Tilskudd til bioøkonomiprosjekt

Skal din bedrift utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog? Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter.


Hvem kan få finansiering?

Både små og store bedrifter som utvikler og tar i bruk løsninger for produksjon, foredling og distribusjon av bioressurser kan få finansiering.

Hva kan finansieres?

Innovasjon Norge finansierer utviklingsprosjekter i og på tvers av verdikjedene for bioressurser. Kostnader som kan dekkes kan knyttes til:

  • Produktutvikling, konseptutvikling og utvikling av forretningsmodell
  • Kunnskapsinnhenting (forstått gjennom sammenstilling av data, mindre analyser, dokumentasjon og kartlegging av markedspotensial).
  • Forbedret produksjon og tilgjengeliggjøring av bioressurser.
  • Opplæring gjennom mentorstøtte.
  • Kunnskapsutveksling gjennom hospitering (erfaringsutveksling i produksjonsbedrifter internasjonalt).
  • Utvikling av nye foredlingsprosesser og forprosjektering forut for pilotering og demoanlegg.
  • Verifisering av norsk eller internasjonal teknologi forut for beslutning om innlisensering.
  • Samarbeid mellom to eller flere bedrifter med mål om bedriftsnettverk eller annen klyngeutvikling.

Prosjektene kan ha maksimalt to års varighet og det er kun aktiviteter etter søknadstidspunkt som kan støttes. 

Innovasjon Norge om bioraffineringsprogrammet

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form