Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Sertifisering av lasteskip, lektere og passasjerskip 

Where do I find the relevant form in Altinn

Dette er ikke et Altinn-skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Sjøfartsdirektoratet.

Attachment required

Tegninger og annen dokumentasjon skal være vedlagt søknaden.

About the form

De enkelte sertifikaters gyldighetstid er som følger:

Tillatelse til begrenset passasjerbefordring: 1 år
Passasjersertifikat (innenriks fart): 5 år
Sikkerhetssertifikat for passasjerskip (EF): 1 år
Sikkerhetssertifikat for passasjerskip (utenriks fart): 1 år
Sikkerhetssertifikat for radiotelefoni: 3 år for passasjerskip - fartområde 3, ev. 5 år.
Internasjonalt lastelinjesertifikat: 5 år
Sikkerhetssertifikat for konstruksjon av lasteskip: 5 år
Operasjonstillatelse for hurtiggående fartøy: 5 år
Sikkerhetsstyringssertifikat: 5 år
Internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensing: 5 år
Internasjonalt sertifikat for hindring av kloakkforurensing: 5 år
Godkjenningsbevis: 5 år
Midlertidig sikkerhetsstyringssertifikat: 6 måneder
Midlertidig godkjenningsbevis: 1 år
Sikkerhetssertifikat for utstyr på lasteskip: 5 år
Fartssertifikat: 5 år
Erklæring om førstegangsbesiktigelse: Ubegrenset, reder/fører skal selv føre kontroll med at skipet er i sjødyktig stand.
Sikkerhetssertifikat for hurtiggående fartøy: 5 år
Målebrev: inntil endringer på fartøyet
Beredskapsfartøysertifikat: 5 år
ISPS - Internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat: 5 år
Gass og kjemikaliesertifikat: 5 år

Purpose

Da skipsfarten i utgangspunktet er en fri næring, gis det ikke løyver eller konsesjoner i snever forstand. Imidlertid stilles det en rekke spesifikke krav til mannskap, fartøy og selve driften. Godkjennelse av at kravene er oppfylt skjer vesentlig i form av sertifisering på bakgrunn av inspeksjoner som foretas.

Right

Utstedelse av internasjonale sertifikater for lasteskip med bruttotonnasje på 500 og derover, og på passasjerskip (med unntak for hurtiggående passasjerfartøy) som er registrert i NIS og kan føre mer enn 12 passasjerer i internasjonal fart, er delegert til 5 anerkjente klasseselskap.

Submission

Søknad sendes Sjøfartsdirektoratet.

Legal authority

LOV 2007-02-16 nr 09: Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

FOR 1991-10-16 nr 853: Forskrift om beredskapsfartøy

FOR 1987-06-15 nr 506: Forskrift om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m.

FOR 1987-06-15 nr 505: Forskrift om bygging, utrustning og anvendelse av passasjerfartøy opptil 15 m største lengde

FOR 1992-09-15 nr 695: Forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere

FOR 1998-01-05 nr 06: Forskrift om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip

FOR 2012-05-30 nr 488: Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

FOR 2000-03-28 nr 305: Forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart

FOR 1991-11-11 nr 731: Forskrift om radiokommunikasjon for passasjerskip

FOR 2004-06-22 nr 972: Forskrift om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften)

FOR 2004-12-17 nr 1856: Forskrift om radiokommunikasjon for lasteskip

FOR 1999-01-27 nr 149: Forskrift om radioanlegg og radiotjeneste på passasjer- og lasteskip som omfattes av den internasjonale sjøsikkerhetskonvensjonen, SOLAS 1974

Form/service owner

Nyttige nettsteder

See also

Emner