Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning her. Erstatning kan også gis for tap pga. offentlige pålegg og restriksjoner.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start service

About this form

Søknadsfristene er:

- Erstatning etter avlingssvikt i plante- og honningproduksjon: 31. oktober 

- Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner, herunder radioaktivitet: 6 måneder etter at pålagte eller frivillige tiltak er gjennomført

Krav til hvem som kan søke er ulikt for de ulike erstatningsordningene.  Foretak som fyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket og forskrift om tilskot til avløysing, kan søke om erstatning under alle delordningene. Privatpersoner og foretak uten tilknytning til landbruksenhet kan søke om erstatning på noen av ordningene. Nærmere bestemmelser om hvem som kan søke og vilkår for erstatning finnes beskrevet i de aktuelle forskriftene (se lenker i siste avsnitt på denne siden).

For å ha tilgang til tjenesten på vegne av avløserlaget/landbrukstjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten. For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til".

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Dokumentasjon kan legges ved elektronisk eller sendes til kommunen på papir. Krav til dokumentasjon framgår av de ulike forskriftene. Ved elektronisk utfylling vil søker få nærmere informasjon om vedlegg og dokumentasjon som forventes for den enkelte søknadstype.

Opplysningene blir brukt til å betale ut erstatning etter klimabetinget avlingssvikt i plante- og husdyrproduksjon, erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner.

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

Det er felles søknadsportal for erstatningsordningene i landbruket. Tjenesten dekker følgende ordninger:

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

- Svikt i honningproduksjon (SLF-261)

- Avlingssvikt frukt og bær (SLF-277)

- Avlingssvikt grønnsaker (SLF-273)

- Avlingssvikt korn (SLF-272)

- Avlingssvikt poteter (SLF-271)

- Avlingssvikt grovfor på bruk med husdyr (SLF-274)

- Avlingssvikt grovfor på bruk uten husdyr (SLF-275)

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

- Offentlige pålegg i planteproduksjon (SLF-278)

- Pålagt nedslakting (SLF-278)

- Pålagt oppholdsperiode (SLF-278)

- Frivillig nedslakting (SLF-278)

- Flytterestriksjoner bier (SLF-278)

- Tap ved radioaktivitet (SLF-279)

Både foretak og privatpersoner kan søke elektronisk eller levere søknad på papir til kommunen. Kommunen behandler og gir tilråding i saken. Statsforvalteren fatter vedtak og avgjør søknaden.

Søknadsskjema til innlevering på papir ligger på  Landbruksdirektoratet (tidligere Statens landbruksforvaltning) sine hjemmesider, eller det kan fås ved henvendelse til kommunen.

Opplysningene som avgis i denne tjenesten kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6 helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om erstatningsordningene i landbruket rettes til din kommune.

Open contact form