Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Ny søknad om registrering av design (PS-301)

About the form

Design og utseende er avgjørende for hvilke produkter vi velger å kjøpe. Ofte er det mange tilbydere av samme produkt, bare designen skiller dem. Det betyr at det ligger store verdier i produktenes form, og at disse verdiene bør beskyttes. En måte å gjøre det på er å søke om designbeskyttelse.

Personopplysninger

Styreloven og patent-/design-/varemerkeloven krever at det innleveres visse personopplysninger. Patentstyret behandler disse opplysningene med elektroniske hjelpemidler i forbindelse med registrering og journalføring i de registre vi administrerer. Et av formålene med registreringen og journalføring av personopplysninger er at innehaverne skal kunne bevise overfor tredjemenn at de er innehaver av rettigheten. Opplysningene er offentlige og vil bl.a. bli utlevert i forbindelse med begjæring om utskrift fra registeret. Opplysningene vil også bli gjort tilgjengelig for andre, eksempelvis ved online oppkobling mot basen. Patentstyret vil på begjæring rette og gi innsyn i alle personopplysninger som er innført om den enkelte.

Hjelp og rettledning


Veiledning til utfylling av skjema

Who needs to complete the form

Alle kan søke. Patentstyrets kunder er næringsliv, institusjoner (spesielt innen forskning og utdanning), offentlige etater, samt frittstående idéskapere (privatpersoner).

Skjemaet fylles ut av søker. Hvis søker er representert ved en fullmektig, kan denne sende inn søknaden på vegne av søker. Innsender vil også bli registrert som avsender av søknaden i henhold til Lov om arkiv.

Role requirements in order to complete and submit the form

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Submission

Ingen tidsfrist

Søknaden anses innkommet til Patentstyret når dokumentet er loggført som innkommet av Altinn. Korrespondansen må være innkommet før klokken 00.00 for at den skal få denne dagens dato. Referansenummer i Altinn kan du bruke ved henvendelse til Altinn. Du vil motta et søknadsnummer fra Patentstyret. Dette skal du bruke ved eventuelle henvendelser til Patentstyret.

Form/service owner

Faglig brukerstøtte

Patentstyrets infosenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon:
+47 22 38 73 33
(mandag - fredag 9.00 - 15.00)

E-post: post@patentstyret.no


For andre spørsmål - kontakt Altinn Brukerservice

See also

Emner