bransje: Transport og lagring

 • MAROFF - Maritim virksomhet og offshore operasjoner

  MAROFF-programmet finansierer prosjekter som øker verdiskapingen innenfor maritim virksomhet og styrker Norges internasjonale konkurranseevne.

 • PILOT-E

  PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Støtteordninger for bransje: Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

 • BarentsKult

  BarentsKult har som mål å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen, og skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur.

 • Bildende Kunstneres Hjelpefond

  Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) yter stipend og tilskudd til kunstnere som har eller har hatt sitt hovedvirke i Norge, deres etterlatte og andre formål i samsvar med fondets vedtekter og gjeldende ordninger.

 • Bruksrettet medieforskning

  Medietilsynet skal fordele midler til bruksrettet medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av media, og på tema som gjelder redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold.

 • Det norske komponistfond

  Organisasjoner, fremføringsinstitusjoner, ensembler, enkeltmusikere og prosjektansvarlige kan søke om tilskudd til bestillingsverk og prosjektverk.

 • Eksportskolen

  Musikalske talenter kan via Eksportskolen få mulighet til å styre sin karriere mot internasjonale markeder.

 • Finansiering for lokalmat og opplevelser

  Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet (gårdsbruk i omsorgsarbeid), Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da kan Innovasjon Norge hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.

 • Fond for utøvende kunstnere

  Profesjonelle utøvende kunstnere kan søke fra fondets ulike støtteordninger som støtte til innspilling av fonogram, prosjektstøtte innen musikk, teater og dans, reisestøtte, kurs, etterutdanning og ulike stipend.

 • Internasjonal reisestøtte – visuell kunst

  Norske kunstnere, internasjonale kunstnere med permanent opphold i Norge og internasjonale non-profit organisasjoner innen visuell samtidskunst kan søke reisestøtte for utstillinger i sentrale internasjonale kunstinstitusjoner.

 • Internasjonal støtte for gallerier og uavhengige utstillingssteder

  Tilskuddets formål er å bidra til økt etterspørsel og internasjonalisering av norsk samtidskunst, herunder billedkunst og kunsthåndverk, gjennom norske gallerier og uavhengige utstillingssteder.

 • Internasjonale samproduksjonsfond

  Tilskudd til internasjonale samproduksjonsfond som er etablert og opererer i Europa.

 • Komponistenes vederlagsfond

  Yrkesaktive komponister og organisasjoner innen ny musikk kan søke om henholdsvis komponiststipend og organisasjonsstøtte.

 • Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur

  Kulturrådet administrerer seks innkjøpsordninger for litteratur:

 • Kulturrådets støtteordning for norsk-islandsk kultursamarbeid

  Norske og islandske kulturaktører kan søke støtte til samarbeidsprosjekter som bidrar til et mangfoldig kultursamarbeid og gir varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere og kulturinstitusjoner i de to landene.

 • Kulturrådets støtteordninger for barn og unge

  Kulturrådet tilbyr følgende støtteordninger for barn og unge:

 • Kulturrådets støtteordninger for museum og kulturvern

  Kulturrådet tilbyr følgende støtteordninger rettet mot museum og kulturvern:

 • Kulturrådets støtteordninger innenfor litteraturfeltet

  Kulturrådet tilbyr følgende støtteordninger innenfor litteraturfeltet:

 • Kulturrådets støtteordninger innenfor musikkfeltet

  Kulturrådet tilbyr følgende støtteordninger innenfor musikkfeltet:

 • Kulturrådets støtteordninger innenfor scenekunstfeltet

  Kulturrådet tilbyr følgende støtteordninger innenfor scenekunstfeltet:

 • Kulturrådets støtteordninger innenfor visuell kunst

  Kulturrådet tilbyr følgende støtteordninger innenfor visuell kunst:

 • Kulturrådets tverrfaglige støtteordninger

  Kulturrådet tilbyr følgende tverrfaglige støtteordninger:

 • Music Norways Eksportprogram

  Målgruppe for tilskuddsordningen er musikkbransjen, støtteapparatet og profesjonelle norske utøvere som satser i et internasjonalt marked.

 • Music Norways internasjonale reisetilskudd

  Dette er en ordning for at profesjonelle norske utøvere, komponister og låtskrivere skal kunne delta aktivt på den internasjonale arena.

 • Musikkutstyrsordningen (MUO)

  MUO administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det rytmiske musikkområdet.

 • NORA

  NORA bevilger støtte til samarbeidsprosjekter, som omfatter partnere fra minst to av de fire NORA-regionene (Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge).

 • NORLAs støtteordninger

  NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

 • Reisestøtte – scenekunst

  Profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører kan gjennom denne reisestøtteordningen gis mulighet for blant annet gjestespill i utlandet og kultursamarbeid.

 • Reisestøtte for journalister i Barentsregionen

  Alle registrerte journalister med base i norsk eller russisk del av Barentsregionen kan søke om støtte til reportasjereiser i sitt naboland.

 • Relokaliseringsprogram Bakkekontakt

  Music Norways program Bakkekontakt gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut fra strategisk viktige markeder i en periode på 1-3 måneder.

 • Samerådets kulturstøtte

  Formålet med kulturstøtten er å gi støtte til og vitalisere samarbeidet i kulturlivet blant samer over landegrensene. Det gis støtte til initiativ og tiltak som samene har felles interesse av.

 • Statens kunstnerstipend

  Stipendordningen skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

 • Støtte til lokale lyd- og bildemedier

  Målgruppen for tilskuddsordningen er lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum.

 • Støtte til nordisk kultur

  Nordisk Kulturfond støtter prosjekter som, i kraft av kultursamarbeid, bidrar til en positiv utvikling for kunst og kultur i Norden.

 • Støtte til nordiske film- og TV-produksjoner

  Fondet fremmer nordisk film- og TV-produksjon av høy kvalitet ved å gi støtte i form av toppfinansiering til produksjon av spillefilm, tv- fiksjon/serie og kreativ dokumentarfilm.

 • Støtte til samarbeidsprosjekter i utviklingsland

  Tilskuddsordningen er for musikkprosjekter som er tenkt å ha en positiv betydning for utviklingen av musikkfeltet i et utviklingsland.

 • Støtteordning innen kunsthåndverk

  Det kan gis støtte til frakt og forsikring av kunsthåndverk og støtte til katalogproduksjon vil prioriteres ved tildeling. Støtte til reise kan gis dersom kunstneren har oppgaver som tilsier dette.

 • Tekstforfatterfondet

  Sangtekstforfattere kan gjennom Tekstforfatterfondet få arbeidstipend, fordypningsstipend, reisestipend og anledning til arbeidsopphold. I egen kategori kan man også søke andre typer støtte.

 • Tilskudd til distribusjon

  Distributører og salgsagenter kan søke om selektiv og automatisk distribusjonstilskudd.

 • Tilskudd til festivaler

  Tilskuddsordningen til festivaler er rettet mot filmfestivaler som fokuserer på visning og promotering av europeiske filmer i sine programmer, og spesielt filmer fra land med lav produksjonskapasitet.

 • Tilskudd til integreringsprosjekter

  Håndteringen av flykningene som kommer til Europa er en av EUs viktigste prioriteringer.Kreativt Europa har derfor opprettet en tilskuddsordning for kulturprosjekter som bidrar til integrering og interkulturell dialog.

 • Tilskudd til kursarrangører

  Norske kursarrangører kan søke om tilskudd til å arrangere internasjonale kurs og seminarer for den audiovisuelle bransjen.

 • Tilskudd til markedsaktiviteter

  Det kan søkes tilskudd til fysiske markedsaktiviteter som co-produksjonfora og salgsmarkeder, men også nettbaserte aktiviteter som databaser og online nettverk som tilrettelegger for deling av informasjon og samarbeid på kryss av landegrensene.

 • Tilskudd til nasjonale kulturbygg

  Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak som har en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.

 • Tilskudd til publikumsrettede tiltak

  Ordningen omfatter både europeiske samarbeidsprosjekter som fremmer film og mediekompetanse ("Film literacy" prosjekter) og prosjekter som er rettet mot å nå nye publikumsgrupper på nye måter eller gjennom bruk av nye plattformer/ny teknologi (Publikumsutvikling).

 • Tilskudd til utvikling og produksjon

  Tilskudd til utvikling og produksjon fra Kreativt Europa omfatter fire ordninger: Tilskudd til utvikling av enkeltprosjekter, Tilskudd til utvikling av en pakke med 3-5 prosjekter (slate funding), tilskudd til utvikling av dataspill og toppfinansiering av TV-prosjekter.

