Innreisekarantene og test ved ankomst til Norge

For å redusere spredningen av koronaviruset har myndighetene vedtatt regler om plikt til innreisekarantene, attest på negativ test og test ved ankomst til Norge. Er du arbeidsgiver er det viktig at du holder deg oppdatert om myndighetenes anbefalinger og vedtak.


Krav om attest og testing

Utenlandske arbeidstakere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS Co¬V 2. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. Utlendinger som ikke kan fremvise dokumentasjon på slik test kan bli bortvist.

Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest (hurtigtest) ved grenseovergangsstedet i Norge. Ved positiv hurtigtest skal du ta ny test innen et døgn etter ankomst.

Plikt til innreisekarantene på karantenehotell

Utenlandske arbeidstakere som ankommer Norge skal som hovedregel (se informasjon om unntak fra karanteneplikt under) oppholde seg i innreisekarantene på et karantenehotell på første ankomststed i 10 døgn etter ankomst til Norge. Et opphold på karantenehotell vil koste 500 kroner per person per natt for arbeids- eller oppdragsgiver. Kravet om at innreisekarantenen skjer på karantenehotell gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge, eller eier eller leier bolig i Norge. Kravet gjelder heller ikke for personer som er i Norge for å arbeide og som kan dokumentere at arbeidsgiveren har sørget for egnet oppholdssted i karantenetiden.

En person i karantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. I karantenetiden kan personen ikke være på arbeidsplass der også andre personer oppholder seg. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport. De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. De som er over 12 år skal bruke munnbind.

Kommunen skal tilby personer som oppholder seg på karantenehotell, muligheten til å teste seg for SARS-CoV-2 i karantenetiden. Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes. Selv om testen er negativ, skal de fortsatt være i karantene resten av karantenetiden.

Dokumentasjon på egnet oppholdssted ved annet karantenested enn karantenehotell

For å være unntatt fra kravet om karantenehotell må arbeidstaker ved innreise kunne vise frem bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted. Bekreftelsen kan gis i form av et ferdig utfylt bekreftelsesskjema, eller en tilsvarende skriftlig bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver som bekrefter at oppholdsstedet oppfyller kravene. Arbeidstakeren skal selv, i sin innreiseregistrering, fylle ut informasjon om oppholdsstedet. Dette skal samsvare med bekreftelsen fra arbeidsgiver.

Forhåndsgodkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Ved annet karantenested enn karantenehotell må innkvarteringen du som arbeidsgiver eller oppdragsgiver stiller til disposisjon for utenlandske arbeidstakere i innreisekarantene forhåndsgodkjennes av Arbeidstilsynet. I søknaden om godkjenning av innkvarteringssted må arbeidsgiver dokumentere at det er mulig å bo der uten å ha kontakt med andre. Arbeidstaker skal ha eget bad og eget kjøkken eller matservering, og enerom med TV og internett.

Krav til isolasjon

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 skal isolere seg. Det samme gjelder personer som er i innreisekarantene eller smittekarantene, og som utvikler symptomer på covid-19. Perioden for isolering skal være i samsvar med helsedirektoratets anbefalinger. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Dekning av utgifter til innreisekarantene

For bedrifter som er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift, medfører karantenereglene store kostnader. Det er derfor vedtatt en ordning som skal dekke noen av utgiftene virksomhetene har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene. Ordningen går ut på at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker på cirka 800 - 1000 kroner. Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 30. juni 2021.

Vil dekke utgifter for innreisekarantene

Unntak fra innreisekarantene for personer som ankommer Norge

Det finnes en rekke unntak fra kravet om innreisekarantene for personer som ankommer Norge. Oversikt over unntakene finner du på Helsenorges nettsider.

 

Strengere lokale/kommunale bestemmelser om karanteneplikt

Enkelte kommuner har innført strengere regler for karantene og isolering enn det som gjelder nasjonalt.

For å finne ut om det gjelder egne regler for en bestemt kommune, kan du søke på kommunenavnet i søkefeltet "Søk hos Norsk Lovtidend" på Norsk Lovtidend, eller sjekke kommunens hjemmeside.

Straff

Forsettlig eller grovt uaktsomme brudd på karantene- eller isolasjonsplikten straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form