Hovedinnhold

Vel kva som skal verte vist i lista

Tema
Vis kun skjema/tenester for dette området

Tenesteeigar/etat
Kven tilbyr tenesta?

 

Søkeresultat

1288 element i lista

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
Søknad om utsleppsløyve for industribedrifter Miljødirektoratet
Abandonering konkursbu Brønnøysundregistrene
KRT-1160 (Opne skjemaet i Altinn) AIF reporting Finanstilsynet
KRT-1161 (Opne skjemaet i Altinn) AIFM Reporting Finanstilsynet
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
RF-1059 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Aksjar og fondspartar m.m. Skatteetaten
RF-1086 (Opne skjemaet i Altinn) Aksjonærregisteroppgåva Skatteetaten
RF-1088K (Opne skjemaet i Altinn) Aksjonærregisteroppgåva 2015 - Korrigerbar Skatteetaten
RA-0595 (Opne skjemaet i Altinn) Ambulansetenesten Statistisk sentralbyrå
A01 (Opne skjemaet i Altinn) A-melding Etatenes fellesforvaltning
A06 (Opne skjemaet i Altinn) A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Etatenes fellesforvaltning
A02 (Opne skjemaet i Altinn) A-melding - innsending frå system Etatenes fellesforvaltning
Andre registeroppslag Tjenester med flere tjenesteeiere
Andre SSB-skjema Statistisk sentralbyrå
RAPP 102 Andre systemer for overføring av penger til/fra Norge Tolldirektoratet
Anlegg og drift av taubanar og kabelbanar Samferdselsdepartementet
KS-0125 (Opne skjemaet i Altinn) Anmeldelse av nybygg Sjøfartsdirektoratet
Anmodning om overføring av kvoter Miljødirektoratet
BR-1015B Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
BR-1015/BR-1016 Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
NAV 76-13.22 Anmodning om utbetaling - Midlertidige sysselsettingstiltak, langtidsledige Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Annan informasjon til kreditorar konkursbu Brønnøysundregistrene
GP-7116 Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere Utlendingsdirektoratet
RA-0607 Antall ansatte i ulike datakonsulentkategorier Statistisk sentralbyrå
Apotekkonsesjon (rett til å eige apotek) Statens legemiddelverk
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
SLV-2001 (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Application for a variation to a marketing authorisation Statens legemiddelverk
Application for Continuous Synopsis Record - CSR Skipsregistrene
NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-02.01 (Opne skjemaet i Altinn) Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0352 (Opne skjemaet i Altinn) Arbeidskraftskostnader Statistisk sentralbyrå
Arbeidstilbud Utlendingsdirektoratet
Arbeidstimer utført på innretninger på den norske kontinentalsokkel Petroleumstilsynet
RF-1316 (Opne skjemaet i Altinn) Attestbestilling Skatteetaten
Autorisasjon av dyrepleiarar Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologar Mattilsynet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktørar Miljødirektoratet
Autorisasjon av rekneskapsførar Finanstilsynet
Autorisasjon av taxidermistar/preparantar Miljødirektoratet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon som radiograf Helsedirektoratet
Autorisasjon som rekneskapsførarselskap Finanstilsynet
RA-0730 (Opne skjemaet i Altinn) Av Skjema 32, konsolidert kvartalsbalanse, BIS Statistisk sentralbyrå
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RA-0649 (Opne skjemaet i Altinn) Avfall frå tenesteytande næringar Statistisk sentralbyrå
RA-0524 (Opne skjemaet i Altinn) Avfall i industri, kraft-, drikkevatn- og renovasjonsverksemd Statistisk sentralbyrå
Mdir-009 (Opne skjemaet i Altinn) Avfallsdeklarering Miljødirektoratet
RA-0478 Avfallshåndtering Statistisk sentralbyrå
Avgift for damtilsyn - korreksjonsskjema Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
IB-0110 Avgiftsoppgave Pensjonstrygden for sjømenn
(Opne skjemaet i Altinn) Avgiftsoppgåve - Særavgifter Tolldirektoratet
RF-1326 (Opne skjemaet i Altinn) Avgiftsoppgåve - Særavgifter Skatteetaten
RF-1315 Avgrensing av rentefrådrag mellom nærståande Skatteetaten
RA-0699 (Opne skjemaet i Altinn) Avledet balanse med utvidede statistiske kjennetegn (Rapport 60) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 60 Avledet årsbalanse med utvidede statistiske kjennetegn Statistisk sentralbyrå
RF-1084 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Avskriving Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehald, planter og vann) Mattilsynet
RF-1052 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Avstemming av eigenkapital Skatteetaten
NAV 14-16.08 Avtale mellom selvstendig næringsdrivende/frilanser og NAV lokalt om arbeid i fødsels- eller adopsjonsperioden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Opne skjemaet i Altinn) Avtale om direkteoppgjør for fylkeskommuner, kommuner og foretak Helsedirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Avtale om direkteoppgjør for privatpraktiserende behandler Helsedirektoratet