 • Tilskuddsordning for promotering

  Norske artister kan søke tilskudd for promotering, gjennomføring av PR-kampanjer og presse- eller ekspertbesøk. Målet er å bidra til verdiskaping og/eller merkevarebygging av en norsk artist eller norsk aktør internasjonalt.

 • Tilskuddsordninger fra Midtnorsk Filmsenter

  Midtnorsk Filmsenter gir tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentarfilm.

 • Tilskuddsordninger fra Nordnorsk Filmsenter

  Formålet med tilskuddsordningene er å tilrettelegge for filmproduksjon i Nord-Norge innenfor områdene utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, og bidra til kompetanseheving i filmmiljøet i Nordland, Troms og Finnmark.

 • Tilskuddsordninger fra Sørnorsk Filmsenter

  Sørnorsk Filmsenter forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, kompetansehevende tiltak samt tiltak for barn og unge i Agderfylkene og Telemark.

 • Tilskuddsordninger fra Vestnorsk filmsenter

  Alle profesjonelle filmskapere som produserer i tilknytning til filmmiljøet på Vestlandet, kan søke tilskudd hos Vestnorsk filmsenter.

Støtteordninger for bransje: Varehandel, reparasjon av motorvogner mv.

 • Merkur-programmet

  Dette programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets verktøy for å utvikle butikker i utkantstrøk. Målet er å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet.

 • Samerådets kulturstøtte

  Formålet med kulturstøtten er å gi støtte til og vitalisere samarbeidet i kulturlivet blant samer over landegrensene. Det gis støtte til initiativ og tiltak som samene har felles interesse av.

Støtteordninger for bransje: Annen tjenesteytning

 • Finansiering for lokalmat og opplevelser

  Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet (gårdsbruk i omsorgsarbeid), Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da kan Innovasjon Norge hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.

 • Kompetansenettverk for lokalmatprodusenter

  Målgruppen til Kompetansenettverket er små matbedrifter med inntil ti ansatte, som har som mål å utvikle, foredle og selge kvalitetsmat basert på lokale råvarer. Tilbudet kan gi bistand innen flere felt, blant annet produkt- og prosessutvikling, markedsføring og regelverkskrav. 

 • Merkur-programmet

  Dette programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets verktøy for å utvikle butikker i utkantstrøk. Målet er å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet.

Støtteordninger for bransje: Helse- og sosialtjenester, undervisning

 • NORLAs støtteordninger

  NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

 • Samerådets kulturstøtte

  Formålet med kulturstøtten er å gi støtte til og vitalisere samarbeidet i kulturlivet blant samer over landegrensene. Det gis støtte til initiativ og tiltak som samene har felles interesse av.

 • Tilskudd til drift av barnehager

  Det er opp til kommunen å bestemme om de vil gi tilskudd til nye barnehager som ønsker å etablere seg i kommunen.

 • Tilskudd til frittstående skoler

  Tilskudd kan gis til godkjente frittstående grunnskoler og skoler som gir videregående opplæring i Norge eller i utlandet.

Støtteordninger for bransje: Informasjon og kommunikasjon

 • Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark

  Topografi, spredt bosetning og klima gjør avisdistribusjon kostnadskrevende i Finnmark. For å lette på de økonomiske ekstrabyrdene disse avisene har, innvilger Medietilsynet et eget distribusjonstilskudd til aviser i dette fylket.

 • NORA

  NORA bevilger støtte til samarbeidsprosjekter, som omfatter partnere fra minst to av de fire NORA-regionene (Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge).

 • NORLAs støtteordninger

  NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

 • Produksjonstilskudd - nyhets- og aktualitetsmedier

  Tilskuddet er rettet mot økonomisk vanskeligstilte medier og medier med små opplag.

 • Reisestøtte for journalister i Barentsregionen

  Alle registrerte journalister med base i norsk eller russisk del av Barentsregionen kan søke om støtte til reportasjereiser i sitt naboland.

 • Samerådets kulturstøtte

  Formålet med kulturstøtten er å gi støtte til og vitalisere samarbeidet i kulturlivet blant samer over landegrensene. Det gis støtte til initiativ og tiltak som samene har felles interesse av.

 • Støtte til lokale lyd- og bildemedier

  Målgruppen for tilskuddsordningen er lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum.

 • Støtte til samiske aviser

  Tilskuddet til samiske aviser og samiskspråklige avissider skal legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.

