Hovedinnhold
Skriv ut

Utfyllar/Innsendar

Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

 • Styrande reiar
 • Bustyrar
 • Daglig leiar/administrerande direktør
 • Deltakar DA/ANS
 • Forretningsførar
 • Innehavar
 • Komplementar
 • Kontaktperson i kommune
 • Nestleiar
 • Norsk representant for utanlandsk eining
 • Rekneskapsførar
 • Revisor
 • Revisorar registrert i revisorregisteret
 • Sameigarar
 • Styremedlem
 • Styret sin leiar

Rolla gir tilgang til følgjande tenester:

Teneste Fylle ut Signere Lese
BF SLA Meldingstjeneste     x
Bostøtte: Rapportering av felleskostnadar x  
Eigenrapportering av utslippstal x  
KRT-1001 Revisjonsselskap si eigenmelding x x
KRT-1002 Revisor si eigenmelding x x
KRT-1003 Rapportering frå utstedarføretak ved Oslo Børs x x
KRT-1004 Rekneskapsselskapet si eigenmelding x x
KRT-1005 Rekneskapsførarar si eigenmelding x x
KRT-1006 Rapportering for føretak som driv inkassoverksemd x x
KRT-1007 Rapportering for føretak som driv forsikringsformidling x x
KRT-1008 Kvartalsoppgåve for verdipapirføretak x x

KRT-1009 Kvartalsoppgåve for forvaltningsselskap for verdipapirfond

x x

KRT-1010 Revisorerklæring om klientmiddel for forsikringsformidlingsføretak

   
KRT-1011 Fondsinformasjon til kvartalsoppgåve KRT-1009 x x
LT001-R Rekneskapsskjema for lotteriverdige organisasjonar x x
NB-0002 Valutahandelsstatistikk x  
NB-0003 Betalingsformidlingsstatistikk x  
RA-0628 Valutahandelsstatistikk x  
RA-0629 Betalingsformidlingsstatistikk x  
Rekneskapsskjema for lotteriverdige organisasjonar x x
RF-1037 Terminoppgåve for arbeidsgivaravgift og forskuddstrekk x  
RF-1049 Oppgjersblankett for private arbeidsgivarar x  
RF-1062 Oppgjersblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon x  

RF-1282 Opplysningar for utrekning av ny likningsverdi for boligeignedommar

x  
Skattekortoverføring x  
Søknad om varemerkeregistrering x x