Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Søknad om tollkreditt (RD-0033)

Where do I find the relevant form in Altinn

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Toll- og avgiftsdirektoratet.

About the form

Tollkreditt er en kreditt Tollvesenet innvilger til næringslivet for å forenkle innbetalingen av toll og avgifter. Med tollkreditt kan du få utsatt betalingen av de avgiftene som fastsettes ved innførsel. Uten tollkreditt må du betale merverdiavgift og toll på innførselstidspunktet. Har du fått innvilget tollkreditt, vil toll og avgifter for en måned forfalle til betaling den 18. i måneden etter.

Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret og være kredittverdig for å få innvilget tollkreditt. Utenlandske foretak må i tillegg være registrert i etableringslandets foretaksregister eller tilsvarende register. Utenlandske foretak som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med representant, vil være berettiget til dispensasjon fra kravet til registrering i Foretaksregisteret da disse ikke antas å drive næringsvirksomhet her i landet.

Tollkreditt gis kun for et begrenset beløp. Tollvesenet vil i behandlingen av søknaden fastsette en slik kredittgrense i forhold til kredittbehovet som oppgis i søknaden.

Den som får innvilget tollkreditt, får i vedtaket oppgitt sitt kunde- og kontrollnummer. Disse oppgis ved belastning av tollkreditten.

Det vil sjelden ta mer enn to uker å behandle en søknad om tollkreditt.


Behandling av søknad om tollkreditt fra utenlandsk foretak

Hvis et utenlandsk foretak ønsker tollkreditt for en norsk filial (NUF), må søknaden fremsettes av hovedforetaket, og det utenlandske foretaket vil bli kredittvurdert. For å sikre en korrekt kredittvurdering kan utenlandske foretak bli bedt om å sende inn ulike former for dokumentasjon, for eksempel regnskap, skatteattest eller liknende.

Hvis det utenlandske foretaket er etablert i et EU/EØS-land som Norge ikke har avtale om innkrevingsbistand med, vil kravet til inndrivelsesmuligheter ikke være oppfylt, og krav om sikkerhet vil bli satt som vilkår for kreditt. Det samme gjelder for foretak etablert utenfor EU/EØS selv om det er inngått avtale om innkrevingsbistand med det angjeldende landet.

Purpose

Innhente nødvendige opplysninger fra foretak som søker om tollkreditt, slik at nødvendig kredittvurdering kan foretas av korrekt foretak.

Right

Tollkreditt med eller uten vilkår (garanti – kredittgrense).

Who needs to complete the form

Foretak registrert i Foretaksregisteret og i Merverdiavgiftsregisteret som driver innførsel og/eller utførsel av varer i eget navn, og som søker om tollkreditt.

Submission

Søknad sendes til Tollregionen der foretaket har sin virksomhet.

Legal authority

LOV-2005-06-17-67 Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)


FOR-2007-12-21-1766 Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 14-20A