Støtteordninger for bransje: Jordbruk, skogbruk, jakt og viltstell

 • Bioenergiprogrammet - biovarme/-gass og flisproduksjonsutstyr

  Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produserer flis til bioenergi? Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.  

 • Bioraffineringsprogrammet

  Har du et utviklingsprosjekt med utgangspunkt i fornybare bioråvarer? Innovasjon Norge støtter i en tidlig pilotfase bedrifter som jobber med foredling av biomasse.

 • Erstatning etter klimabetingede skader

  Du kan ha rett til erstatning dersom ditt jord- og hagebruksforetak har hatt økonomisk tap  i plante- eller honningproduksjon.

 • Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i landbruket

  Du kan søke om erstatning for økonomiske tap ved gjennomføring av offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon.

 • Finansiering for lokalmat og opplevelser

  Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet (gårdsbruk i omsorgsarbeid), Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da kan Innovasjon Norge hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.

 • Investeringer i bolig på gårdsbruk

  Innovasjon Norge tilbyr lån til nybygg og vedlikehold av boliger på landbrukseiendommer.

 • Investeringer i tradisjonelt landbruk, kjøp av eiendom og tilleggsareal

  Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom/tilleggsareal eller trenger å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Da kan Innovasjon Norge hjelpe deg med finansiering hvis du har et lønnsomt prosjekt.

 • Kompetansenettverk for lokalmatprodusenter

  Målgruppen til Kompetansenettverket er små matbedrifter med inntil ti ansatte, som har som mål å utvikle, foredle og selge kvalitetsmat basert på lokale råvarer. Tilbudet kan gi bistand innen flere felt, blant annet produkt- og prosessutvikling, markedsføring og regelverkskrav. 

 • Miljøtilskudd i jordbruket

  Jordbruksforetak kan motta tilskudd for å ivareta miljøhensyn. Enkelte miljøtilskudd er felles for hele landet, og inngår i søknad om produksjonstilskudd.

 • Pristilskudd innen landbruket

  Pristilskudd er virkemidler med primærprodusentene som målgruppe. Ordningene skal også medvirke til rimeligere produkter til forbruker.

 • Produksjonstilskudd i jordbruket

  Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger. Ordningene har som formål å styrke og jevne ut inntektene i jordbruksforetakene. I tillegg skal noen ordninger fremme bestemte formål, for eksempel støtte kulturlandskapet, stimulere til beiting.

 • Reindrift - distriktstilskudd

  Distriktstilskudd kan ytes til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Det består av tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning, samt eventuelt tilskudd for avsetning til kriseberedskap.

 • Reindrift – kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomisk tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

  Kompensasjonsordningen skal bidra til å opprettholde økonomisk og kulturell bærekraft i reindriften ved å forhindre at reindriftsutøvere påføres ekstraordinære kostnader som følge av reaktorulykken i Tsjernobyl. Ordningen gjelder for tamreinlag, reinbeitedistrikter og siidaer sør for Saltfjellet.

 • Reindrift - refusjon av kursavgift

  Reindriftsutøvere kan få refundert utgifter til kursavgift, reise og opphold i forbindelse med kurs/etterutdanning.

 • Reindrift - støtte til kvinnerettede tiltak

  Ordningen skal også bidra til etablering av nye tjenester, nettverksarbeid og kompetanseheving som styrker reindriftsnæringen. Målgruppen er kvinner som er en del av siida- og bàikedoallu samt nettverk for kvinner i reindrift.

 • Reindrift - støtte til utviklings- og investeringstiltak

  Reindriftens Utviklingsfond (RUF) kan støtte utviklings- og investeringstiltak i reindrift generelt som ligger innenfor fondets formål og virkeområde.

 • Reindrift - støtte ved omfattende tap av rein i ulykke

  Det kan gis støtte til reinbeitedistrikter/tamreinlag ved uforutsigbar og akutt hendelse som fører til at et større antall rein omkommer og hvor reineier ikke med rimelig innsats kunne ha forhindret hendelsen.

 • Reindrift - tidligpensjon

  Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i reindriften for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra reindrift.

 • Reindrift - tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel

  Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere leie av avløsere i reindriften ved svangerskap/fødsel og for å styrke kvinners stilling i reindriften.

 • Reindrift - tilskudd til konfliktforebyggende tiltak

  Det kan ytes tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part, herunder konflikter mellom reindrift og øvrig landbruk, samt konflikter knyttet til by og rein.