AFP-01 / AFP-02 (Opne skjemaet i Altinn) Avtalefesta pensjon privat sektor, arbeidsgiverskjema Fellesordningen for AFP
RAPPORT 60 Balanseutdrag med utvidete statistiske kjennetegn for livs-/skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RF-1231 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Bankinnskott i utlandet Skatteetaten
NAV 25-01.15 (Opne skjemaet i Altinn) Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KS-0115 (Opne skjemaet i Altinn) Begjæring om inspeksjon Sjøfartsdirektoratet
Behandling av brannfarleg vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
RA-0520 Behandling av farlig avfall Statistisk sentralbyrå
Beholdningsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
Bekreftelse av varsel til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner Petroleumstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret privatperson Brønnøysundregistrene
Bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet - aktivitetsrapport Petroleumstilsynet
KS-0311 Beregning av nitrogenoksid utslipp Sjøfartsdirektoratet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
RD-0044 Besetningsdeklarasjon Tolldirektoratet
Beskrivelse av databehovet til Internett-måling Statistisk sentralbyrå
RF-1307 (Opne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort Skatteetaten
RF-1211 (Opne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort på fil Skatteetaten
PS-404 (Opne skjemaet i Altinn) Bestilling av forundersøking Patentstyret
RF-1321 (Opne skjemaet i Altinn) Betalinger til selvstendig næringsdrivende
RA-0629 (Opne skjemaet i Altinn) Betalingsformidlingsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Betalingssatser for barnehageplass Statistisk sentralbyrå
BL 232504 Bivirkning av legemiddel – melding fra helsepersonell Statens legemiddelverk
SLV-2003 (Opne skjemaet i Altinn) Bivirkning av medisiner – melding fra pasient Statens legemiddelverk
RF-1299 (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Bli e-brukar: Elektronisk post frå Skatteetaten Skatteetaten
RAPPORT 46 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 47 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RF-1125 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Bruk av bil Skatteetaten
Bruk av brensel i privat tjenesteyting og offentlig forvaltning Statistisk sentralbyrå
RA-0419 (Opne skjemaet i Altinn) Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i næringslivet 2016 Statistisk sentralbyrå
Bruk av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
Bruk av røntgenapparat i medisinsk siktemål Statens strålevern
Brønnskjema Norges geologiske undersøkelse
RF-1140 (Opne skjemaet i Altinn) Bustadsameige - likningsoppgåver Skatteetaten
RF-1139 (Opne skjemaet i Altinn) Bustadselskap - likningsoppgåver Skatteetaten
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
ByggSøk Direktoratet for byggkvalitet
RA-0307 Campingstatistikk Statistisk sentralbyrå
CEMT-søknad Statens vegvesen
CODAM - Skader/hendelse for bærende konstruksjoner/rørledningssystemer Petroleumstilsynet
Common Drilling Reporting System (CDRS) Petroleumstilsynet
KRT-1081 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - FINREP -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1078 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1079 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1086 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet AMM – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1087 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet AMM – konsolidert Finanstilsynet
KRT-1070 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet LCR – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1071 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet LCR - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1074 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1075 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1084 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1085 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1076 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1077 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1082 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1083 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1072 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1073 (Opne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel -­ konsolidert Finanstilsynet
Crude Oil Sales Information Report Olje- og energidepartementet
NVE-0019 (Opne skjemaet i Altinn) Damdatabasen SIV Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Data til Nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett Oljedirektoratet
