Hovedinnhold

Vel kva som skal verte vist i lista

Tema
Vis kun skjema/tenester for dette området

Tenesteeigar/etat
Kven tilbyr tenesta?

 

Søkeresultat

1201 element i lista

Skjemanr.SkjemanamnTenesteeigar/etat
(Opne skjemaet i Altinn) Aa-melding (Melding til arbeidsgjevar - og arbeidstakarregisteret) Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Abandonering konkursbu Brønnøysundregistrene
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
RF-1088K(Opne skjemaet i Altinn) Aksjar og eigenkapitalbevis 2013 - Korrigerbar Skatteetaten
RF-1059(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Aksjar og fondspartar m.m. 2013 Skatteetaten
RF-1086(Opne skjemaet i Altinn) Aksjonærregisteroppgåva Skatteetaten
RA-0595(Opne skjemaet i Altinn) Ambulansetenesten Statistisk sentralbyrå
Andre registeroppslag Tjenester med flere tjenesteeiere
Andre SSB-skjema Statistisk sentralbyrå
RAPP 102 Andre systemer for overføring av penger til/fra Norge Toll- og avgiftsdirektoratet
Anlegg og drift av taubanar og kabelbanar Samferdselsdepartementet
KS-0125(Opne skjemaet i Altinn) Anmeldelse av nybygg Sjøfartsdirektoratet
Anmodning om overføring av kvoter Miljødirektoratet
BR-1015/BR-1016 Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
NAV 76-13.22 Anmodning om utbetaling - Midlertidige sysselsettingstiltak, langtidsledige Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Annan informasjon til kreditorar konkursbu Brønnøysundregistrene
GP-7116 Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere Utlendingsdirektoratet
RA-0607 Antall ansatte i ulike datakonsulentkategorier Statistisk sentralbyrå
Apotekkonsesjon (rett til å eige apotek) Statens legemiddelverk
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
SLV-2001(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Application for a variation to a marketing authorisation Statens legemiddelverk
Application for Continuous Synopsis Record - CSR Skipsregistrene
NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-02.01(Opne skjemaet i Altinn) Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0352(Opne skjemaet i Altinn) Arbeidskraftskostnader Statistisk sentralbyrå
Arbeidstilbud Utlendingsdirektoratet
Arbeidstimer utført på innretninger på den norske kontinentalsokkel Petroleumstilsynet
Automatiseringsleder (Tillatelse til å forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, innenfor et begrenset virkefelt) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Autorisasjon av dyrepleiarar Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologar Mattilsynet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktørar Miljødirektoratet
Autorisasjon av rekneskapsførar Finanstilsynet
Autorisasjon av taxidermistar/preparantar Miljødirektoratet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon og lisens som lege Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ambulansearbeidar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som apotekteknikar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som audiograf Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som bioingeniør Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ergoterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som fotterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som fysioterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som helsefagarbeidar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som helsesekretær Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som jordmor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som kiropraktor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som optikar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ortopediingeniør Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ortoptist Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som perfusjonist Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som provisorfarmasøyt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som psykolog Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som radiograf Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som rekneskapsførarselskap Finanstilsynet
Autorisasjon som reseptarfarmasøyt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som sjukepleiar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannhelsesekretær Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannlege Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannpleiar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannteknikar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som vernepleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
RA-0730(Opne skjemaet i Altinn) Av Skjema 32, konsolidert kvartalsbalanse, BIS Statistisk sentralbyrå
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RA-0649(Opne skjemaet i Altinn) Avfall frå tenesteytande næringar Statistisk sentralbyrå
RA-0524 Avfall i industri, bergverk og utvinning Statistisk sentralbyrå
RA-0478 Avfallshåndtering Statistisk sentralbyrå
Avgift for damtilsyn - korreksjonsskjema Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
IB-0110 Avgiftsoppgave Pensjonstrygden for sjømenn
RD-0007(Opne skjemaet i Altinn) Avgiftsoppgåve - Særavgifter Toll- og avgiftsdirektoratet
RA-0699(Opne skjemaet i Altinn) Avledet balanse med utvidede statistiske kjennetegn (Rapport 60) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 60 Avledet årsbalanse med utvidede statistiske kjennetegn Statistisk sentralbyrå
RF-1084(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Avskriving 2013 Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehald, planter og vann) Mattilsynet
RF-1052(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Avstemming av eigenkapital 2013 Skatteetaten
NAV 14-16.08 Avtale mellom selvstendig næringsdrivende/frilanser og NAV lokalt om arbeid i fødsels- eller adopsjonsperioden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
AFP-01 / AFP-02(Opne skjemaet i Altinn) Avtalefesta pensjon privat sektor, arbeidsgjevarskjema Fellesordningen for AFP
RAPPORT 60 Balanseutdrag med utvidete statistiske kjennetegn for livs-/skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RF-1231(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Bankinnskott i utlandet 2013 Skatteetaten
NAV 25-01.15(Opne skjemaet i Altinn) Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KS-0115(Opne skjemaet i Altinn) Begjæring om inspeksjon Sjøfartsdirektoratet
Behandling av brannfarleg vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
RA-0520 Behandling av farlig avfall Statistisk sentralbyrå
Beholdningsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
Bekreftelse av varsel til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner Petroleumstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret privatperson Brønnøysundregistrene
Bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet - aktivitetsrapport Petroleumstilsynet
KS-0311 Beregning av nitrogenoksid utslipp Sjøfartsdirektoratet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
RD-0044 Besetningsdeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
Beskrivelse av databehovet til Internett-måling Statistisk sentralbyrå
RF-1307(Opne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort Skatteetaten
RF-1211(Opne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort på fil Skatteetaten
PS-404(Opne skjemaet i Altinn) Bestilling av forundersøking Patentstyret
Bestilling av tillatelser for kjøring til land utenfor EØS-området Statens vegvesen
