Hovedinnhold
Skriv ut

Tillatelser

Her finner du lenker til skjemaer og informasjon om regelverk.

Skjema og tenester

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
Søknad om utsleppsløyve for industribedrifter Miljødirektoratet
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
Anlegg og drift av taubanar og kabelbanar Samferdselsdepartementet
Apotekkonsesjon (rett til å eige apotek) Statens legemiddelverk
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
Autorisasjon av dyrepleiarar Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologar Mattilsynet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktørar Miljødirektoratet
Autorisasjon av taxidermistar/preparantar Miljødirektoratet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon som rekneskapsførarselskap Finanstilsynet
Behandling av brannfarleg vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Bruk av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
Bruk av røntgenapparat i medisinsk siktemål Statens strålevern
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
CEMT-søknad Statens vegvesen
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
Drift på statens malmar og metall Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Driftskonsesjon til apotek Statens legemiddelverk
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Dykkarbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
EDI-bruker-identifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Ekomnettautorisasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Eksport av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
() Elverksemdregisteret (Registrering av føretak som utfører arbeid knytte til elektriske anlegg og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Erverv av utvinnings-/undersøkelsesrett til forekomster av statens mineraler Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Erverv av vassfall Olje- og energidepartementet
Etablering av finansieringsføretak Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirføretak Finanstilsynet
Farts- og sikringssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
Frekvensløyve for satellittjordstasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
BEST369E () Førehandsmelding av arbeidsplass kor det vert utført mellombels eller skiftande byggje- og anleggsarbeid Arbeidstilsynet
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubanar Fylkesmannsembetene
Generell utslippsløyve Miljødirektoratet
Genmodifiserte organismar (GMO) Helsedirektoratet
() Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
NF-1001 Godkjenning av autorisert verkstad som skal vedlikehalde flymateriell Luftfartstilsynet
Godkjenning av depotmottakar for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyretransportører og kompetansebevis for sjåfører og ledsagere Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av fiskesalslag Nærings- og fiskeridepartementet
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av kursarrangør for utrykkingskøyretøy Statens vegvesen
Godkjenning av lokale for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring Statens vegvesen
Godkjenning av offentlege og private sjukehus til å føreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av oppkrevjings- og fordelingsorganisasjon (følgjerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som krev inn og fordeler vederlag for offentleg framføring av lydopptak av utøvande kunstnarar sine prestasjonar Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrevjar og fordelar tilleggsvederlag Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjonar som krev inn og fordeler vederlag til rettshavarar i samsvar med bestemmingar om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av private grunnskular utan krav på offentleg støtte Utdanningsdirektoratet
Godkjenning av rullande materiell Statens jernbanetilsyn
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sjukehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av tilverking og distribusjon m.m. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Godkjenning av verksemder som vil marknadsføre økologiske produkt Mattilsynet
Godkjenning av verkstader Statens vegvesen
Godkjenning av verkstader som tilbyr kontroll og reparasjon av fartsskrivarar Statens vegvesen
Godkjenning av virksomheter i fiskeindustrien Mattilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Godkjenning som skadedyrnedkjempar Folkehelseinstituttet
Godkjenning som trafikklærar Statens vegvesen
Godkjenning som trafikkskole Statens vegvesen
Godkjenningar innan human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
Godstransport med motorvogn Statens vegvesen
Grossistløyve for legemiddel Statens legemiddelverk
() Haustetillatelse for skjell Mattilsynet
Import av radioisotopar Statens strålevern
