Hovedinnhold
Skriv ut

Tilsyn

Skjema og tenester

Skjemanr.SkjemanamnTenesteeigar/etat
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
KRT-1001() Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisjonsselskap Finanstilsynet
KRT-1002() Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisor Finanstilsynet
KRT-1005() Eigenmelding for rekneskapsførarar Finanstilsynet
KRT-1004() Eigenmelding for rekneskapsførarselskap Finanstilsynet
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
LI 100.91 Forhandlerrapport Norsk rikskringkasting AS
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
KRT-1010() Føretaket si handsaming av klientmidlar med fråsegn frå revisor Finanstilsynet
Innrapportering av nettpåslag Enova
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Kjøp, salg og utlån m.v. av kontrollpliktige våpen (våpendeler) Politidirektoratet
KRT-1009() Kvartalsoppgåve for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1008() Kvartalsoppgåve for verdipapirføretak Finanstilsynet
GP-6158 Kvartalsrapport Politidirektoratet
Leveranse til annen våpenforhandler Politidirektoratet
KRT-1022 Likviditetsrapportering - LCR (Liquidity Coverage Ratio) Finanstilsynet
KRT-1023 Likviditetsrapportering - NSFR (Net Stable Funding Ratio) Finanstilsynet
Meldeskjema for importør og/eller produsenter av kosmetiske produkter Mattilsynet
Melding av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-127 Melding om arbeid iht forskrift om maritime elektriske anlegg, § 8 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding om behandling av personopplysningar Datatilsynet
595B Melding om registrering av bemanningsforetak Arbeidstilsynet
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
KRT-1012() Oppgåve for eigedomsmekling Finanstilsynet
RAPP 101 Overføring av betalingsmidler gjennom bank Toll- og avgiftsdirektoratet
T-17 Rapport etter bremseprøve på stolheis Statens jernbanetilsyn
T-18 Rapport etter redningsøvelse på taubane - Bekreftelse på redningsberedskap Statens jernbanetilsyn
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Rapport om jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse Statens jernbanetilsyn
Rapportering av nummerbruk Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
KRT-1007() Rapportering for føretak som driv forsikringsformidling Finanstilsynet
KRT-1003() Rapportering frå utskrivarføretak ved Oslo Børs/Oslo Axess Finanstilsynet
Rapportering Reseptregisteret Nasjonalt folkehelseinstitutt
KRT-1006() Rapporteringsskjema for selskap som driv inkassoverksemd Finanstilsynet
NT-MT/7008 Registrering av offentlig ekomnett, telefontjeneste og overføringskap. Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registrering av teleutstyrsleverandør og radioforhandler Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for postoperatører Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person - Høyt Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person-Standard Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Virksomhet Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for utstedere av kvalifiserte elektroniske sertifikater Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
3050 Regnskapsskjema for pensjonsfond Finanstilsynet
3052/3051 Regnskapsskjema for private pensjonskasser Finanstilsynet
NF-1032 Requirements – operators commercial air transportation Norwegian aero Luftfartstilsynet
ME-2002 Skjema for bestilling av ekstra filmkopier Medietilsynet
ME-1001 Skjema for eierskap i aviser Medietilsynet
ME-2006 Skjema for etterbestilling av klistremerker Medietilsynet
ME-2001 Skjema for registrering av film for visning Medietilsynet
ME-2004 Skjema for registrering av videogram Medietilsynet
Spesifikasjon av bokførte tap og brutto utlån (morbank) Finanstilsynet
ME-2005 Standardskjema for registrering av videogram for distributører som bruker klistremerker fra Medietilsynet Medietilsynet
Stresstest for livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Stresstest for skadeforsikringsselskaper Finanstilsynet
NVE-0002() Søknad om konsesjon for omsetjing av elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsskjema flytende fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Tapsavsetninger og tap på utlån og garantier Finanstilsynet
Tillatelse til oppdrett av skalldyr Fiskeridirektoratet
Varsel om omsetning av radiokommunikasjonsutstyr Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-0350 Vedlikeholdsrapport (VR) Luftfartstilsynet
ME-4010 Årsmelding for lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4011 Årsmelding for lokalradio Medietilsynet
NF-1051 Årsmelding fra lufttrafikktjenesten Luftfartstilsynet
Årsoppgave for fiskefartøy Fiskeridirektoratet
T-15 Årsrapport skitau Statens jernbanetilsyn
T-11 Årsrapport skitrekk Statens jernbanetilsyn
T-10 Årsrapport stolheis Statens jernbanetilsyn
Publisert 20.02.2012