RA-0629(Opne skjemaet i Altinn) Betalingsformidlingsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Betalingssatser for barnehageplass Statistisk sentralbyrå
BL 232504 Bivirkning av legemiddel – melding fra helsepersonell Statens legemiddelverk
SLV-2003(Opne skjemaet i Altinn) Bivirkning av medisiner – melding fra pasient Statens legemiddelverk
RF-1299(Opne skjemaet i Altinn) Bli e-brukar: Elektronisk post frå Skatteetaten Skatteetaten
RAPPORT 46 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 47 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RF-1125(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Bruk av bil 2013 Skatteetaten
Bruk av brensel i privat tjenesteyting og offentlig forvaltning Statistisk sentralbyrå
Bruk av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
Bruk av røntgenapparat i medisinsk siktemål Statens strålevern
Brønnskjema Norges geologiske undersøkelse
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
ByggSøk Direktoratet for byggkvalitet
RA-0307 Campingstatistikk Statistisk sentralbyrå
CEMT-søknad Statens vegvesen
CODAM - Skader/hendelse for bærende konstruksjoner/rørledningssystemer Petroleumstilsynet
Common Drilling Reporting System (CDRS) Petroleumstilsynet
Crude Oil Sales Information Report Olje- og energidepartementet
NVE-0019(Opne skjemaet i Altinn) Damdatabasen SIV Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Data til Nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett Oljedirektoratet
RA-0724(Opne skjemaet i Altinn) Dataoverføring av lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Datatilsynets meldesystem Datatilsynet
RF-1221(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Deltakaren si oppgåve over eiga formue og inntekt i deltakarlikna selskap 2013 Skatteetaten
RF-1246(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Deltakaren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS 2013 Skatteetaten
RF-1220(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Deltakarinntekt frå skogbruk og reindrift 2013 Skatteetaten
KRT-1029(Opne skjemaet i Altinn) Den interne klagebehandlinga Forsikringsselskapa Finanstilsynet
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Dine opplysningar i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Dispensasjon for import av kjæledyr Mattilsynet
RA-0337 Disponering av olje- og gassinnretninger/nedstengning av felt Statistisk sentralbyrå
KRT-1001(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisjonsselskap Finanstilsynet
KRT-1002(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Dokumentbasert tilsyn - Eigenmelding frå revisor Finanstilsynet
Drift på statens malmar og metall Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Driftskonsesjon til apotek Statens legemiddelverk
FD-0006(Opne skjemaet i Altinn) Driftsplanar for akvakulturanlegg i sjøvatn Fiskeridirektoratet
RF-1223(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Drosje- og lastebilnæring 2013 Skatteetaten
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Dykkarbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
EDI-bruker-identifikator Post- og teletilsynet
KR-0016 Egenerklæring - det er kun nordmenn og EØS-borgere ombord Skipsregistrene
KR-0017 Egenerklæring - enighet om lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0018 Egenerklæring - godkjennelse av bruk av lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0015 Egenerklæring - skipet er uten bemanning Skipsregistrene
T-91 Egenerklæring fra driftsleder til Taubanetilsynet Statens jernbanetilsyn
SLF-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Statens landbruksforvaltning
SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Statens landbruksforvaltning
NVE-0015(Opne skjemaet i Altinn) Egenmelding om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Egenopplysninger i forbindelse med leverandørklarering Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Eigedomsmeklarbrev Finanstilsynet
KRT-1005(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Eigenmelding for rekneskapsførarar Finanstilsynet
KRT-1004(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Eigenmelding for rekneskapsførarselskap Finanstilsynet
Ekomnettautorisasjon Post- og teletilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Ekomstatistikk 2013 Post- og teletilsynet
Eksport av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Elektronisk kontoutskrift tollkreditt Toll- og avgiftsdirektoratet
SLV-1006(Opne skjemaet i Altinn) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – administrere brukerforhold Statens legemiddelverk
SLV-1005(Opne skjemaet i Altinn) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – endre brukeropplysninger Statens legemiddelverk
SLV-1002(Opne skjemaet i Altinn) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk - endre firma Statens legemiddelverk
SLV-1004a(Opne skjemaet i Altinn) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer bruker Statens legemiddelverk
SLV-1001(Opne skjemaet i Altinn) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer firma Statens legemiddelverk
RF-1291(Opne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering Skatteetaten
RF-1292(Opne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering - omsetningsoppgave Skatteetaten
EMS - elektronisk meldesystem for strålekilder Statens strålevern
RAPPORT 50 Endelig superbalanse (år) Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om forvirksomhet Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av biprodukt Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av næringsmiddel Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om næringsmiddelverksemd Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om vatnforsyningssystem Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Endring av bankkontonummer Statens landbruksforvaltning
RF-1453(Opne skjemaet i Altinn) Endring av namn Skatteetaten
RAPPORT 35 Endring i realkapital Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 35 Endring i realkapital for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Energimerking av boligar og bygningar Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Energistatistikk (kvartal) Statistisk sentralbyrå
RA-0482 Engroskraft omsetning Statistisk sentralbyrå
RG-0163 Enkel garantierklæring Toll- og avgiftsdirektoratet
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
KR-0002 Erklæring om nasjonalitet, aksjeselskap eller dermed likestilt selskap Skipsregistrene
KR-0007 Erklæring om nasjonalitet, bank, stiftelse, forening o.l. Skipsregistrene
KR-0001 Erklæring om nasjonalitet, enkeltperson Skipsregistrene
KR-0005 Erklæring om nasjonalitet, innretning som nevnt i sjølovens § 33 Skipsregistrene
KR-0004 Erklæring om nasjonalitet, komandittselskap Skipsregistrene
KR-0003 Erklæring om nasjonalitet, partrederi eller annet ansvarlig selskap Skipsregistrene
KR-0006 Erklæring om nasjonalitet, skip/innretning som nevnt i sjølovens § 4/507 Skipsregistrene
SLF-278(Opne skjemaet i Altinn) Erstatningsordningane i landbruket Statens landbruksforvaltning
Erverv av vassfall Olje- og energidepartementet
Etablering av finansieringsføretak Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirføretak Finanstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) EXPO – Rapportering av kjemikalieeksponering i arbeidsmiljøet Statens arbeidsmiljøinstitutt
Faglig ansvarlig for forsyningsanlegg (Tillatelse til å forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, innenfor et begrenset virkefelt) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
(Opne skjemaet i Altinn) Fakturaspesifikasjon pensjonsytingar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Farts- og sikringssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
RD-0043 Fartøysdeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
RA-0735(Opne skjemaet i Altinn) Fellesrapportering månedlig detaljomsetning Statistisk sentralbyrå
NAV 10-07.12 Ferdigattest ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0428 Finansielle holdingselskaper Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Firmaattest Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Fisk og sjømat Mattilsynet
RF-1213(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Fiske 2013 Skatteetaten
RA-0232 Fjernvarmestatistikk (år) Statistisk sentralbyrå
RA-0647(Opne skjemaet i Altinn) Flybevegelse på lufthavn Statistisk sentralbyrå
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
Flyselskapenes billettpriser Konkurransetilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
RF-1400(Opne skjemaet i Altinn) Flyttemelding for flytting innanlands Skatteetaten
KRT-1011(Opne skjemaet i Altinn) Fondsinformasjon til kvartalsoppgåve for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
RF-1034(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Fordeling av inntekt og formue mellom kommunar 2013 Skatteetaten
SKJEMA 34 Fordringer og gjeld etter land og valuta Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 3 Fordringer og gjeld overfor utlandet Statistisk sentralbyrå
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Forflytning av småfe mellom dyrehald Mattilsynet
LI 100.91 Forhandlerrapport Norsk rikskringkasting AS
RD-0040 Forhåndsmelding om fartøysanløp Toll- og avgiftsdirektoratet
FORM 2 - Amendments to the continuous synopsis record CSR Skipsregistrene
RF-1098(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Formue av næringseigedom 2013 Skatteetaten
RF-1016(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Formue av skogeigedom 2013 Skatteetaten
NAV 08-21.05 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperiode. Søknad om opptak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.15 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden små bedrifter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0691(Opne skjemaet i Altinn) Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT) Statistisk sentralbyrå
RF-1217(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar 2013 Skatteetaten
Frekvensløyve for satellittjordstasjon Post- og teletilsynet
NAV 76-13.16 Fremmøteskjema ved deltakelse på arbeidspraksis - ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
BR-1031(Opne skjemaet i Altinn) Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
RF-1147(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Frådrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfrådrag 2013 Skatteetaten
RF-1145(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Frådrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfrådrag 2013 Skatteetaten
RF-1053(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Frådrag i skatt for forsking og utvikling 2013 Skatteetaten
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
KT-0201 Fullstendig melding av føretakssamanslutning Konkurransetilsynet
GA-8042(Opne skjemaet i Altinn) Fullstendigheitserklæring (Årleg erklæring om rekneskap og forvaltning av formue) Statens sivilrettsforvaltning
Følgeopplysninger til pliktavleverte film Norsk filminstitutt
Følgeopplysninger til pliktavleverte videogram Norsk filminstitutt
(Opne skjemaet i Altinn) Førehandsgodkjenning for import av biprodukt Mattilsynet
BEST369E(Opne skjemaet i Altinn) Førehandsmelding av arbeidsplass kor det vert utført mellombels eller skiftande byggje- og anleggsarbeid Arbeidstilsynet
SI-1001(Opne skjemaet i Altinn) Førespurnad om lønn Statens innkrevingssentral
RF-1452(Opne skjemaet i Altinn) Førespurnad om namneval Skatteetaten
RF-1269(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Føretak som bruker IFRS eller forenkla IFRS 2013 Skatteetaten
KRT-1010(Opne skjemaet i Altinn) Føretaket si handsaming av klientmidlar med fråsegn frå revisor Finanstilsynet
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubanar Fylkesmannsembetene
Generell utslippsløyve Miljødirektoratet
KRT-1060(Opne skjemaet i Altinn) Generelt vedleggsskjema Finanstilsynet
RF-1141(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting 2013 Skatteetaten
RF-1219(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Gevinst- og tapskonto 2013 Skatteetaten
VT-1507 Gjeldsbrev frå Lånekassen Lånekassen
Godkjende krav konkursbu Brønnøysundregistrene
Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
Godkjenning av ansvarshavande i forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
NF-1001 Godkjenning av autorisert verkstad som skal vedlikehalde flymateriell Luftfartstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Godkjenning av biproduktverksemd Mattilsynet
Godkjenning av depotmottakar for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av føretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslova Direktoratet for byggkvalitet
Godkjenning av kontrollorgan for periodisk kontroll av køyretøy (EU kontroll), godkjenning av køyretøyverkstad, og særleg arbeidsløyve for bestemte typar arbeid på køyretøy Statens vegvesen
Godkjenning av kursarrangør for utrykkingskøyretøy Statens vegvesen
Godkjenning av lokale for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring Statens vegvesen
Godkjenning av offentlege og private sjukehus til å føreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av oppkrevjings- og fordelingsorganisasjon (følgjerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som krev inn og fordeler vederlag for offentleg framføring av lydopptak av utøvande kunstnarar sine prestasjonar Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjonar som krev inn og fordeler vederlag til rettshavarar i samsvar med bestemmingar om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av private grunnskular utan krav på offentleg støtte Utdanningsdirektoratet
Godkjenning av rullande materiell Statens jernbanetilsyn
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sjukehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av tilverking og distribusjon m.m. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Godkjenning av undersøkingar/metodar og behandlingsformer innan human-medisinsk bruk av bioteknologi samt krav om godkjenning av verksemd Helsedirektoratet
Godkjenning av vedtekter til salsorganisasjon for råfisk Fiskeri- og kystdepartementet
Godkjenning av verksemder som vil marknadsføre økologiske produkt Mattilsynet
Godkjenning av verkstad for bil, motorsykkel m.m. Statens vegvesen
Godkjenning av verkstader som tilbyr kontroll og reparasjon av fartsskrivarar Statens vegvesen
Godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor Finanstilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Godkjenning som skadedyrnedkjempar Folkehelseinstituttet
Godkjenning som trafikklærar Statens vegvesen
Godkjenning som trafikkskole Statens vegvesen
Godkjenningsfritak – resept/rekvisisjon for humant legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Godstransport med motorvogn Fylkeskommunene
RA-0529 Godstransport på veg - kvartalvis prisindeks Statistisk sentralbyrå
Government reporting form for crude oil imports Olje- og energidepartementet
RAPPORT 38 Grenseoverskridende handel og filialrapportering for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RD-0023 Grensepasseringsattest Toll- og avgiftsdirektoratet
Grossistløyve for legemiddel Statens legemiddelverk