RA-0724 (Opne skjemaet i Altinn) Dataoverføring av lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RF-1221 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Deltakaren si oppgåve over eiga formue og inntekt i deltakarlikna selskap Skatteetaten
RF-1246 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Deltakaren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS Skatteetaten
RF-1220 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Deltakarinntekt frå skogbruk og reindrift Skatteetaten
KRT-1029 (Opne skjemaet i Altinn) Den interne klagebehandlinga Forsikringsselskapa Finanstilsynet
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Dine opplysningar i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Dispensasjon for import av kjæledyr Mattilsynet
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon frå vegeplikta – transport av fisk Fiskeridirektoratet
RA-0337 Disponering av olje- og gassinnretninger/nedstengning av felt Statistisk sentralbyrå
NA-0201 Ditt førarkort Statens vegvesen
KRT-1001 (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisjonsselskap Finanstilsynet
KRT-1002 (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisor Finanstilsynet
Drift på statens malmar og metall Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Driftskonsesjon til apotek Statens legemiddelverk
FD-0006 (Opne skjemaet i Altinn) Driftsplanar for akvakulturanlegg i sjøvatn Fiskeridirektoratet
RF-1223 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Drosje- og lastebilnæring Skatteetaten
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Dykkarbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
EDI-bruker-identifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
KR-0016 Egenerklæring - det er kun nordmenn og EØS-borgere ombord Skipsregistrene
KR-0017 Egenerklæring - enighet om lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0018 Egenerklæring - godkjennelse av bruk av lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0015 Egenerklæring - skipet er uten bemanning Skipsregistrene
SLF-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Landbruksdirektoratet
SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Landbruksdirektoratet
Egenopplysninger i forbindelse med leverandørklarering Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
KRT-1005 (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Eigenmelding for rekneskapsførarar Finanstilsynet
KRT-1004 (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Eigenmelding for rekneskapsførarselskap Finanstilsynet
Ekomnettautorisasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NKOMEKS01 (Opne skjemaet i Altinn) Ekomstatistikk første halvår 2015 Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Eksport av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
RA-0482 (Opne skjemaet i Altinn) Elektrisitetsprisar i engrosmarknaden Statistisk sentralbyrå
RA-0483 (Opne skjemaet i Altinn) Elektrisitetsprisar i sluttbrukarmarknaden Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Elektronisk kontoutskrift tollkreditt Tolldirektoratet
SLV-1006 (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – administrere brukerforhold Statens legemiddelverk
SLV-1005 (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – endre brukeropplysninger Statens legemiddelverk
SLV-1002 (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk - endre firma Statens legemiddelverk
SLV-1004a (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer bruker Statens legemiddelverk
SLV-1001 (Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer firma Statens legemiddelverk
RF-1291 (Opne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering Skatteetaten
RF-1292 (Opne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering - omsetningsoppgave Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Elverksemdregisteret (Registrering av føretak som utfører arbeid knytte til elektriske anlegg og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
EMS - elektronisk meldesystem for strålekilder Statens strålevern
RAPPORT 50 Endelig superbalanse (år) Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om forvirksomhet Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av biprodukt Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av næringsmiddel Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om næringsmiddelverksemd Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om vatnforsyningssystem Mattilsynet
SLF-056 (Opne skjemaet i Altinn) Endring av bankkontonummer Landbruksdirektoratet
RF-1453 (Opne skjemaet i Altinn) Endring av namn Skatteetaten
NKOMPMR02 (Opne skjemaet i Altinn) Endring av PMR-nett Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
RAPPORT 35 Endring i realkapital Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 35 Endring i realkapital for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Energimerking av boligar og bygningar Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Energistatistikk (kvartal) Statistisk sentralbyrå
