Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Alminnelig melding av foretakssammenslutning (KT-0101)

Lov om endringer i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) trer i kraft fra 1. januar 2014.
Den reviderte konkurranseloven innebærer at terskelverdiene for når en foretakssammenslutning er meldepliktig heves, og at skillet mellom alminnelig og fullstendig melding oppheves.
Etter den reviderte loven § 18 skal meldepliktige foretakssammenslutninger inngis ved en melding.
 
Fra 1. januar 2014 erdet ikke lengre adgang til å levere elektronisk melding av foretakssammenslutninger via Altinn.no.
 
For mer informasjon om endringene, se Konkurransetilsynets hjemmeside http://www.konkurransetilsynet.no/no/Fusjoner-og-oppkjop/Informasjon-om-meldeplikten/.

Form/service owner

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema:

 

Konkurransetilsynet

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn