Hovedinnhold
Skriv ut

Tillatelser

Her finner du lenker til skjemaer og informasjon om regelverk.

Skjema og tenester

Skjemanr.SkjemanamnTenesteeigar/etat
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
Anlegg og drift av taubanar og kabelbanar Samferdselsdepartementet
Apotekkonsesjon (rett til å eige apotek) Statens legemiddelverk
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
Automatiseringsleder (Tillatelse til å forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, innenfor et begrenset virkefelt) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Autorisasjon av dyrepleiarar Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologar Mattilsynet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktørar Miljødirektoratet
Autorisasjon av rekneskapsførar Finanstilsynet
Autorisasjon av taxidermistar/preparantar Miljødirektoratet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon og lisens som lege Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ambulansearbeidar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som apotekteknikar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som audiograf Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som bioingeniør Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ergoterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som fotterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som fysioterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som helsefagarbeidar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som helsesekretær Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som jordmor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som kiropraktor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som optikar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ortopediingeniør Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ortoptist Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som perfusjonist Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som provisorfarmasøyt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som psykolog Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som radiograf Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som rekneskapsførarselskap Finanstilsynet
Autorisasjon som reseptarfarmasøyt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som sjukepleiar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannhelsesekretær Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannlege Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannpleiar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannteknikar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som vernepleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Behandling av brannfarleg vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Bestilling av tillatelser for kjøring til land utenfor EØS-området Statens vegvesen
Bruk av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
Bruk av røntgenapparat i medisinsk siktemål Statens strålevern
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
CEMT-søknad Statens vegvesen
Datatilsynets meldesystem Datatilsynet
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
Drift på statens malmar og metall Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Driftskonsesjon til apotek Statens legemiddelverk
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Dykkarbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
EDI-bruker-identifikator Post- og teletilsynet
T-91 Egenerklæring fra driftsleder til Taubanetilsynet Statens jernbanetilsyn
Eigedomsmeklarbrev Finanstilsynet
Ekomnettautorisasjon Post- og teletilsynet
Eksport av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Erverv av vassfall Olje- og energidepartementet
Etablering av finansieringsføretak Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirføretak Finanstilsynet
Faglig ansvarlig for forsyningsanlegg (Tillatelse til å forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, innenfor et begrenset virkefelt) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Farts- og sikringssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
Frekvensløyve for satellittjordstasjon Post- og teletilsynet
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
BEST369E() Førehandsmelding av arbeidsplass kor det vert utført mellombels eller skiftande byggje- og anleggsarbeid Arbeidstilsynet
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubanar Fylkesmannsembetene
Generell utslippsløyve Miljødirektoratet
Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
Godkjenning av ansvarshavande i forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
NF-1001 Godkjenning av autorisert verkstad som skal vedlikehalde flymateriell Luftfartstilsynet
Godkjenning av depotmottakar for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av føretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslova Direktoratet for byggkvalitet
Godkjenning av kontrollorgan for periodisk kontroll av køyretøy (EU kontroll), godkjenning av køyretøyverkstad, og særleg arbeidsløyve for bestemte typar arbeid på køyretøy Statens vegvesen
Godkjenning av kursarrangør for utrykkingskøyretøy Statens vegvesen