Engroskraft omsetning Statistisk sentralbyrå
RG-0163 Enkel garantierklæring Tolldirektoratet
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
KR-0002 Erklæring om nasjonalitet, aksjeselskap eller dermed likestilt selskap Skipsregistrene
KR-0007 Erklæring om nasjonalitet, bank, stiftelse, forening o.l. Skipsregistrene
KR-0001 Erklæring om nasjonalitet, enkeltperson Skipsregistrene
KR-0005 Erklæring om nasjonalitet, innretning som nevnt i sjølovens § 33 Skipsregistrene
KR-0004 Erklæring om nasjonalitet, komandittselskap Skipsregistrene
KR-0003 Erklæring om nasjonalitet, partrederi eller annet ansvarlig selskap Skipsregistrene
KR-0006 Erklæring om nasjonalitet, skip/innretning som nevnt i sjølovens § 4/507 Skipsregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Erstatningsordningane i landbruket Landbruksdirektoratet
Erverv av utvinnings-/undersøkelsesrett til forekomster av statens mineraler Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Erverv av vassfall Olje- og energidepartementet
Etablering av finansieringsføretak Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirføretak Finanstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Fakturaspesifikasjon pensjonsytingar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Farts- og sikringssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
RD-0043 Fartøysdeklarasjon Tolldirektoratet
RF-1320 (Opne skjemaet i Altinn) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Skatteetaten
RA-0735 (Opne skjemaet i Altinn) Fellesrapportering månedlig detaljomsetning Statistisk sentralbyrå
NAV 10-07.12 Ferdigattest ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0428 Finansielle holdingselskaper Statistisk sentralbyrå
RA-0604 (Opne skjemaet i Altinn) Finansiering av politiske parti Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Firmaattest Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Fisk og sjømat Mattilsynet
RF-1213 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Fiske Skatteetaten
RA-0232 (Opne skjemaet i Altinn) Fjernvarme- og fjernkjølstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0647 (Opne skjemaet i Altinn) Flybevegelse på lufthamn Statistisk sentralbyrå
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
Flyselskapenes billettpriser Konkurransetilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
RF-1400 (Opne skjemaet i Altinn) Flyttemelding for flytting innanlands Skatteetaten
RF-1034 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Fordeling av inntekt og formue mellom kommunar Skatteetaten
SKJEMA 34 Fordringer og gjeld etter land og valuta Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 3 Fordringer og gjeld overfor utlandet Statistisk sentralbyrå
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
A05 (Opne skjemaet i Altinn) Forenkla a-melding for velgjerande eller allmennyttig organisasjon Etatenes fellesforvaltning
(Opne skjemaet i Altinn) Forflytning av småfe mellom dyrehald Mattilsynet
LI 100.91 Forhandlerrapport Norsk rikskringkasting AS
RD-0040 Forhåndsmelding om fartøysanløp Tolldirektoratet
FORM 2 - Amendments to the continuous synopsis record CSR Skipsregistrene
RF-1098 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Formue av næringseigedom Skatteetaten
RF-1016 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Formue av skogeigedom Skatteetaten
NAV 08-21.05 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperiode. Søknad om opptak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.15 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden små bedrifter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KRT-1027 (Opne skjemaet i Altinn) Forsikringsbevis for forsikringsformidlarar Finanstilsynet
RA-0690 (Opne skjemaet i Altinn) Forsikringstransaksjoner Statistisk sentralbyrå
RF-1217 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar Skatteetaten
Frekvensløyve for satellittjordstasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NAV 76-13.16 Fremmøteskjema ved deltakelse på arbeidspraksis - ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Opne skjemaet i Altinn) Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
RF-1147 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Frådrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfrådrag Skatteetaten
RF-1145 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Frådrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfrådrag Skatteetaten
RF-1053 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Frådrag i skatt for forsking og utvikling Skatteetaten
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
KT-0201 Fullstendig melding av føretakssamanslutning Konkurransetilsynet