 • Reindrift - tilskudd til reindriftsanlegg

  Tilskudd til reindriftsanlegg kan innvilges til siidaandel, siida, reinbeitedistrikt og tamreinlag.

 • Reindrift - tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

  Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag skal bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet, samt heve inntekten og virke utjevnende mellom enheter i næringen.

 • Reindrift - tilskudd til transport av rein

  Det kan ytes tilskudd til transport av rein til/fra øyer og halvøyer og til/fra konvensjonbeitene i Sverige.

 • Reinprogrammet

  Ønsker du å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen? Innovasjon Norge kan gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og kompetanse- og markedsføringstiltak.

 • Samerådets kulturstøtte

  Formålet med kulturstøtten er å gi støtte til og vitalisere samarbeidet i kulturlivet blant samer over landegrensene. Det gis støtte til initiativ og tiltak som samene har felles interesse av.

 • Støtte til markedstiltak i jordbruket

  Støtte til markedstiltak omfatter markedsregulering og spesielle ordninger, bl.a. tilskuddsordninger rettet mot omsetningsleddet og annen foredlingsindustri.

 • Tilskudd til innovativ bruk av tre

  Arbeider din bedrift med smarte løsninger for bruk av tre? Innovasjon Norge finansierer utviklingsprosjekter.

 • Tilskudd til økologisk landbruk

  Det gis tilskudd til husdyr og areal som er omlagt til økologisk produksjon, jf. forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.

 • Velferdsordninger i landbruket

  Formålet med velferdsordningene er å bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning ved å forvalte ordninger rettet mot å bedre rekruttering til næringen og mot næringsutøverens velferd.

Støtteordninger for bransje: Overnattings- og serveringsvirksomhet

 • Finansiering for lokalmat og opplevelser

  Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet (gårdsbruk i omsorgsarbeid), Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da kan Innovasjon Norge hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.

 • Kompetansenettverk for lokalmatprodusenter

  Målgruppen til Kompetansenettverket er små matbedrifter med inntil ti ansatte, som har som mål å utvikle, foredle og selge kvalitetsmat basert på lokale råvarer. Tilbudet kan gi bistand innen flere felt, blant annet produkt- og prosessutvikling, markedsføring og regelverkskrav. 

 • Samerådets kulturstøtte

  Formålet med kulturstøtten er å gi støtte til og vitalisere samarbeidet i kulturlivet blant samer over landegrensene. Det gis støtte til initiativ og tiltak som samene har felles interesse av.

Støtteordninger for bransje: Finansierings- og forsikringsvirksomhet, eiendomsforvaltning

Støtteordninger for bransje: Bygge- og anleggsvirksomhet

Støtteordninger som er uavhengige av bransje

 • Anbudsgaranti

  Garantien skal gjøre det litt lettere for norske eksportører å delta i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekt i utviklingsland.

 • Arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet
 • Arrangementer fra Norsk design- og arkitektursenter

  Norsk design- og arkitektursenter avholder faglige arrangementer som skal øke kunnskapen om design og arkitektur som verktøy for innovasjon og næringsutvikling.

 • Barentssekretariatets ordinære prosjektmidler

  Du kan søke Barentssekretariatet om prosjektfinansiering til norsk-russiske prosjekter i Barentsregionen.

 • BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena

  BIA organiserer en åpen konkurransearena for "Innovasjonsprosjekter i næringslivet" der prosjekter får støtte etter en vurdering med hovedvekt på forskningsinnhold, innovasjonsgrad og potensial for verdiskaping og samfunnsnytte.

 • Bioteknologi for verdiskaping (BIOTEK2021)

  BIOTEK2021 skal bidra til implementering av Regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi.
  Bioteknologi er viktig for utviklingen av de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse.

 • Bærekraftig verdiskaping i mat og biobaserte næringer (BIONÆR)

  Gjennom programmet Bionær kan blant andre forskningsaktører og næringsliv få midler til forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer.

 • Dagpenger under etablering av egen virksomhet

  Er du arbeidsløs og ønsker å etablere egen virksomhet kan du søke om å beholde dagpengene under planlegging og etablering av virksomheten.

 • Designbasen

  Designbasen er et verktøy som hjelper bedrifter til å finne frem til designkompetanse.