Godkjenning av lokale for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring Statens vegvesen
Godkjenning av offentlege og private sjukehus til å føreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av oppkrevjings- og fordelingsorganisasjon (følgjerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som krev inn og fordeler vederlag for offentleg framføring av lydopptak av utøvande kunstnarar sine prestasjonar Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjonar som krev inn og fordeler vederlag til rettshavarar i samsvar med bestemmingar om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av private grunnskular utan krav på offentleg støtte Utdanningsdirektoratet
Godkjenning av rullande materiell Statens jernbanetilsyn
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sjukehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av tilverking og distribusjon m.m. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Godkjenning av undersøkingar/metodar og behandlingsformer innan human-medisinsk bruk av bioteknologi samt krav om godkjenning av verksemd Helsedirektoratet
Godkjenning av vedtekter til salsorganisasjon for råfisk Fiskeri- og kystdepartementet
Godkjenning av verksemder som vil marknadsføre økologiske produkt Mattilsynet
Godkjenning av verkstad for bil, motorsykkel m.m. Statens vegvesen
Godkjenning av verkstader som tilbyr kontroll og reparasjon av fartsskrivarar Statens vegvesen
Godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor Finanstilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Godkjenning som skadedyrnedkjempar Folkehelseinstituttet
Godkjenning som trafikklærar Statens vegvesen
Godkjenning som trafikkskole Statens vegvesen
Godstransport med motorvogn Fylkeskommunene
Grossistløyve for legemiddel Statens legemiddelverk
Heisinstallatør (Løyve til å stå for utføring og vedlikehald, under dette reparasjon av elektriske anlegg, innanfor eit avgrensa virkefelt) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Import av radioisotopar Statens strålevern
Importløyve for legemiddel - ikkje-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Innførselsløyve Statens legemiddelverk
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Post- og teletilsynet
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærested (RF) Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
Kompetansebevis for førar av utrykkingskøyretøy Statens vegvesen
Konsesjon for organisering eller drift av marknadsplass for omsetnad av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlege mobil-kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postverksemd Samferdselsdepartementet
Krav om garantistilling for reisearrangørverksemd Reisegarantifondet
Krav om melding og vurdering før oppretting av forskingsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale blir overført til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
Lisens for ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftborne sensorsystem, under dette presse eller anna medieorgan Forsvaret
Løyve for andre enn veterinærar for å drive med inseminering av husdyr Mattilsynet
Løyve for andre enn veterinærar for å drive med inseminering av husdyr i bestemt besetning Mattilsynet
Løyve for bruk av farvatn utanom hamnedistrikt Kystverket
Løyve for juristar til å være ansvarleg megler Finanstilsynet
Løyve for NIS-skip å føre last mellom norske hamner Sjøfartsdirektoratet
Løyve for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy Post- og teletilsynet
Løyve for transport for funksjonshemma Fylkeskommunene
Løyve for å drive handelsverksemd med oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på sal Politidistriktene
Mdir-003() Løyve og årleg rapportering for kvotepliktige verksemder Miljødirektoratet
Løyve til anlegg, drift og vedlikehald av planeringsfelt Kommunene
Løyve til bruk av radioisotopar Statens strålevern
Løyve til bruk av røntgenapparat i industriell og forskingsmessig samanheng Statens strålevern
Løyve til bygging av kaianlegg mv. Kystverket
Løyve til bygging og drift av elektrisk anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Løyve til bygging og drift av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Løyve til drift av opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall Miljødirektoratet
Løyve til dumping av masse og gjenstandar i sjø Kystverket
Løyve til enkeltståande tilfelle av luftfotografering eller opptak med luftborne sensorsystem Forsvaret
Løyve til erverv av skytevåpen til slakting Politidistriktene
Løyve til erverv og innehaving av skytevåpen til utrydding av skadedyr Politidistriktene
Løyve til etablering av behandlingsanlegg for animalsk avfall m.m. Mattilsynet
Løyve til etablering av forsikringsselskap Finanstilsynet
Løyve til framsyning, sal og utleie av film og videogram Kommunene
Løyve til husdyrhald i erverv Statens landbruksforvaltning
Løyve til import av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
Løyve til import og sal av settepoteter Mattilsynet
Løyve til innsamling, mottak og øydelegging av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Løyve til kvalfangst Fiskeridirektoratet
Løyve til omsetnad av radioisotopar Statens strålevern
Løyve til omsetning, pakking, import og eksport av såvarer Mattilsynet