GA-8042 (Opne skjemaet i Altinn) Fullstendigheitserklæring (Årleg erklæring om rekneskap og forvaltning av formue) Statens sivilrettsforvaltning
(Opne skjemaet i Altinn) Førehandsgodkjenning for import av biprodukt Mattilsynet
BEST369E (Opne skjemaet i Altinn) Førehandsmelding av arbeidsplass kor det vert utført mellombels eller skiftande byggje- og anleggsarbeid Arbeidstilsynet
SI-1001 (Opne skjemaet i Altinn) Førespurnad om lønn Statens innkrevingssentral
RF-1452 (Opne skjemaet i Altinn) Førespurnad om namneval Skatteetaten
RF-1269 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Føretak som bruker IFRS eller forenkla IFRS Skatteetaten
KRT-1010 (Opne skjemaet i Altinn) Føretaket si handsaming av klientmidlar med fråsegn frå revisor Finanstilsynet
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubanar Fylkesmannsembetene
(Opne skjemaet i Altinn) Generell førespurnad for reinhaldsverksemder Arbeidstilsynet
Generell utslippsløyve Miljødirektoratet
KRT-1060 (Opne skjemaet i Altinn) Generelt vedleggsskjema - Finanstilsynet Finanstilsynet
Genmodifiserte organismar (GMO) Helsedirektoratet
RF-1141 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting Skatteetaten
RF-1219 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Gevinst- og tapskonto Skatteetaten
VT-1507 Gjeldsbrev frå Lånekassen Lånekassen
(Opne skjemaet i Altinn) Global Legal Entity Identifier Norway Brønnøysundregistrene
Godkjende krav konkursbu Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
NF-1001 Godkjenning av autorisert verkstad som skal vedlikehalde flymateriell Luftfartstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Godkjenning av biproduktverksemd Mattilsynet
Godkjenning av depotmottakar for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyretransportører og kompetansebevis for sjåfører og ledsagere Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av fiskesalslag Nærings- og fiskeridepartementet
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av kursarrangør for utrykkingskøyretøy Statens vegvesen
Godkjenning av lokale for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring Statens vegvesen
Godkjenning av offentlege og private sjukehus til å føreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av oppkrevjings- og fordelingsorganisasjon (følgjerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som krev inn og fordeler vederlag for offentleg framføring av lydopptak av utøvande kunstnarar sine prestasjonar Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrevjar og fordelar tilleggsvederlag Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjonar som krev inn og fordeler vederlag til rettshavarar i samsvar med bestemmingar om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av private grunnskular utan krav på offentleg støtte Utdanningsdirektoratet
Godkjenning av rullande materiell Statens jernbanetilsyn
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sjukehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av tilverking og distribusjon m.m. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Godkjenning av verksemder som vil marknadsføre økologiske produkt Mattilsynet
Godkjenning av verkstader Statens vegvesen
Godkjenning av verkstader som tilbyr kontroll og reparasjon av fartsskrivarar Statens vegvesen
Godkjenning av virksomheter i fiskeindustrien Mattilsynet
Godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor Finanstilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Godkjenning som skadedyrnedkjempar Folkehelseinstituttet
Godkjenning som trafikklærar Statens vegvesen
Godkjenning som trafikkskole Statens vegvesen
Godkjenningar innan human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
Godkjenningsfritak – resept/rekvisisjon for humant legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Godstransport med motorvogn Statens vegvesen
RA-0485 (Opne skjemaet i Altinn) Godstransport med norske lastebilar Statistisk sentralbyrå
RA-0529 Godstransport på veg - kvartalvis prisindeks Statistisk sentralbyrå
Government reporting form for crude oil imports Olje- og energidepartementet
RAPPORT 38 Grenseoverskridende handel og filialrapportering for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RD-0023 Grensepasseringsattest Tolldirektoratet
Grossistløyve for legemiddel Statens legemiddelverk
Grunnvannsundersøkelse Norges geologiske undersøkelse
SLF-910 Grøfting og gjødsling Landbruksdirektoratet
RF-1310 (Opne skjemaet i Altinn) Gåver til visse frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn - likningsoppgåver Skatteetaten
RA-0571 (Opne skjemaet i Altinn) Hagebruksundersøkinga Statistisk sentralbyrå
KRT-1009 (Opne skjemaet i Altinn) Halvårsoppgåve for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere Finanstilsynet
KRT-1008 (Opne skjemaet i Altinn) Halvårsoppgåve for verdipapirføretak Finanstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Haustetillatelse for skjell Mattilsynet