Grunnvannsundersøkelse Norges geologiske undersøkelse
SLF-910 Grøfting og gjødsling Statens landbruksforvaltning
RF-1310(Opne skjemaet i Altinn) Gåver til visse frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn - likningsoppgåver Skatteetaten
RA-0571 Hagebruksundersøkelsen Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Haustetillatelse for skjell Mattilsynet
Havnestatistikk store havner Statistisk sentralbyrå
RA-0438 Havnestatistikk, små havner Statistisk sentralbyrå
Heisinstallatør (Løyve til å stå for utføring og vedlikehald, under dette reparasjon av elektriske anlegg, innanfor eit avgrensa virkefelt) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
RA-0297 Hotellstatistikk Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Husdyrregisteret Mattilsynet
RA-0459 Husholdningsavfall Statistisk sentralbyrå
RA-0366 Hyttegrendstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0365 Hyttestatistikk (overnattingsstatistikk for private hytter) Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Import av biprodukt Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Import av fôrvarer Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Statens landbruksforvaltning
(Opne skjemaet i Altinn) Import av levande dyr, avlsprodukt og levande akvatiske dyr Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Import av næringsmiddel Mattilsynet
Import av radioisotopar Statens strålevern
Importløyve for legemiddel - ikkje-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Incidentrapportering til PT Post- og teletilsynet
L61/44 Indtægter på hjemmemarkedet Olje- og energidepartementet
Industristatistikk Produksjonsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0537 Industristatistikk. Strukturstatistikk - tilleggsopplysninger bergverk Statistisk sentralbyrå
RA-1157 Industristatistikk. Strukturstatistikk. A Statistisk sentralbyrå
RA-1158 Industristatistikk. Strukturstatistikk. H Statistisk sentralbyrå
RA-1101 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I1 Statistisk sentralbyrå
RA-1102 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I2 Statistisk sentralbyrå
Innberetning av avgiftsgrunnlag for legemiddelkontrollavgift Statens legemiddelverk
LCXD103 Innberetning av korn Skatteetaten
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Skatteetaten
LCXD102 Innberetning av slakt og pelsdyrskinn Skatteetaten
Innberetning til årsregnskap for apotek Statens legemiddelverk
RD-0018 Innførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet Toll- og avgiftsdirektoratet
Innførselsløyve Statens legemiddelverk
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
KT-0301 Innmelding av kraftpriser Konkurransetilsynet
NPE-0001(Opne skjemaet i Altinn) Innmelding av private helsetenester til Norsk Pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning
(Opne skjemaet i Altinn) Innmelding slakteplan Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Innmeldingsskjema for slakting av oppdrettsfisk Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering av importert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
SLF-840(Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering av kraftfôrsalg Statens landbruksforvaltning
Innrapportering av nettpåslag Enova
NVE-0004(Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering av personell og tilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
(Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering av produsert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
NVE-0012(Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering om status og planer for utrulling av AMS Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
(Opne skjemaet i Altinn) Innrapportering omsetning såvare Mattilsynet
Innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Innrapporteringar konkursbu Brønnøysundregistrene
NVE-0010(Opne skjemaet i Altinn) Innsending av prisar og vilkår, m.m. for hushaldskundar i kraftmarknaden Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RF-1183(Opne skjemaet i Altinn) Innskot, utlån og renter – likningsoppgåver Skatteetaten
RA-0589 Inntekter fra fasttelefonitjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0591 Inntekter fra IP-telefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0590 Inntekter fra mobiltelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
NAV 08-30.01 Inntekts- og skatteopplysninger – arbeidstaker som skal ha syke­penger, fødselspenger eller adopsjonspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0452 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge Statistisk sentralbyrå
RA-0451 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne Statistisk sentralbyrå
RAPP 201 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig inngående trafikk Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 301 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig utgående trafikk Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 202 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig inngående trafikk pr. kortnummer Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 303 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. brukersted Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 302 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. kortnummer Toll- og avgiftsdirektoratet
RA-0652(Opne skjemaet i Altinn) Internettmålingen Statistisk sentralbyrå
RA-0638(Opne skjemaet i Altinn) Investeringar i utlandet Statistisk sentralbyrå
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Post- og teletilsynet
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærested (RF) Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Jegeravgiftskort Brønnøysundregistrene
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
RF-1305(Opne skjemaet i Altinn) Kjøp frå primærnæring – egg Skatteetaten
RF-1287(Opne skjemaet i Altinn) Kjøp frå primærnæring – frukt, bær, poteter og grønsaker (jord- og hagebruk) Skatteetaten
RF-1302(Opne skjemaet i Altinn) Kjøp frå primærnæring – korn Skatteetaten
RF-1304(Opne skjemaet i Altinn) Kjøp frå primærnæring – mjølk Skatteetaten
RF-1303(Opne skjemaet i Altinn) Kjøp frå primærnæring – slakt Skatteetaten
Kjøp, salg og utlån m.v. av kontrollpliktige våpen (våpendeler) Politidirektoratet
Kjørebok for internasjonal godstransport, CEMT Statens vegvesen
RF-1117(Opne skjemaet i Altinn) Klage på likninga Skatteetaten
KS-0072(Opne skjemaet i Altinn) Klage på vedtak om refusjon eller personlig sertifikat Sjøfartsdirektoratet
KS-0073(Opne skjemaet i Altinn) Klageskjema Sjøfartsdirektoratet
Kompetansebevis for førar av utrykkingskøyretøy Statens vegvesen
(Opne skjemaet i Altinn) Konkursbehandling Brønnøysundregistrene
RF-1206(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Konsernbidrag 2013 Skatteetaten
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Konsernstruktur Brønnøysundregistrene
Konsesjon for organisering eller drift av marknadsplass for omsetnad av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlege mobil-kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postverksemd Samferdselsdepartementet
RAPPORT 32 Konsoliderte internasjonale fordringer etter løpetid, land og sektor Statistisk sentralbyrå
RF-1285 Kontaktskjema – Skatteetaten Skatteetaten
RF-1306(Opne skjemaet i Altinn) Kontaktskjema – Skatteetaten (næringsdrivande) Skatteetaten
RF-1306(Opne skjemaet i Altinn) Kontaktskjema – Skatteetaten (privatperson) Skatteetaten
RF-1030-A(Opne skjemaet i Altinn) Kontonummerendring Skatteetaten