 • Designdrevet innovasjonsprogram

  Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) gir økonomisk støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjonsprosess.

 • Designrådgiving

  Innovasjon Norge bistår bedrifter som ønsker å bruke design som et strategisk virkemiddel i forretningsutviklingen, og gir råd om designprosessen og finansieringsmuligheter.

 • Eksportkreditt Norge

  Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. 

 • Energitiltak i anlegg

  Enova tilbyr investeringsstøtte til prosjekter knyttet til ulike utendørs anlegg, og støtter etablering av energiledelse i virksomheter som driver slike anlegg.

 • EU-finansiering

  Norske bedrifter har mulighet til å delta i en lang rekke EU-programmer.

 • EUREKA - Europeisk nettverk for markedsorientert forskning og utvikling
 • EU-rådgivning

  Enterprise Europe Network (EEN) hjelper deg med å finne markedsmuligheter, teknologier, prosjekter og partnere i utlandet.

 • Forprosjekt for internasjonalisering

  Nordisk prosjekteksportfond (Nopef) har som formål å støtte nordiske SMB-bedrifters internasjonale konkurranseevne gjennom finansiering av forstudier for internasjonalisering.

 • Forprosjektstøtte IEA

  Det kan gis støtte til prosjektetablering og planlegging av nye prosjekter innenfor IEAs teknologinettverk.

 • Forsknings- og kunnskapsparker

  Målet for disse parkene er å utvikle gode forretningsideer og forskningsbaserte resultater til næringsvirksomhet. Både gründere og etablerte kunnskapsmiljøer har gjensidig nytte av å være samlokalisert i kunnskapsparker og forskningsparker.

 • Forsknings- og utviklingskontrakter - IFU/OFU

  IFU/OFU er en tilskuddsordning som skal bidra til utvikling av nye produkter og løsninger som fører fram til internasjonal markedssuksess. Ordningen bygger på en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift – som er den som søker om tilskudd – og en kundebedrift.

 • FRAM-programmene

  Driver du en liten eller mellomstor bedrift? Kompetanseprogrammet FRAM gir praktisk hjelp i strategi- og ledelsesutvikling, innovasjon og etablering i nye markeder.

 • Følgemidler for romindustri

  Norsk Romsenter disponerer hvert år nasjonale midler (også kalt følgemidler) innen romvirksomhet.

 • Generell bedrifts- og prosjektfinansiering

  Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Innovasjon Norge (IN) tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.

 • Horisont 2020 - EU-forskning

  Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på syv år. Norge deltar på lik linje med EU-landene.

 • Internasjonal markedsrådgiving

  Markeds-, business- og teknologirådgiverne på Innovasjon Norges (IN) kontorer i utlandet har kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som gjør dem i stand til å bistå din bedrift med å utnytte internasjonale markedsmuligheter.

 • Investeringer til tilleggsnæring i landbruk

  Ønsker du å starte opp en tilleggsnæring på gården? Du kan få tilskudd og lån til idéavklaring og etablering og til bedriftsutvikling.

   

 • Investeringsfondet for Nordvest-Russland

  Investeringsfond kan saminvestere med norske små og mellomstore bedrifter i Murmansk og Arkhangelsk fylke, republikken Karelen og det autonome området Nenets.

 • Investeringsfondet for Øst-Europa

  Investeringsfond kan saminvestere med norske små og mellomstore bedrifter i land som ble omfattet av tidligere Sovjetunionen (med unntak av områdene i Barentsregionen som omfattes av investeringsfondet for Nordvest-Russland og landene i Baltikum), samt de landene på Balkan som ikke er medlem av EU.

 • Investeringsgaranti

  GIEK kan stille garanti for norske investeringer i utlandet, dekker risiko for ekspropriasjon, krigshandlinger, sivil uro, og lignende (politisk risiko).

 • IPR-rådgivning

  Lurer du på hvordan du kan beskytte dine konkurransefortrinn? Trenger du hjelp til å se hvordan bedriftens immaterielle rettigheter kan utnyttes for å øke inntjeningen? Innovasjon Norge (IN) kan gi gratis og nøytral veiledning til små og mellomstore bedrifter.

 • Kommunale kraftfond

  Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som f.eks. bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid, m.m.

 • Kommunale/regionale næringsfond (KNF)

  KNF er en tilskuddsordning som skal brukes til lokale næringsutviklingstiltak. Midlene kan benyttes både til nyetableringer, som tilskudd til eksisterende bedrifter og til tilretteleggende tiltak.