Havnestatistikk store havner Statistisk sentralbyrå
RA-0438 Havnestatistikk, små havner Statistisk sentralbyrå
RA-0297 Hotellstatistikk Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Husdyrregisteret Mattilsynet
RA-0459 Husholdningsavfall Statistisk sentralbyrå
RA-0366 Hyttegrendstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0365 Hyttestatistikk (overnattingsstatistikk for private hytter) Statistisk sentralbyrå
KRT-1175 (Opne skjemaet i Altinn) IKT-risiko Finanstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Import av biprodukt Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Import av fôrvarer Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Landbruksdirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Import av levande dyr, avlsprodukt og levande akvatiske dyr Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Import av næringsmiddel Mattilsynet
Import av radioisotopar Statens strålevern
Importløyve for legemiddel - ikkje-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Incidentrapportering til Nkom Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
L61/44 Indtægter på hjemmemarkedet Olje- og energidepartementet
Industristatistikk Produksjonsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0537 Industristatistikk. Strukturstatistikk - tilleggsopplysninger bergverk Statistisk sentralbyrå
RA-1157 Industristatistikk. Strukturstatistikk. A Statistisk sentralbyrå
RA-1158 Industristatistikk. Strukturstatistikk. H Statistisk sentralbyrå
RA-1101 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I1 Statistisk sentralbyrå
RA-1102 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I2 Statistisk sentralbyrå
Innberetning av avgiftsgrunnlag for legemiddelkontrollavgift Statens legemiddelverk
LCXD103 Innberetning av korn Skatteetaten
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Skatteetaten
LCXD102 Innberetning av slakt og pelsdyrskinn Skatteetaten
Innberetning til årsregnskap for apotek Statens legemiddelverk
(Opne skjemaet i Altinn) Innfin-Avleidd balanse Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Innfinn-balanse Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Innfinn-resultat Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Innfin-Tilleggsspesifikasjonar Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Innfin-Vedlegg Statistisk sentralbyrå
RD-0018 Innførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet Tolldirektoratet
Innførselsløyve Statens legemiddelverk
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Innmelding av kosmetikkbivirkninger Mattilsynet
KT-0301 Innmelding av kraftpriser Konkurransetilsynet
NPE-0001 (Opne skjemaet i Altinn) Innmelding av private helsetenester til Norsk Pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning
(Opne skjemaet i Altinn) Innmelding slakteplan Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering av importert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
SLF-840 (Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering av kraftfôrsalg Landbruksdirektoratet
Innrapportering av nettpåslag Enova
(Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering av produsert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering omsetning såvare Mattilsynet
NVE-0020 (Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Innrapporteringar konkursbu Brønnøysundregistrene
RF-1183 (Opne skjemaet i Altinn) Innskot, utlån og renter – likningsoppgåver Skatteetaten
RA-0589 Inntekter fra fasttelefonitjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0591 Inntekter fra IP-telefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0590 Inntekter fra mobiltelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
NAV 08-30.01 Inntekts- og skatteopplysninger – arbeidstaker som skal ha syke­penger, fødselspenger eller adopsjonspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0452 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge Statistisk sentralbyrå
RA-0451 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne Statistisk sentralbyrå
RAPP 201 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig inngående trafikk Tolldirektoratet
RAPP 301 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig utgående trafikk Tolldirektoratet
RAPP 202 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig inngående trafikk pr. kortnummer Tolldirektoratet
RAPP 303 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. brukersted Tolldirektoratet
RAPP 302 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. kortnummer Tolldirektoratet
RA-0652 (Opne skjemaet i Altinn) Internettmålingen Statistisk sentralbyrå
RA-0638 (Opne skjemaet i Altinn) Investeringar i utlandet Statistisk sentralbyrå
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærestad (RF) Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Jegeravgiftskort Brønnøysundregistrene