RF-1123(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Kontrollerte transaksjonar og mellomvere 2013 Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
PS-002(Opne skjemaet i Altinn) Korrespondanse til Patentstyret Patentstyret
RF-1013(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Kostpris for landbrukseigedom 2013 Skatteetaten
RF-1151(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Kraftverkseigar - oppsummering for alle kraftverk 2013 Skatteetaten
NAV 08-20.12 Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Krav om garantistilling for reisearrangørverksemd Reisegarantifondet
Krav om melding og vurdering før oppretting av forskingsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale blir overført til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
(Opne skjemaet i Altinn) Krav om refusjon til andre ordninger Statens pensjonskasse
NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Skatteetaten
Kravliste konkursbu Brønnøysundregistrene
RAPPORT 10 Kvartalsbalanse for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
KRT-1009(Opne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgåve for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1008(Opne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgåve for verdipapirføretak Finanstilsynet
GP-6158 Kvartalsrapport Politidirektoratet
RA-0532K-T Kvartalsrapport - rapportering av utenrikshandel med tjenester Statistisk sentralbyrå
Kvartalsrapportering av lagerhold Olje- og energidepartementet
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0695(Opne skjemaet i Altinn) Kvartalsresultatregnskap (Rapport 21) Statistisk sentralbyrå
RA-1601 Kvartalsvis investeringsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0141-K Kvartalsvis investeringsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0382-M Kvartalsvis investeringsstatistikk for oljevirksomheten/Oljeboring mv Statistisk sentralbyrå
RA-0331 Kvartalsvis ordre- og lagerstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-1506 Kvartalsvis ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0324 Kvartalsvis produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0493 Kvartalsvis undersøkelse om posttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0707(Opne skjemaet i Altinn) Kvartalsvise investeringer for detaljhandel Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Kvoteordninga for mjølk Statens landbruksforvaltning
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Lakselus Mattilsynet
RF-1177(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Landbruk 2013 Skatteetaten
RA-0700-1(Opne skjemaet i Altinn) Landbruksundersøkinga 2013 Statistisk sentralbyrå
RA-0700-2(Opne skjemaet i Altinn) Landbruksundersøkinga 2013 Statistisk sentralbyrå
RA-0738(Opne skjemaet i Altinn) Landbruksundersøkinga 2014 Statistisk sentralbyrå
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
RA-0374-B Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: chassis Statistisk sentralbyrå
RA-0374-D Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: forsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0374-C Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: påbygg Statistisk sentralbyrå
RA-0374-A Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: reparasjon og service Statistisk sentralbyrå
RD-0042 Lastedeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0039 Lasteliste Toll- og avgiftsdirektoratet
Legemiddelgrossisters omsetning Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelgrossisters omsetning - kunderegister Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelgrossisters omsetning - oppdrettsfisk Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemidler til dyr. Resept for legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
RF-1075 Leige av fast eigedom Skatteetaten
Leveranse til annen våpenforhandler Politidirektoratet
Ligningsoppgave - boligsparing for ungdom Skatteetaten
Ligningsoppgave livsforsikring Skatteetaten
RF-1301(Opne skjemaet i Altinn) Likningsoppgåver som vedlegg Skatteetaten
KRT-1022(Opne skjemaet i Altinn) Likviditetsrapportering - LCR (Liquidity Coverage Ratio) Finanstilsynet
KRT-1023(Opne skjemaet i Altinn) Likviditetsrapportering - NSFR (Net Stable Funding Ratio) Finanstilsynet
Lisens for ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftborne sensorsystem, under dette presse eller anna medieorgan Forsvaret
FD-0020(Opne skjemaet i Altinn) Lisens for fiske i anna land si sone Fiskeridirektoratet
RF-1022(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Lønns- og pensjonskostnader 2013 Skatteetaten
RF-1015(Opne skjemaet i Altinn) Lønns- og trekkoppgåve Skatteetaten
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
RA-0500(Opne skjemaet i Altinn) Lønsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Løyve for andre enn veterinærar for å drive med inseminering av husdyr Mattilsynet
Løyve for andre enn veterinærar for å drive med inseminering av husdyr i bestemt besetning Mattilsynet
Løyve for bruk av farvatn utanom hamnedistrikt Kystverket
Løyve for juristar til å være ansvarleg megler Finanstilsynet
Løyve for NIS-skip å føre last mellom norske hamner Sjøfartsdirektoratet
Løyve for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy Post- og teletilsynet
Løyve for transport for funksjonshemma Fylkeskommunene
Løyve for å drive handelsverksemd med oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på sal Politidistriktene
Mdir-003(Opne skjemaet i Altinn) Løyve og årleg rapportering for kvotepliktige verksemder Miljødirektoratet
Løyve til anlegg, drift og vedlikehald av planeringsfelt Kommunene
Løyve til bruk av radioisotopar Statens strålevern
Løyve til bruk av røntgenapparat i industriell og forskingsmessig samanheng Statens strålevern
Løyve til bygging av kaianlegg mv. Kystverket
Løyve til bygging og drift av elektrisk anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Løyve til bygging og drift av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Løyve til drift av opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall Miljødirektoratet
Løyve til dumping av masse og gjenstandar i sjø Kystverket
Løyve til enkeltståande tilfelle av luftfotografering eller opptak med luftborne sensorsystem Forsvaret
Løyve til erverv av skytevåpen til slakting Politidistriktene
Løyve til erverv og innehaving av skytevåpen til utrydding av skadedyr Politidistriktene
Løyve til etablering av behandlingsanlegg for animalsk avfall m.m. Mattilsynet
Løyve til etablering av forsikringsselskap Finanstilsynet
Løyve til framsyning, sal og utleie av film og videogram Kommunene
Løyve til husdyrhald i erverv Statens landbruksforvaltning
Løyve til import av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
Løyve til import og sal av settepoteter Mattilsynet
Løyve til innsamling, mottak og øydelegging av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Løyve til kvalfangst Fiskeridirektoratet
Løyve til omsetnad av radioisotopar Statens strålevern
Løyve til omsetning, pakking, import og eksport av såvarer Mattilsynet
Løyve til opplag av fartøy Kommunene
Løyve til reindrift Reindriftsforvaltningen
Løyve til selfangst Fiskeridirektoratet
Løyve til tiltak i statlege fiskerihamner Kystverket
Løyve til tiltak som kan endre sjøverts ferdsel Kystverket
Løyve til tilverking av klorfluorkarbon og halon Miljødirektoratet
Løyve til totalisatorverksemd Landbruks- og matdepartementet
Løyve til utslepp av prosessavløpsvatn i kommunalt nett Miljødirektoratet
Løyve til vaktverksemd Politidistriktene
Løyve til å drive eigedomsmekling mot godtgjersle Finanstilsynet