 • Kontraktsgaranti

  Kontraktsgaranti sikrer eksportøren mot tap som kan oppstå i produksjonstiden før levering dersom inngåtte kontrakter ikke blir gjennomført eller oppfylt av kjøper som følge av konkurs, insolvens eller politiske hendelser.

 • Leverandørkredittgaranti

  Når eksportør i Norge gir den utenlandske kjøperen kreditt, kan GIEK stille garantier slik at eksportøren er sikret betaling til avtalt tid.

 • Lærlingeordningen

  Alle bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger og lærekandidater, må søke om godkjenning som lærebedrift og få godkjent den enkelte kontrakten før tilskudd kan gis.

 • Långivergaranti

  GIEK stiller garanti når en utenlandsk kjøper ber sin bankforbindelse, Eksportkreditt Norge eller et annet finansforetak om lån for å betale for norske eksportvarer eller tjenester.

 • Mentortjeneste for gründere

  Ønsker du personlig oppfølging av din bedrift over tid? Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift. Innovasjon Norge setter deg i kontakt med erfarne personer i næringslivet og finner en mentor som passer din bedrift.

 • NANO 2021 - Nanoteknologi og nye materialer

  Næringsliv og FoU-institusjoner kan gjennom NANO 2021 finansiere forskning på fire ulike områder innen nanoteknologi. Målsettingen er å styrke den nasjonale kunnskapsbasen på nanovitenskap og nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer.

 • Nordisk medfinansiering til investeringer med miljøeffekt i Russland og Øst-Europa

  NEFCO støtter opp under implementering av miljøvennlige tiltak i naboregionen.

 • Norwegian Innovation Clusters

  Bedrifter, forskningsinstitusjoner, kunnskapstilbydere, talenter og investorer, i etablert samarbeid, kan gjennom en årlig konkurransebasert utlysing søke Innovasjon Norge om midler for å utløse og forsterke utviklingsaktiviteter.

 • Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle

  Dette er et program fra Norsk Designråd, og et av flere programmer i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. En av programmets hovedaktiviteter er kunnskapsformidling og synliggjøring av Design for alle som strategi.

 • Nærings-ph.d.

  Nærings-ph.d. er en treårig utdannelse der kandidatene tar en ordinær doktorgrad. Doktorgradsstudenten er ansatt i en bedrift, og problemstillingen som kandidaten arbeider med i sin forskning, har klar relevans for bedriften.

 • Næringsrettet tilskuddsordning for Arktis og Russland

  Innovasjon Norge skal på vegne av Utenriksdepartementet styrke næringssamarbeidet med Russland og andre arktiske stater, nordiske naboer, nærstående europeiske land og andre aktører med interesse i Arktis.

 • Oslofjordfondet

  Oslofjordfondet skal styrke forskningsdrevet innovasjon ved å finansiere forskningsprosjekter innenfor regionenes prioriterte innsatsområder: Klima, energi og miljø, Velferd, helse og omsorg, Utdanning og opplæring, Reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft og Teknologi.

 • Pre-såkornkapital

  Pre-såkornkapital er et nytt kapitalvirkemiddel fra Innovasjon Norge (IN). Pengene går gjennom TTOer (Technology Transfer Office), inkubatorer og forretningsenglenettverk, som investerer pengene som egenkapital i oppstartbedrifter yngre enn 5 år.

 • Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

  Midlene skal gå til kurs for voksne arbeidstakere, primært de med kort formell utdanning.

 • Regional transportstøtte

  Den regionale transportstøttens formål er å dekke deler av transportkostnadene til foretak som produserer eller bearbeider varer innenfor det geografiske virkeområdet. Forsendelsen må være minimum 350 km.

 • Remburs

  GIEK kan garantere for bekreftede remburser utstedt i forbindelse med eksport av norske varer og tjenester fra Norge.

 • Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

  Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en ordning som styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

 • Siva eiendom

  Siva setter opp næringsbygg og investerer i eiendom. På den måten sikrer de sterke industri- og innovasjonsmiljø i hele landet.

 • Siva inkubatorer

  I en inkubator får gründere tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk. Inkubatorene øker bedriftenes vekstkraft og skaper flere levedyktige bedrifter.

 • Siva næringshager

  En næringshage samlokaliserer mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling.

