Hovedinnhold
Skriv ut

Tilsyn

Skjema og tenester

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
KRT-1001 () Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisjonsselskap Finanstilsynet
KRT-1002 () Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisor Finanstilsynet
KRT-1005 () Eigenmelding for rekneskapsførarar Finanstilsynet
KRT-1004 () Eigenmelding for rekneskapsførarselskap Finanstilsynet
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
LI 100.91 Forhandlerrapport Norsk rikskringkasting AS
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
KRT-1010 () Føretaket si handsaming av klientmidlar med fråsegn frå revisor Finanstilsynet
KRT-1009 () Halvårsoppgåve for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere Finanstilsynet
KRT-1008 () Halvårsoppgåve for verdipapirføretak Finanstilsynet
Innrapportering av nettpåslag Enova
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Kjøp, salg og utlån m.v. av kontrollpliktige våpen (våpendeler) Politiet
GP-6158 Kvartalsrapport Politiet
Leveranse til annen våpenforhandler Politiet
Meldeskjema for importør og/eller produsenter av kosmetiske produkter Mattilsynet
Melding av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-127 Melding om arbeid iht forskrift om maritime elektriske anlegg, § 8 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding om behandling av personopplysningar Datatilsynet
595B Melding om registrering av bemanningsforetak Arbeidstilsynet
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
KRT-1012 () Oppgåve for eigedomsmekling Finanstilsynet
RAPP 101 Overføring av betalingsmidler gjennom bank Tolldirektoratet
T-17 Rapport etter bremseprøve på stolheis Statens jernbanetilsyn
T-18 Rapport etter redningsøvelse på taubane - Bekreftelse på redningsberedskap Statens jernbanetilsyn
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Rapport om jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse Statens jernbanetilsyn
Rapportering av nummerbruk Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
KRT-1007 () Rapportering for føretak som driv forsikringsformidling Finanstilsynet
KRT-1003 () Rapportering frå utskrivarføretak ved Oslo Børs/Oslo Axess Finanstilsynet
Rapportering Reseptregisteret Folkehelseinstituttet
KRT-1006 () Rapporteringsskjema for selskap som driv inkassoverksemd Finanstilsynet
NT-MT/7008 Registrering av offentlig ekomnett, telefontjeneste og overføringskap. Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registrering av teleutstyrsleverandør og radioforhandler Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for postoperatører Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person - Høyt Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person-Standard Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Virksomhet Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for utstedere av kvalifiserte elektroniske sertifikater Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
3050 Regnskapsskjema for pensjonsfond Finanstilsynet
3052/3051 Regnskapsskjema for private pensjonskasser Finanstilsynet
NF-1032 Requirements - operators commercial air transportation Norwegian aero Luftfartstilsynet
ME-2002 Skjema for bestilling av ekstra filmkopier Medietilsynet
ME-1001 Skjema for eierskap i aviser Medietilsynet
ME-2006 Skjema for etterbestilling av klistremerker Medietilsynet
ME-2001 Skjema for registrering av film for visning Medietilsynet
ME-2004 Skjema for registrering av videogram Medietilsynet
Spesifikasjon av bokførte tap og brutto utlån (morbank) Finanstilsynet
ME-2005 Standardskjema for registrering av videogram for distributører som bruker klistremerker fra Medietilsynet Medietilsynet
Stresstest for livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Stresstest for skadeforsikringsselskaper Finanstilsynet
NVE-0002 () Søknad om konsesjon for omsetjing av elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsskjema for løyve til akvakultur i flytande eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet
Tapsavsetninger og tap på utlån og garantier Finanstilsynet
Varsel om omsetning av radiokommunikasjonsutstyr Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-0350 Vedlikeholdsrapport (VR) Luftfartstilsynet
ME-4010 Årsmelding for lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4011 Årsmelding for lokalradio Medietilsynet
NF-1051 Årsmelding fra lufttrafikktjenesten Luftfartstilsynet
Årsoppgave for fiskefartøy Fiskeridirektoratet
T-15 Årsrapport skitau Statens jernbanetilsyn
T-11 Årsrapport skitrekk Statens jernbanetilsyn
T-10 Årsrapport stolheis Statens jernbanetilsyn
Publisert 20.02.2012