Løyve til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Løyve til å drive handel med skytevåpen, våpendelar og ammunisjon Politidistriktene
Løyve til å drive inkassoverksemd Finanstilsynet
Løyve til å drive jernbaneverksemd på strekningar som ikkje er ein del av det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Løyve til å drive kredittopplysningsverksemd Datatilsynet
Løyve til å drive verksemd som børs eller autorisert marknadsplass Finanstilsynet
Løyve til å fotografere, ta opp film eller lydbandopptak under hovudforhandling i straffesak Domstolene
Løyve til å setje opp fyrlys, sjømerke m.m. Kystverket
Løyve til å tilverke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendelar og tilverking av ammunisjon (børsemakarløyve). Politidistriktene
Løyve til å utnytte ei forsvarsviktig oppfinning Forsvaret
Løyve til å utøve rettshjelpsverksemd (advokatløyve og andre løyver) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Løyve til å vere advokat ved Høgsterett Høyesterett
Løyve til å yte investeringstenester Finanstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Mattilsynets skjematenester Mattilsynet
Medisinsk laboratorie- og røntgenverksemd Helsedirektoratet
RF-0002(Opne skjemaet i Altinn) Meirverdiavgift - alminneleg omsetningsoppgåve Skatteetaten
RF-0005(Opne skjemaet i Altinn) Meirverdiavgift – omsetningsoppgåve for omvendt avgiftsplikt Skatteetaten
RF-0004(Opne skjemaet i Altinn) Meirverdiavgift - omsetningsoppgåve for primærnæringa Skatteetaten
RF-0009(Opne skjemaet i Altinn) Meirverdiavgift - søknad om kompensasjon Skatteetaten
Meisterbrevordninga Mesterbrevnemnda
Meldeordning for å yte rettshjelp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Meldeplikt om bruk av røntgenapparat i privat veterinærverksemd Statens strålevern
Meldeplikt om drift av solstudio Statens strålevern
Meldeplikt ved tiltak som kan medføre store forureiningsproblem Miljødirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Meldeskjema for hendingar Mattilsynet
Meldeskjema for importør og/eller produsenter av kosmetiske produkter Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Meldeskjema for periodisk innrapportering Mattilsynet
Meldeskjema til Mattilsynet Mattilsynet
Melding av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding av lokale for frisør- og hudpleieverksemd Kommunene
Melding etter meldeplikten - farlege forbrukartenester (verksemder) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlege produkt (verksemder) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
RF-1091 Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er) Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Melding i samband med prisutjamningsordninga for mjølk Statens landbruksforvaltning
HR-127 Melding om arbeid iht forskrift om maritime elektriske anlegg, § 8 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
BEST154 Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Arbeidstilsynet
GA-8029(Opne skjemaet i Altinn) Melding om behov for verjemål Statens sivilrettsforvaltning
GA-8044(Opne skjemaet i Altinn) Melding om behov for verjemål for mindreårig person Statens sivilrettsforvaltning
TB-0700 Melding om biocid og/eller plantevernmiddel Miljødirektoratet
Melding om bruk av røntgenapparat i kiropraktorverksemd Statens strålevern
NVE-0013(Opne skjemaet i Altinn) Melding om elsertifikatplikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
KR-0008 Melding om endring til NIS, NOR, BYGG Skipsregistrene
Melding om flytting til vandreplass Mattilsynet
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Statens landbruksforvaltning
(Opne skjemaet i Altinn) Melding om handsaming av farleg stoff Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding om import av næringsmidler fra EØS-land og tredjeland Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Melding om meldepliktig hending Mattilsynet
MT-0002(Opne skjemaet i Altinn) Melding om mistenkeleg transaksjon Økokrim
(Opne skjemaet i Altinn) Melding om mistenkt sjukdomstilfelle/skadegjerar Mattilsynet
Melding om opprettelse og nedleggelse av stasjonær bigård Mattilsynet
ME-4003 Melding om oppstart av kringkasting Medietilsynet
595B Melding om registrering av bemanningsforetak Arbeidstilsynet
KR-0010 Melding om registrering av fartøy Skipsregistrene
KR-0012 Melding om registrering i norsk skipsregister Skipsregistrene
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
Melding om røntgenapparat i tannhelseteneste Statens strålevern
HR-139 Melding om sikkerhetsrådgiver Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
NAV 25-01.10 Melding om sjøfolk til Maritimt arbeidsgiver-/arbeidstakerregister Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KR-0009 Melding om sletting til NIS, NOR, BYGG Skipsregistrene
FKD-0004(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Melding om start eller stopp andre artar Fiskeridirektoratet
KS-0105(Opne skjemaet i Altinn) Melding om utvidet fartsområde NIS Sjøfartsdirektoratet
SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen Statens landbruksforvaltning
NAV 13-06.05 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.05 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk eller utenlandsk territorium Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Melding til Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
KR-0013 Melding til skipsbyggingsregisteret Skipsregistrene
NAV 80-00.05 Melding til/fra samordningsregisteret Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Melding/forenkla søknad/søknad om godkjenning ved inneslutta bruk av genmodifiserte organismar (GMO) Helsedirektoratet
KS-0321 Meldingsskjema Sjøfartsdirektoratet
KS-0310 Miljødeklarasjon Sjøfartsdirektoratet
Miljødirektoratet si rapporteringsteneste Miljødirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) MiljøRapp Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
FD-0003(Opne skjemaet i Altinn) Miljørapportering Fiskeridirektoratet
RA-0514 Miljøvernutgifter i industri og bergverk Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Min MVA-konto (momskonto) Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Mine arbeidsgivarar Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Mine krav og betalingar Skatteetaten
Mineralstatistikk - Bergverksberetning Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
(Opne skjemaet i Altinn) Mitt frikort Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Mitt kundeforhold - lån og tilskudd i Husbanken Husbanken
(Opne skjemaet i Altinn) Mitt landbruksføretak Statens landbruksforvaltning
FD-0001(Opne skjemaet i Altinn) Månadsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
Månadsrapport biomasse og lakselus
RA-0627-B(Opne skjemaet i Altinn) Månedlig depotinformasjon fra verdipapirforetak Statistisk sentralbyrå
RA-0374-E Månedlig lastebilkostnadsindeks. Priser på lastebildekk Statistisk sentralbyrå
RA-0187(Opne skjemaet i Altinn) Månedlig omsetning for detaljhandel Statistisk sentralbyrå
RA-0531 Månedlig omsetningsstatistikk for bensinstasjoner Statistisk sentralbyrå
RA-2900 Månedlig prisstatistikk ved salg til norsk marked, import og eksport Statistisk sentralbyrå
RA-0484 Månedlige detaljpriser Statistisk sentralbyrå
RA-0693(Opne skjemaet i Altinn) Månedsbalanse (Rapport 10) Statistisk sentralbyrå
RA-0386 Månedsoppgave over materialpriser til byggekostnadsindeksen Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Månedsrapport settefisk Mattilsynet
RA-0485 Nasjonal og internasjonal lastebiltransport Statistisk sentralbyrå
