Forbud mot trakassering i arbeidslivet

Når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende er det trakassering.


Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting. Trakassering kan forekomme som enkelthendelser, men også gjentatte ganger. Dersom det er en enkelthendelse må den være av en viss alvorlighetsgrad for at det faller inn under begrepet trakassering. Hvis de negative og krenkende ytringene eller handlingene forekommer systematisk og gjentas over tid kalles det gjerne mobbing, som er en form for trakassering.

Trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Trakassering på grunn av politisk syn og medlemskap i arbeidstakerorganisasjon er forbudt etter arbeidsmiljøloven.

Særlig om seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing og berøring til overgrep. Visning av bilder og videoer med seksualisert innhold vil også omfattes.

Plikt til å forebygge og hindre trakassering

Arbeidsgiver skal organisere og lede arbeidet slik at ingen arbeidstakere blir utsatt for trakassering. Skulle det likevel skje har arbeidsgiver ansvar for å følge opp hendelsen i etterkant.

Arbeidsgivere og ledere i virksomheter plikter å forebygge og søke å hindre trakassering. Brudd på plikten til å forebygge trakassering håndheves av Diskrimineringsnemnda. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan gi råd og veiledning.

Hvordan forebygge trakassering

Med forebygging menes å iverksette tiltak som skal hindre at trakassering skjer. Dette kan være holdningskampanjer og utforming av retningslinjer. Andre tiltak kan være internt klage- eller kontrollsystem for rapportering av trakassering. Den ansvarlige bør gjøre det klart at trakassering er uakseptabelt, og informere om konsekvensene det kan få for den enkelte og arbeidsmiljøet. Ombudet gir råd og veiledning om forbudene mot trakassering. Den som trakasserer kan også bli gjort ansvarlig etter straffelovens forbud mot hensynsløs atferd.

Seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere trakassering og seksuell trakassering: 

  1. Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak
  2. Utarbeid regler for oppførsel
  3. Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering, og hvordan hendelsene skal håndteres, og informer om disse.
  4. Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer
  5. Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig
  6. Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen
Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form