Importløyve for legemiddel - ikkje-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Innførselsløyve Statens legemiddelverk
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærestad (RF) Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
Kjørebok for internasjonal godstransport, CEMT Statens vegvesen
Kompetansebevis for førar av utrykkingskøyretøy Statens vegvesen
Konsesjon for organisering eller drift av marknadsplass for omsetnad av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for taubaner for persontransport, herunder skitau, skitrekk og stolheiser Fylkesmannsembetene
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlege mobil-kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postverksemd Samferdselsdepartementet
Krav om garantistilling for reisearrangørverksemd Reisegarantifondet
Krav om melding og vurdering før oppretting av forskingsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale blir overført til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
Legemidler til dyr. Resept for legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Lisens for ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftborne sensorsystem, under dette presse eller anna medieorgan Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
FD-0020 () Lisens for fiske i anna land si sone Fiskeridirektoratet
Lisens for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Løyve for andre enn veterinærar for å drive med inseminering av husdyr Mattilsynet
Løyve for andre enn veterinærar for å drive med inseminering av husdyr i bestemt besetning Mattilsynet
Løyve for bruk av farvatn utanom hamnedistrikt Kystverket
Løyve for køyring til land utanfor EØS-området Statens vegvesen
Løyve for NIS-skip å føre last mellom norske hamner Sjøfartsdirektoratet
Løyve for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Løyve for transport for funksjonshemma Fylkeskommunene
Løyve for å drive handelsverksemd med oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på sal Politiet
Mdir-003 () Løyve og årleg rapportering for kvotepliktige verksemder Miljødirektoratet
Løyve til anlegg, drift og vedlikehald av planeringsfelt Kommunene
Løyve til bruk av radioisotopar Statens strålevern
Løyve til bruk av røntgenapparat i industriell og forskingsmessig samanheng Statens strålevern
Løyve til bygging av kaianlegg mv. Kystverket
Løyve til bygging og drift av elektrisk anlegg for energiproduksjon og energioverføring Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Løyve til bygging og drift av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Løyve til drift av opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall Miljødirektoratet
Løyve til dumping av masse og gjenstandar i sjø Kystverket
Løyve til enkeltståande tilfelle av luftfotografering eller opptak med luftborne sensorsystem Forsvaret
Løyve til erverv av skytevåpen til slakting Politiet
Løyve til erverv og innehaving av skytevåpen til utrydding av skadedyr Politiet
Løyve til etablering av behandlingsanlegg for animalsk avfall m.m. Mattilsynet
Løyve til etablering av forsikringsselskap Finanstilsynet
Løyve til framsyning, sal og utleie av film og videogram Kommunene
Løyve til husdyrhald i erverv Landbruksdirektoratet
Løyve til import av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
Løyve til import og sal av settepoteter Mattilsynet
Løyve til innsamling, mottak og øydelegging av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Løyve til kvalfangst Fiskeridirektoratet
Løyve til omsetnad av radioisotopar Statens strålevern
Løyve til omsetning, pakking, import og eksport av såvarer Mattilsynet
Løyve til opplag av fartøy Kommunene
Løyve til reindrift Landbruksdirektoratet
Løyve til selfangst Fiskeridirektoratet
Løyve til tiltak i statlege fiskerihamner Kystverket
Løyve til tiltak som kan endre sjøverts ferdsel Kystverket
Løyve til tilverking av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
Løyve til totalisatorverksemd Landbruks- og matdepartementet
Løyve til utslepp av prosessavløpsvatn i kommunalt nett Miljødirektoratet
Løyve til vaktverksemd Politiet
Løyve til å drive eigedomsmekling mot godtgjersle Finanstilsynet
Løyve til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Løyve til å drive handel med skytevåpen, våpendelar og ammunisjon Politiet
Løyve til å drive inkassoverksemd Finanstilsynet
Løyve til å drive jernbaneverksemd på strekningar som ikkje er ein del av det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Løyve til å drive kredittopplysningsverksemd Datatilsynet
Løyve til å drive verksemd som børs eller autorisert marknadsplass Finanstilsynet
Løyve til å fotografere, ta opp film eller lydbandopptak under hovudforhandling i straffesak Domstolene
Løyve til å setje opp fyrlys, sjømerke m.m. Kystverket
Løyve til å tilverke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendelar og tilverking av ammunisjon (børsemakarløyve). Politiet