RF-1150(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Nedsetjing av inntektsskatt på lønn 2013 Skatteetaten
KR-0014 Notification of Assignment of responsibilities imposed by the ISM-code Skipsregistrene
KS-0125/4(Opne skjemaet i Altinn) Notification of newbuilding - Mobile Offshore Unit Sjøfartsdirektoratet
RF-1161(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Noverdi av framtidige utskiftingskostnadar i kraftverk 2013 Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Ny forverksemd Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Ny importør av animalske biprodukt Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Ny importør av fôrvare Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Ny importør av levande dyr, avlsprodukt og levande akvatiske dyr Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Ny importør av næringsmiddel Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Ny næringsmiddelverksemd Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Ny plantevernmiddelverksemd Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Ny produksjon/omsetning av planter, planteprodukt, trelast og treemballasje Mattilsynet
RF-1312(Opne skjemaet i Altinn) Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – likningsoppgaver Skatteetaten
FD-0007(Opne skjemaet i Altinn) Nytek Fiskeridirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Nytt/endre dyrehald Mattilsynet
RF-1149(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2013 Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Næringsmiddelverksemder Mattilsynet
RA-0425 Næringsoppgave SSB Statistisk sentralbyrå
RF-1175(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Næringsoppgåve 1 2013 Skatteetaten
RF-1167(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Næringsoppgåve 2 2013 Skatteetaten
RF-1170(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap 2013 Skatteetaten
RF-1173(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Næringsoppgåve 4 for bank og finansieringsføretak 2013 Skatteetaten
RF-1242(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Næringsoppgåve for biletkunstnar 2013 Skatteetaten
RA-0657 Næringsundersøkelsen for Svalbard Statistisk sentralbyrå
KRT-1042(Opne skjemaet i Altinn) Nøkkeltal, Bank – Ikkje konsolidert Finanstilsynet
KRT-1041(Opne skjemaet i Altinn) Nøkkeltal, Bank - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1049(Opne skjemaet i Altinn) Nøkkeltal, Finansieringsforetak – Ikkje konsolidert Finanstilsynet
KRT-1045(Opne skjemaet i Altinn) Nøkkeltal, Livselskap – Ikkje konsolidert Finanstilsynet
KRT-1043(Opne skjemaet i Altinn) Nøkkeltal, Skadeselskap – Ikkje konsolidert Finanstilsynet
KRT-1047(Opne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Pensjonskasser – Ikkje konsolidert Finanstilsynet
Objektidentifikator Post- og teletilsynet
RA-0375 Omsetningsoppgave Statistisk sentralbyrå
KRT-1021(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Omsetningstall for revisjonsforetak Finanstilsynet
F9-4 Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
RA-0239 Oppgave over omsatte kontor- og forretningseiendommer Statistisk sentralbyrå
RA-0334 Oppgave over produksjon og omsetning Statistisk sentralbyrå
RA-0335 Oppgave over produksjon og omsetning Statistisk sentralbyrå
RF-1021 Oppgave over utbetalt beløp i skadeforsikring Skatteetaten
SLF-058 Oppgaveskjema for deltakere i selskap Statens landbruksforvaltning
RF-1049(Opne skjemaet i Altinn) Oppgjersblankett for private arbeidsgivarar Skatteetaten
RF-1062(Opne skjemaet i Altinn) Oppgjersblankett for velgjerande eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Oppgjersrapport (K27) frå NAV for refusjon av sjukepengar, adopsjons- eller fødselspengar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Opne skjemaet i Altinn) Oppgjersrapport K37 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1035 Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt) Skatteetaten
KRT-1012(Opne skjemaet i Altinn) Oppgåve for eigedomsmekling Finanstilsynet
RF-1243 Oppgåve over gåver til frivillige organisasjonar/vitskapeleg forsking Skatteetaten
RF-1282(Opne skjemaet i Altinn) Opplysningar for berekning av ny likningsverdi for bustadseigedomar Skatteetaten
RF-1297 Opplysningar om fleirbustadbygning Skatteetaten
RF-1199(Opne skjemaet i Altinn) Opplysningar om kontrakt, oppdragstakar og arbeidstakarar Skatteetaten
RF-1295(Opne skjemaet i Altinn) Opplysninger om avtale- og salgsvilkår ved særskattepliktig realisasjon av naturgass fra norsk sokkel (petrsktl. § 6 nr 6) Skatteetaten
RA-0439 Opplysninger om energi brukt som råstoff (år) og lager av kull og koks Statistisk sentralbyrå
RA-0439-E1 Opplysninger om energibruken i bedriften (E1) Statistisk sentralbyrå
RA-0439-E2 Opplysninger om energibruken i bedriften (E2) Statistisk sentralbyrå
RA-0439-T Opplysninger om forbruk og lager av råstoff Statistisk sentralbyrå
Opplysninger om kontorepresentanter - Fullmakt fra signaturberettiget Miljødirektoratet
RA-0299(Opne skjemaet i Altinn) Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger Statistisk sentralbyrå
1B 112 Opplysninger til Pensjonstrygdens skips- og rederiregister Pensjonstrygden for sjømenn
NAV 76-13.15 Opplæringsplan - Arbeidspraksis ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske livsforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
RAPP 101 Overføring av betalingsmidler gjennom bank Toll- og avgiftsdirektoratet
Overføringstariffer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RF-1122(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Overnattings- og serveringsstad 2013 Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Pantattest Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Pantattest privatperson Brønnøysundregistrene
NF-1012 Part-147 Application Maintenance Training Organisation Luftfartstilsynet
NF-1005 Part-21 Application Production Organisation Approval Luftfartstilsynet
RF-1139(Opne skjemaet i Altinn) Partshavars/aksjonærs delar av det likningsmessige beløpet til bustadselskapet Skatteetaten
RF-1241(Opne skjemaet i Altinn) Pass og stell av barn – likningsoppgåver Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Patentstyrets meldingstjeneste Patentstyret
RA-0645(Opne skjemaet i Altinn) Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (PORT) Finanstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Pensjonsmeldingsskjema Statens pensjonskasse
(Opne skjemaet i Altinn) Periodisk innrapportering for omsetning av gjødselsvarer Mattilsynet
KRT-1025(Opne skjemaet i Altinn) Periodisk vedleggsskjema Finanstilsynet
Personellsertifikat og opplæringskrav innan skipsfart Sjøfartsdirektoratet
RF-1224(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Personinntekt frå enkeltpersonføretak 2013 Skatteetaten
Persontransport i rute innalands med motorvogn eller fartøy Fylkeskommunene
(Opne skjemaet i Altinn) Plantesunnhetssertifikat for eksport Mattilsynet
KS-0119-ENG(Opne skjemaet i Altinn) Port State Control - Payment Guarantee Statement Sjøfartsdirektoratet
KS-0119-ENG(Opne skjemaet i Altinn) Port State Control - Payment Guarantee Statement Sjøfartsdirektoratet
Post visit report - ships sailing in Svalbard waters Sysselmannen på Svalbard
RA-0433 Potet- og grovfôravlinger Statistisk sentralbyrå
PPRS brukerbeskrivelse Oljedirektoratet
Price and volum information natural gas Olje- og energidepartementet
RA-0620 Pris på bedriftsrådgivning 1 Statistisk sentralbyrå
RA-0620-1 Pris på bedriftsrådgivning 2 Statistisk sentralbyrå
RA-0620-2 Pris på bedriftsrådgivning 3 Statistisk sentralbyrå