Løyve til opplag av fartøy Kommunene
Løyve til reindrift Reindriftsforvaltningen
Løyve til selfangst Fiskeridirektoratet
Løyve til tiltak i statlege fiskerihamner Kystverket
Løyve til tiltak som kan endre sjøverts ferdsel Kystverket
Løyve til tilverking av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
Løyve til totalisatorverksemd Landbruks- og matdepartementet
Løyve til utslepp av prosessavløpsvatn i kommunalt nett Miljødirektoratet
Løyve til vaktverksemd Politidistriktene
Løyve til å drive eigedomsmekling mot godtgjersle Finanstilsynet
Løyve til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Løyve til å drive handel med skytevåpen, våpendelar og ammunisjon Politidistriktene
Løyve til å drive inkassoverksemd Finanstilsynet
Løyve til å drive jernbaneverksemd på strekningar som ikkje er ein del av det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Løyve til å drive kredittopplysningsverksemd Datatilsynet
Løyve til å drive verksemd som børs eller autorisert marknadsplass Finanstilsynet
Løyve til å fotografere, ta opp film eller lydbandopptak under hovudforhandling i straffesak Domstolene
Løyve til å setje opp fyrlys, sjømerke m.m. Kystverket
Løyve til å tilverke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendelar og tilverking av ammunisjon (børsemakarløyve). Politidistriktene
Løyve til å utnytte ei forsvarsviktig oppfinning Forsvaret
Løyve til å utøve rettshjelpsverksemd (advokatløyve og andre løyver) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Løyve til å vere advokat ved Høgsterett Høyesterett
Løyve til å yte investeringstenester Finanstilsynet
Medisinsk laboratorie- og røntgenverksemd Helsedirektoratet
Meisterbrevordninga Mesterbrevnemnda
Meldeordning for å yte rettshjelp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Meldeplikt om bruk av røntgenapparat i privat veterinærverksemd Statens strålevern
Meldeplikt om drift av solstudio Statens strålevern
Meldeplikt ved tiltak som kan medføre store forureiningsproblem Miljødirektoratet
Melding av lokale for frisør- og hudpleieverksemd Kommunene
Melding om bruk av røntgenapparat i kiropraktorverksemd Statens strålevern
() Melding om handsaming av farleg stoff Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding om røntgenapparat i tannhelseteneste Statens strålevern
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
Melding/forenkla søknad/søknad om godkjenning ved inneslutta bruk av genmodifiserte organismar (GMO) Helsedirektoratet
() Nytt/endre dyrehald Mattilsynet
Objektidentifikator Post- og teletilsynet
NF-1012 Part-147 Application Maintenance Training Organisation Luftfartstilsynet
NF-1005 Part-21 Application Production Organisation Approval Luftfartstilsynet
Personellsertifikat og opplæringskrav innan skipsfart Sjøfartsdirektoratet
Persontransport i rute innalands med motorvogn eller fartøy Fylkeskommunene
Radioamatørlisens Post- og teletilsynet
NF-1032 Recuirements - operators commercial air transportaition Norwegian aero Luftfartstilsynet
Registrering av eksportør av fisk og fiskeprodukt Norges sjømatråd
Registrering av forsikringsmeklarføretak Finanstilsynet
Registrering av førstehåndskjøpere av råfisk Fiskeridirektoratet
NT-MT/7008 Registrering av offentlig ekomnett, telefontjeneste og overføringskap. Post- og teletilsynet
Registrering av teleutstyrsleverandør og radioforhandler Post- og teletilsynet
Registrering av verksemd for produksjon, innførsel og engrossal av alkoholhaldig drikk Tollregionen
HR-135() Registrering av verksemder som prosjekter, utfører og held ved like elektriske anlegg Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Registreringsskjema for postoperatører Post- og teletilsynet
Salsbevilling for sal av alkohol opptil 4.7% Kommunene
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr viss bruk er bunde saman med særleg risiko, under dette elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr viss bruk er forbunde med farlig risiko, under dette elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarleg område Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Samtykke for å stå for eller utføre offentleg kontroll av elektriske anlegg i samsvar med pålegg om stadleg el-tilsyn Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Selskapsvognløyve Fylkeskommunene
Sendarløyve for kringkasting Post- og teletilsynet
Sendarløyve for radiolinjestasjon Post- og teletilsynet
Sendarløyve nummer xxxx til bruk av frekvensar for brikkesystem Post- og teletilsynet
Sendarløyve nummer xxxx til bruk av frekvensar for PMR (profesjonell mobil radio) Post- og teletilsynet
Sendarløyve nummer xxxx til bruk av frekvensar for punkt til punkt/multipunkt lågeffekt radiosamband Post- og teletilsynet
Sertifisering av lasteskip, lekterar og passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
Serveringsløyve Kommunene
Sikkerheitsgodkjenning av infrastrukturforvaltar på det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerheitsmessig godkjenning Park- og tivolitilsynet
Sikkerheitssertifikat for jernbaneføretak med lisens frå anna EØS-stat eller Sveits som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerheitssertifikat for jernbaneføretak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Skjenkeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikke Kommunene
Skjenkjeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikk på skip Helsedirektoratet
Skjenkjeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
Særskilt løyve til anlegg og drift av innretningar for transport og for utnytting av petroleum Olje- og energidepartementet
Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite Fiskeridirektoratet
() Søkje oppstartstillatelse for plangodkjend vatnverk Mattilsynet
NF-1019 Søknad - Training Organisation Approval Luftfartstilsynet
AHB-S7 Søknad fra panthaver om tillatelse til å selge alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
() Søknad og meldingar i samband med handsaming av eksplosive varer Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Søknad om adgang i deltakerregulerte fiskerier i forbindelse med eierskifte eller utskifting av fartøy som deltar Fiskeridirektoratet
NBR 5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (byggemelding) Arbeidstilsynet
Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager for ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøttforedlingsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet, ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av slakteri Mattilsynet
Søknad om autorisasjon for installatør Post- og teletilsynet
SLF-151 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv Statens landbruksforvaltning
() Søknad om bergsprengingsleiar- og bergsprengjarsertifikat Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Søknad om dagsoppgjer Tollregionen
() Søknad om eksportattest for fisk Mattilsynet
NF-0352 Søknad om eksportluftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
Søknad om farledsbevis Kystverket
Søknad om fellesskapslisens for internasjonal busstransport på veg i EØS-området Statens vegvesen
Søknad om fellesskapstillatelse - internasjonal godstransport på veg EØS-området Statens vegvesen
Søknad om godkjenning av desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helsesektoren Statens legemiddelverk
5161 Søknad om godkjenning av foretak Direktoratet for byggkvalitet
Søknad om godkjenning av helårsslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av kjemiske produkt til behandling av drikkevatn Mattilsynet
Søknad om godkjenning av nedskjæringsvirksomhet med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om godkjenning av produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
() Søknad om godkjenning av reinhaldsverksemd Arbeidstilsynet
Søknad om godkjenning av sesongslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av slakteri med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om godkjenning av virksomhet for tilvirkning av fisk og fiskevarer på land eller ombord i fartøy Mattilsynet
NVE-0002() Søknad om konsesjon for omsetjing av elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 4 Statens landbruksforvaltning
Søknad om konsesjon til anlegg av skitau Fylkesmannsembetene
ME-4005 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4006 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere Medietilsynet
ME-4007 Søknad om konsesjon til lokalradio Medietilsynet
ME-4008 Søknad om korttidskonsesjon Medietilsynet
NF-0349 Søknad om luftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Statens legemiddelverk
Søknad om marknadsføringsløyve for farmasøytisk spesialpreparat Statens legemiddelverk
BL 11A Søknad om ny klinisk utprøving Statens legemiddelverk
KRT-1019() Søknad om personleg konsesjon for rekneskapsførar-, revisor-, eigedomsmekling- og inkassoområdet Finanstilsynet
NF-1034 Søknad om sikkerhetsgodkjennelse Luftfartstilsynet
Søknad om tildeling av 5-sifra nummer Post- og teletilsynet
Søknad om tillatelse til import, salg og bruk av laser/laserprodukt Statens strålevern
RD-0033 Søknad om tollkreditt Toll- og avgiftsdirektoratet
Søknad om typegodkjenning av solarium Statens strålevern
Søknad om utførselslisens Utenriksdepartementet
Søknad om utsetjing av genmodifiserte organismar (GMO) Miljøverndepartementet
Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter Miljødirektoratet
Søknadsskjema flytende fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for lisens for fiske i EU-sonen Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for lisens for fiske i færøysk sone. Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for lisens i russisk sone Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema skalldyroppdrett Fiskeridirektoratet
Tilverkarløyve for legemiddel Statens legemiddelverk
Tilverking av radioisotopar Statens strålevern
Tilverkingsløyve for alkoholhaldig drikk Helsedirektoratet
Turvognløyve Fylkeskommunene
Undersøking etter petroleum Oljedirektoratet
Utførselsløyve Statens legemiddelverk
Utpeiking av teknisk kontrollorgan for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem og/eller det transeuropeiske jernbanesystem for høghastigheitstog Statens jernbanetilsyn
Utslepp frå bustadfelt, hytteby og campingplass i separat anlegg Kommunene
Utslipp frå bensinstasjonar, bussterminalar m.m. Kommunene
Utvinningsløyve Olje- og energidepartementet
Utvinningsrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
() Vassforsyningssystem Mattilsynet
Publisert 13.09.2007