Løyve til å utnytte ei forsvarsviktig oppfinning Forsvaret
Løyve til å utøve rettshjelpsverksemd (advokatløyve og andre løyver) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Løyve til å vere advokat ved Høgsterett Høyesterett
Løyve til å yte investeringstenester Finanstilsynet
Medisinsk laboratorie- og røntgenverksemd Helsedirektoratet
Meisterbrevordninga Mesterbrevnemnda
Meldeordning for å yte rettshjelp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Meldeplikt om bruk av røntgenapparat i privat veterinærverksemd Statens strålevern
Meldeplikt om drift av solstudio Statens strålevern
Meldeplikt ved tiltak som kan medføre store forureiningsproblem Miljødirektoratet
Melding av lokale for frisør- og hudpleieverksemd Kommunene
BEST486 Melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale Arbeidstilsynet
Melding om behandling av personopplysningar Datatilsynet
Melding om bruk av kjeler og beholdere Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding om bruk av røntgenapparat i kiropraktorverksemd Statens strålevern
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Landbruksdirektoratet
() Melding om handsaming av farleg stoff Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding om røntgenapparat i tannhelseteneste Statens strålevern
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
() Nytt/endre dyrehald Mattilsynet
Objektidentifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-1012 Part-147 Application Maintenance Training Organisation Luftfartstilsynet
NF-1005 Part-21 Application Production Organisation Approval Luftfartstilsynet
Personellsertifikat og opplæringskrav innan skipsfart Sjøfartsdirektoratet
Persontransport i rute innalands med motorvogn eller fartøy Fylkeskommunene
Radioamatørlisens Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registrering av eksportør av fisk og fiskeprodukt Norges sjømatråd
Registrering av forsikringsmeklarføretak Finanstilsynet
NT-MT/7008 Registrering av offentlig ekomnett, telefontjeneste og overføringskap. Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registrering av teleutstyrsleverandør og radioforhandler Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registrering av verksemd for produksjon, innførsel og engrossal av alkoholhaldig drikk Skatteetaten
Registreringsskjema for postoperatører Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-1032 Requirements - operators commercial air transportation Norwegian aero Luftfartstilsynet
Ringnottillatelse Fiskeridirektoratet
Salsbevilling for sal av alkohol opptil 4.7% Kommunene
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr viss bruk er bunde saman med særleg risiko, under dette elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Seinottillatelse Fiskeridirektoratet
Selskapsvognløyve Fylkeskommunene
Sendarløyve for kringkasting Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendarløyve for radiolinjestasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendarløyve nummer xxxx til bruk av frekvensar for brikkesystem Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendarløyve nummer xxxx til bruk av frekvensar for PMR (profesjonell mobil radio) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendarløyve nummer xxxx til bruk av frekvensar for punkt til punkt/multipunkt lågeffekt radiosamband Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sertifisering av lasteskip, lekterar og passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
Sertifisering, registrering og oppdatering av stasjonær bigård Mattilsynet
Serveringsløyve Kommunene
Sikkerheitsgodkjenning av infrastrukturforvaltar på det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerheitsmessig godkjenning Park- og tivolitilsynet
Sikkerheitssertifikat for jernbaneføretak med lisens frå anna EØS-stat eller Sveits som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerheitssertifikat for jernbaneføretak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetsgodkjenning av drift av sidespor, havnespor, terminalspor og lignende Statens jernbanetilsyn
Skjenkeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikke Kommunene
Skjenkjeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikk på skip Helsedirektoratet
Skjenkjeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
Snurrevadtillatelse Fiskeridirektoratet
Særskilt løyve til anlegg og drift av innretningar for transport og for utnytting av petroleum Olje- og energidepartementet
Særskilt skjema for søknad om løyve til havbeite Fiskeridirektoratet
() Søkje oppstartstillatelse for plangodkjend vatnverk Mattilsynet
NF-1019 Søknad - Training Organisation Approval Luftfartstilsynet
AHB-S7 Søknad frå panthavar om løyve til å selje alkoholhaldig drikk Helsedirektoratet
() Søknad og meldingar i samband med handsaming av eksplosive varer Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
