Hovedinnhold
Skriv ut

Fisk og akvakultur

Skjema og tenester

Skjemanr.SkjemanamnTenesteeigar/etat
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon frå vegeplikta – transport av fisk Fiskeridirektoratet
FD-0006() Driftsplanar for akvakulturanlegg i sjøvatn Fiskeridirektoratet
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
() Fisk og sjømat Mattilsynet
() Haustetillatelse for skjell Mattilsynet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
() Lakselus Mattilsynet
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
Løyve til oppdrett av skaldyr Fiskeridirektoratet
() Meldeskjema for hendingar Mattilsynet
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
FKD-0004() Melding om start eller stopp andre artar Fiskeridirektoratet
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
FD-0003() Miljørapportering Fiskeridirektoratet
FD-0001() Månadsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
() Ny importør av levande dyr, avlsprodukt og levande akvatiske dyr Mattilsynet
FD-0007() Nytek Fiskeridirektoratet
() Næringsmiddelverksemder Mattilsynet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
Registrering av førstehandskjøparar av råfisk Fiskeridirektoratet
() Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
() Registreringsdokument for sporing av skjell, pigghuder og snegler Mattilsynet
() Rekvisisjon av eksportattest for fisk Mattilsynet
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
SafeSeaNet Kystverket
() Slakting av oppdrettsfisk Mattilsynet
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
Særskilt skjema for søknad om løyve til havbeite Fiskeridirektoratet
Søknad om arbeidsledighetstrygd - fellesmelding Garantikassen for fiskere
Søknad om garantilott Garantikassen for fiskere
RD-0002 Søknad om kompensasjon for toll og avgifter på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann Toll- og avgiftsdirektoratet
FD-0005() Søknad om opptak i fiskarmanntalet Fiskeridirektoratet
Søknad om tilgang i deltakarregulerte fiskeri i samband med eigarskifte eller utskifting av fartøy som deltek Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema flytande fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
NAV 23-05.05 Terminoppgave for produktavgift til folketrygden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Årsoppgave for fiskefartøy Fiskeridirektoratet
KS-0326 Årsrapport fra godkjente kontrollforetak Sjøfartsdirektoratet
Publisert 20.02.2012