Hovedinnhold
Skriv ut

Fisk og akvakultur

Skjema og tenester

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon frå vegeplikta – transport av fisk Fiskeridirektoratet
FD-0006 () Driftsplanar for akvakulturanlegg i sjøvatn Fiskeridirektoratet
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
() Fisk og sjømat Mattilsynet
() Haustetillatelse for skjell Mattilsynet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
() Lakselus Mattilsynet
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
FD-0020 () Lisens for fiske i anna land si sone Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
() Meldeskjema for hendingar Mattilsynet
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
FD-0003 () Miljørapportering Fiskeridirektoratet
FD-0001 () Månadsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
() Ny importør av levande dyr, avlsprodukt og levande akvatiske dyr Mattilsynet
FD-0007 () Nytek Fiskeridirektoratet
() Næringsmiddelverksemder Mattilsynet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
() Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
FD-0043 Registrering for bruk av kystfiskeappen Fiskeridirektoratet
FD-0026 Registrering i Fiskeridirektoratet sitt kjøparregister Fiskeridirektoratet
() Registreringsdokument for sporing av skjell, pigghuder og snegler Mattilsynet
FD-0021 () Registreringsmelding for fiske i farvatn utanfor nokon stat sin fiskerijurisdiksjon Fiskeridirektoratet
() Rekvisisjon av eksportattest for fisk Mattilsynet
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
SafeSeaNet Kystverket
() Slakting av oppdrettsfisk Mattilsynet
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
Særskilt skjema for søknad om løyve til havbeite Fiskeridirektoratet
Søknad om arbeidsledighetstrygd - fellesmelding Garantikassen for fiskere
Søknad om garantilott Garantikassen for fiskere
RD-0002 Søknad om kompensasjon for toll og avgifter på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann Tolldirektoratet
FD-0005 () Søknad om opptak i fiskarmanntalet Fiskeridirektoratet
Søknad om tilgang i deltakarregulerte fiskeri i samband med eigarskifte eller utskifting av fartøy som deltek Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for løyve til akvakultur i flytande eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet
NAV 23-05.05 Terminoppgave for produktavgift til folketrygden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Årsoppgave for fiskefartøy Fiskeridirektoratet
KS-0326 Årsrapport fra godkjente kontrollforetak Sjøfartsdirektoratet
Publisert 20.02.2012