Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027

I perioden 2021-2027 deltar Norge i de elleve EU-programmene som omtales nedenfor. Fra EUs side er det lagt opp til større synergi og samfinansiering av programmene i denne perioden for bedre å håndtere og løse store oppgaver som det grønne skiftet, gjenoppbygging etter covid-19, innovasjon, digitalisering med mer.


Horisont Europa - EUs nye program for forskning og innovasjon
Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, og er i hovedsak en videreføring av Horisont 2020. Den overordnede målsettingen for Horisont Europa er å sørge for at EUs investeringer i forskning og innovasjon gir vitenskapelige, teknologiske, økonomiske og samfunnsmessige virkninger. Programmet skal blant annet fremme vitenskapelig kvalitet og teknologiutvikling og konkurransekraft og bidra til å møte store samfunnsutfordringer og til å nå FNs bærekraftsmål.

Horisont Europa består av tre hoveddeler:

  1. Fremragende forskning,
  2. Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv og
  3. Innovativt Europa.

I tillegg skal programmet bidra til bredere deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet og til å styrke Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Regjeringen har lagt frem en egen strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet for perioden 2021–2027.

Totalbudsjett: Om lag 95,5 milliarder euro for perioden 2021–2027

Norsk kontaktpunkt: Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Programmet for et digitalt Europa (Digital) 

Digital er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunnet og næringslivet. Programmet har som mål å etablere EU som en pådriver i den digitale transformasjonen og å fremme framtidsrettede digitale teknologier som forventes å ha stor betydning for vekst og sysselsetting i Europa de neste årene.

Digital erstatter EU-programmene Connecting Europe Facility Digital (CEF Digital) og Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens (Isa2), som Norge deltok i ut 2020. Digital er et betydelig større og bredere program enn disse to programmene. Digital omfatter  fem satsingsområder: tungregning, kunstig intelligens, cybersikkerhet, avanserte digitale ferdigheter og anvendelse av digitale løsninger og kapabiliteter i offentlig og privat sektor.

Totalbudsjett: Om lag 7,17 milliarder euro for perioden 2021-27

 

Kreativt Europa – EUs nye kultur- og mediaprogram

Kreativt Europa er EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor. Et bredt spekter av små og store aktører innen kunst, kultur, film og TV kan søke støtte til europeisk kultursamarbeid og utvekslinger. Kreativt Europa består av to del-program; KULTUR og MEDIA. Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt har ansvar for informasjon og veiledning til norske aktører om mulighetene. Kreativt Europa programmet har to hovedmål: å beskytte, utvikle og fremme europeisk kultur, språklig mangfold og kulturarv - og også å øke konkurransekraft, økonomisk potensial og innovasjon i europeisk kulturell og kreativ sektor.

Totalbudsjett: Om lag 2,38 milliarder euro for perioden 2021-2027

 

De øvrige programmene er: 

InvestEU 

EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon 

Program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk 

Erasmus+ - EUs nye utdanningsprogram

EUs romprogram 

Programmet for sivil beredskap 

EU4Health – EUs fjerde helseprogram

EDF – Det europeiske forsvarsfondet 

 

Kilde: Regjeringen.no

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form