 • SkatteFUNN – skattefradragsordning

  SkatteFUNN er en skattefradragsordning.

 • Strategisk Posisjonering

  Har du det omdømmet du fortjener? Er din bedrift så attraktiv at den trekker til seg både kunder, kompetanse og kapital?

 • StudENT
  

  Norges forskningsråd utlyser nå midler til studenter som ønsker å starte opp egen bedrift.

 • Støtte fra Nordisk Innovationscenter

  Innovative prosjekter med deltakere fra 3-5 nordiske land kan søke delfinansiering for prosjekter med nordisk relevans, med resultatspredningseffekter eller som har faglig nyhets- og innovasjonsverdi.

 • Støtte til energitiltak i bygg og eiendom

  Enova støtter ulike ledd av byggenæringen for å realisere det store potensialet for energikutt i bygg. Enova støtter både energieffektive nybygg og oppgradering av eksisterende bygg, og utvikling av framtidsrettet teknologi og løsninger.

 • Støtte til fornybar varme og biogassproduksjon

  Enova støtter fornybar varme til oppvarming av næringsbygg, offentlige bygg og industrilokaler:

 • Støtte til industri, olje og gass

  Enova støtter energieffektivisering av kjerneprosesser og støttesystemer i industrien og petroleumsnæringen for å redusere klimagassutslipp og styrke forsyningssikkerheten.

 • Støtte til ny teknologi

  Enova støtter innovative teknologiløsninger på flere områder som for eksempel industri, bygg, transport og kraftproduksjon.

 • Støtte til transport

  Enova støtter transportløsninger på land og maritim sektor, samt teknologiutvikling i hele transportsektoren.

 • Støtteordninger
 • Såkornfond

  Er du en innovativ bedrift som befinner seg i en tidlig utviklingsfase? Ønsker du kompetent og tålmodig kapital? Da kan såkornfond være interessant for deg.

 • Tilskudd til gründere

  Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Da kan Innovasjon Norge hjelpe deg videre.

 • Tilskudd til utvikling av miljøteknologi

  Utvikler din bedrift teknologi som forbedrer miljøet, og dere skal bygge demonstrasjonsanlegg i Norge? Da kan Miljøteknologiordningen være aktuell.

 • Tilskuddsfondet for Nordvest-Russland

  Via tilskuddsfondet kan Innovasjon Norge bidra ved finansiering av utredninger/forprosjekt forut for kommersielle investeringer i Murmansk og Arkhangelsk fylke, republikken Karelen og det autonome området Nenets.

 • Tilskuddsordninger - miljø

  Miljøverndepartementet gir via et rundskriv samlet informasjon om miljøvernstyresmaktene sine tilskuddsordninger.

 • Transport 2025

  Programmets mål er å bidra til ny kunnskap og innovasjoner for fremtidens transportsystemer som skal være bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig. Programmet skal videre bidra til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv og et pålitelig, sikkert og universelt transportsystem.

 • Virkemidler - Hordaland fylkeskommune

  Hordaland fylkeskommune har en rekke tjenester og tilbud for etablerere, gründere, kommuner og prosjekter i fylket.

 • Virkemidler for regional forskning og utvikling og innovasjon (VRI)

  VRI skal vise bedrifter som har lite erfaring med forskning og forskningssamarbeid, mulighetene som ligger her.

 • Virkemidler hos næringsavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune

  Innenfor næringsutvikling har Sogn og Fjordane fylkeskommune disse tilskuddsordningene:

 • Virkemidler i Finnmark fylkeskommune

  Til regional utvikling og for å stimulere næringsutviklingen i Finnmark fylke, er det satt av en rekke økonomiske virkemidler.

 • Virkemidler i Nordland fylkeskommune

  Det kan gis tilskudd innenfor temaene næring og regional utvikling, kultur, kulturminner, utdanning, folkehelse, ungdomssatsing og miljø.

 • Virkemidler i Nord-Trøndelag fylkeskommune

  Fylkeskommunen forvalter ulike finansieringsordninger i arbeidet med næringsutvikling.

 • Virkemidler i Troms fylkeskommune

  Næringsetaten i Troms fylkeskommune forvalter flere virkemiddelordninger.

 • Virkemidler i Østfold fylkeskommune

  Østfold fylkeskommunes næringspolitikk skal øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet og også øke sysselsettingen i Østfold.

Kontakt og hjelp