NBR 5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (byggemelding) (NBR 5177) Arbeidstilsynet
Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager for ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøttforedlingsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet, ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av slakteri Mattilsynet
Søknad om autorisasjon for installatør Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
SLF-151 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv Landbruksdirektoratet
() Søknad om bergsprengingsleiar- og bergsprengjarsertifikat Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
SLF-902 Søknad om bygging av landbruksvei Landbruksdirektoratet
() Søknad om eksportattest for fisk Mattilsynet
NF-0352 Søknad om eksportluftdyktigheitsbevis Luftfartstilsynet
Søknad om godkjenning av desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helsesektoren Statens legemiddelverk
Søknad om godkjenning av helårsslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av kjemiske produkt til behandling av drikkevatn Mattilsynet
Søknad om godkjenning av nedskjæringsvirksomhet med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om godkjenning av produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
() Søknad om godkjenning av reinhaldsverksemd Arbeidstilsynet
Søknad om godkjenning av sesongslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av slakteri med begrenset kapasitet Mattilsynet
NVE-0002 () Søknad om konsesjon for omsetjing av elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom Landbruksdirektoratet
Søknad om konsesjon til anlegg av skitau Fylkesmannsembetene
ME-4005 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4006 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere Medietilsynet
ME-4007 Søknad om konsesjon til lokalradio Medietilsynet
ME-4008 Søknad om korttidskonsesjon Medietilsynet
NF-0349 Søknad om luftdyktigheitsbevis Luftfartstilsynet
Søknad om løyve til import, sal og bruk av laser/laserprodukt Statens strålevern
Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Statens legemiddelverk
Søknad om marknadsføringsløyve for farmasøytisk spesialpreparat Statens legemiddelverk
BL 11A Søknad om ny klinisk utprøving Statens legemiddelverk
KRT-1019 () Søknad om personleg konsesjon for rekneskapsførar-, revisor-, eigedomsmekling- og inkassoområdet Finanstilsynet
NF-1034 Søknad om sikkerhetsgodkjennelse Luftfartstilsynet
NKOMFEM01 () Søknad om tildeling av 5-sifra nummer Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Søknad om tilgang i deltakarregulerte fiskeri i samband med eigarskifte eller utskifting av fartøy som deltek Fiskeridirektoratet
ME-2003 Søknad om tillatelse til fortrykk og elektronisk merking Medietilsynet
Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest Arbeidstilsynet
RF-1329 () Søknad om tollkreditt Skatteetaten
Søknad om utførselslisens Utenriksdepartementet
Søknad om utsetjing av genmodifiserte organismar (GMO) Klima- og miljødepartementet
LS-0002 () Søknadsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
Søknadsskjema for løyve til akvakultur i flytande eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet
Tillatelse for utlendinger til å drive fiske mv. innenfor norsk fiskerigrense Fiskeridirektoratet
Tillatelse til brislingfiske Fiskeridirektoratet
Tillatelse til fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Fiskeridirektoratet
Tillatelse til import av fisk Mattilsynet
Tillatelse til omsetting av agn Fiskernes Agnforsyning SA
Tillatelse til oppsetting av anlegg for navigasjonsveiledning Kystverket
Tillatelse til salg av rugeegg og livdyr av fjørfe Mattilsynet
Tillatelse til torsketråling Fiskeridirektoratet
Tillatelse til transport av akvatiske organismer Mattilsynet
Tillatelse til trålfiske i Nordsjøen (Nordsjøtråltillatelse) Fiskeridirektoratet
Tilverkarløyve for legemiddel Statens legemiddelverk
Tilverking av radioisotopar Statens strålevern
Tilverkingsløyve for alkoholhaldig drikk Helsedirektoratet
Turvognløyve Statens vegvesen
Typegodkjenning av solarium Statens strålevern
Undersøkelsesrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Undersøking etter petroleum Oljedirektoratet
Utførselsløyve for narkotika og psykotrope Statens legemiddelverk
Utførselstillatelse for hval og hvalprodukter Nærings- og fiskeridepartementet
Utpeiking av teknisk kontrollorgan for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem og/eller det transeuropeiske jernbanesystem for høghastigheitstog Statens jernbanetilsyn
Utslepp frå bustadfelt, hytteby og campingplass i separat anlegg Kommunene
Utslipp frå bensinstasjonar, bussterminalar m.m. Kommunene
Utvinningsløyve Olje- og energidepartementet
Utvinningsrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
() Vassforsyningssystem Mattilsynet
Publisert 13.09.2007