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
KJ-0001 (Opne skjemaet i Altinn) Kjernejournal - Godkjenningsprøve Direktoratet for e-helse
RF-1305 (Opne skjemaet i Altinn) Kjøp frå primærnæring – egg Skatteetaten
RF-1287 (Opne skjemaet i Altinn) Kjøp frå primærnæring – frukt, bær, poteter og grønsaker (jord- og hagebruk) Skatteetaten
RF-1302 (Opne skjemaet i Altinn) Kjøp frå primærnæring – korn Skatteetaten
RF-1304 (Opne skjemaet i Altinn) Kjøp frå primærnæring – mjølk Skatteetaten
RF-1303 (Opne skjemaet i Altinn) Kjøp frå primærnæring – slakt Skatteetaten
Kjøp, salg og utlån m.v. av kontrollpliktige våpen (våpendeler) Politiet
Kjørebok for internasjonal godstransport, CEMT Statens vegvesen
RF-1117 (Opne skjemaet i Altinn) Klage på likninga Skatteetaten
KS-0072 (Opne skjemaet i Altinn) Klage på vedtak om refusjon eller personlig sertifikat Sjøfartsdirektoratet
KS-0073 (Opne skjemaet i Altinn) Klageskjema Sjøfartsdirektoratet
RA-0759 (Opne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport - fylke kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0758 (Opne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport – fylke år Statistisk sentralbyrå
RA-0764 (Opne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport - passasjerbåt kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0761 (Opne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport - passasjerbåt år Statistisk sentralbyrå
RA-0762 (Opne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport - T-bane / trikk år Statistisk sentralbyrå
RA-0763 (Opne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport buss – kontrakt med fylke kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0760 (Opne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport buss - kontrakt med fylke år Statistisk sentralbyrå
RA-0772 (Opne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport -buss kommersiell køyring kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0771 (Opne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport -buss kommersiell køyring år Statistisk sentralbyrå
Kompetansebevis for førar av utrykkingskøyretøy Statens vegvesen
(Opne skjemaet i Altinn) Konkursbehandling Brønnøysundregistrene
RF-1206 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Konsernbidrag Skatteetaten
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Konsernstruktur Brønnøysundregistrene
Konsesjon for organisering eller drift av marknadsplass for omsetnad av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for taubaner for persontransport, herunder skitau, skitrekk og stolheiser Fylkesmannsembetene
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlege mobil-kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postverksemd Samferdselsdepartementet
RAPPORT 32 Konsoliderte internasjonale fordringer etter løpetid, land og sektor Statistisk sentralbyrå
RF-1285 Kontaktskjema – Skatteetaten Skatteetaten
RF-1306 (Opne skjemaet i Altinn) Kontaktskjema – Skatteetaten (næringsdrivande) Skatteetaten
RF-1306 (Opne skjemaet i Altinn) Kontaktskjema – Skatteetaten (privatperson) Skatteetaten
RF-1030-A (Opne skjemaet i Altinn) Kontonummerendring Skatteetaten
RF-1123 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Kontrollerte transaksjonar og mellomvere Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
PS-002 (Opne skjemaet i Altinn) Korrespondanse til Patentstyret Patentstyret
RF-1013 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Kostpris for landbrukseigedom Skatteetaten
RF-1151 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Kraftverkseigar - oppsummering for alle kraftverk Skatteetaten
NAV 08-20.12 Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Krav om garantistilling for reisearrangørverksemd Reisegarantifondet
Krav om melding og vurdering før oppretting av forskingsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale blir overført til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
(Opne skjemaet i Altinn) Krav om refusjon til andre ordningar Statens pensjonskasse
NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Skatteetaten
Kravliste konkursbu Brønnøysundregistrene
RAPPORT 10 Kvartalsbalanse for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
KRT-1011 (Opne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgåve for verdipapirfond Finanstilsynet
GP-6158 Kvartalsrapport Politiet
Kvartalsrapportering av lagerhold Olje- og energidepartementet
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0695 (Opne skjemaet i Altinn) Kvartalsresultatregnskap (Rapport 21) Statistisk sentralbyrå
RA-0627 (Opne skjemaet i Altinn) Kvartalsvis fondsinformasjon frå fondsforvaltningsselskap Statistisk sentralbyrå
RA-0382-M Kvartalsvis investeringsstatistikk for oljevirksomheten/Oljeboring