RA-0608 Priser for datakonsulenttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0586 Priser på fasttelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA0605-1/2 Priser på godstransport til sjøs Statistisk sentralbyrå
RA-0588 Priser på IP-telefonitjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0587 Priser på mobiltelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0640(Opne skjemaet i Altinn) Priser på tannlegetjenester (konsumprisindeksen) Statistisk sentralbyrå
RA-0656 Prisindeks for laste- og lossetjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0701(Opne skjemaet i Altinn) Prisindeks for nye boliger Statistisk sentralbyrå
RA-0612 Prisindeks på lagring Statistisk sentralbyrå
RA-0519 Prisopplysninger for engroshandel Statistisk sentralbyrå
RA-0613-1(Opne skjemaet i Altinn) Prisopplysninger for lufttransport med passasjerer Statistisk sentralbyrå
RA-0530 Prisopplysninger til byggekostnadsindeksene Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Prisutjamningsordninga for mjølk Statens landbruksforvaltning
SLF-052(Opne skjemaet i Altinn) Produksjonstilskot i jordbruket Statens landbruksforvaltning
TB-0800 Produktdeklarasjon Miljødirektoratet
Produktdeklarasjon årlig oppdatering Miljødirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene for privatperson Brønnøysundregistrene
RD-0041 Proviantdeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
Quarterly Crude Oil Information Report Olje- og energidepartementet
Quarterly NGL sales information report Olje- og energidepartementet
Radioamatørlisens Post- og teletilsynet
KS-0179B Rapport 79 Sjøfartsdirektoratet
Rapport av ulykkesstatistikk for gods- og persontransport og arbeidsmaskiner Statens jernbanetilsyn
T-17 Rapport etter bremseprøve på stolheis Statens jernbanetilsyn
T-18 Rapport etter redningsøvelse på taubane - Bekreftelse på redningsberedskap Statens jernbanetilsyn
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Rapport om jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse Statens jernbanetilsyn
NAV 25-02.03(Opne skjemaet i Altinn) Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KS-0197B(Opne skjemaet i Altinn) Rapport om sjøulykker og personskader Sjøfartsdirektoratet
Rapport om skade i elektronisk kommunikasjonsnett Post- og teletilsynet
NF-0001 Rapport over samlet flygevirksomhet Luftfartstilsynet
HR-103 Rapport sprengningsuhell/-ulykke Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
RA-0662(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Rapportering av bygge- og anleggsavfall Statistisk sentralbyrå
Rapportering av depotinformasjon Statistisk sentralbyrå
Rapportering av fondsinformasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0551(Opne skjemaet i Altinn) Rapportering av kortdata til Statistisk sentralbyrå og Noregs Bank Statistisk sentralbyrå
Rapportering av nummerbruk Post- og teletilsynet
Rapportering av sikkerhetsindikatorer etter sikkerhetsforskriften § 9-1 første ledd Statens jernbanetilsyn
SLF-918 Rapportering av skogfond for småsalg Statens landbruksforvaltning
Rapportering av store engasjementer Finanstilsynet
NF-2007(Opne skjemaet i Altinn) Rapportering av ulykker og hendingar i sivil luftfart Luftfartstilsynet
Rapportering av ulykkesstatistikk for skiftearbeid Statens jernbanetilsyn
KRT-1007(Opne skjemaet i Altinn) Rapportering for føretak som driv forsikringsformidling Finanstilsynet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
Rapportering fra fjernundervisningsinstitusjon Statistisk sentralbyrå
Rapportering fra studieforbund Statistisk sentralbyrå
KRT-1003(Opne skjemaet i Altinn) Rapportering frå utskrivarføretak ved Oslo Børs/Oslo Axess Finanstilsynet
Rapportering Norsk forbund for fjernundervisning Statistisk sentralbyrå
NVE-0009(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Rapportering om bygging av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RA-0532-A(Opne skjemaet i Altinn) Rapportering om utanriksøkonomi Statistisk sentralbyrå
RA-0532-K(Opne skjemaet i Altinn) Rapportering om utanriksøkonomi -månads-/kvartalsrapportering Statistisk sentralbyrå
RA-0628(Opne skjemaet i Altinn) Rapportering om valutahandel Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
Rapportering Reseptregisteret Nasjonalt folkehelseinstitutt
KRT-1006(Opne skjemaet i Altinn) Rapporteringsskjema for selskap som driv inkassoverksemd Finanstilsynet
RF-1294(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Realisasjon av/frå landbrukseigedom 2013 Skatteetaten
Realisasjonsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
NF-1032 Recuirements - operators commercial air transportaition Norwegian aero Luftfartstilsynet
NAV 76-13.50 Refusjonskrav - Arbeid med bistand Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.17 Refusjonskrav - Arbeidspraksis ordinær Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.29 Refusjonskrav - driftsstøtte Jobbskapingsprosjekt Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.20 Refusjonskrav - Lønnstilskudd Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.24 Refusjonskrav - Midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.27 Refusjonskrav - Omstruktureringsstøtte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.18 Refusjonskrav - Opplæring Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.31 Refusjonskrav - Tilskudd til jobbskapingsprosjekt Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Regionalt miljøtilskot Statens landbruksforvaltning
(Opne skjemaet i Altinn) Registerutskrift Brønnøysundregistrene
KS-0358(Opne skjemaet i Altinn) Registrer fartstid Sjøfartsdirektoratet
KS-0359(Opne skjemaet i Altinn) Registrer utdanning og kurs Sjøfartsdirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Registrere dyretransportør, dyretransportmiddel eller oppsamlingssentral Mattilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Registrere eller melde import av planter og plantemateriale Mattilsynet
BR-1010(Opne skjemaet i Altinn) Registrere nye foretak og enheter - Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Registrere vatnforsyningssystem Mattilsynet
KS-0361(Opne skjemaet i Altinn) Registrering av ansettelse og fratredelse Sjøfartsdirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming Helsedirektoratet
Registrering av eksportør av fisk og fiskeprodukt Norges sjømatråd
Registrering av forsikringsmeklarføretak Finanstilsynet
Registrering av førstehåndskjøpere av råfisk Fiskeridirektoratet
SI-1002(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Registrering av gebyr for meisterbrevnemnda Statens innkrevingssentral
(Opne skjemaet i Altinn) Registrering av gjødselprodukt Mattilsynet
Registrering av importør og første mottaker i forbindelse med import av næringsmidler, produkter av animalsk opprinnelse, levende dyr og annet avlsmateriale Mattilsynet
KS-0360(Opne skjemaet i Altinn) Registrering av mannskapsliste Sjøfartsdirektoratet
NT-MT/7008 Registrering av offentlig ekomnett, telefontjeneste og overføringskap. Post- og teletilsynet
Registrering av teleutstyrsleverandør og radioforhandler Post- og teletilsynet
(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
Registrering av verksemd for produksjon, innførsel og engrossal av alkoholhaldig drikk Tollregionen
HR-135(Opne skjemaet i Altinn) Registrering av verksemder som prosjekter, utfører og held ved like elektriske anlegg Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
BR-1031(Opne skjemaet i Altinn) Registrering i Frivilligregisteret (Samordna registermelding) Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Registreringsdokument for sporing av skjell, pigghuder og snegler Mattilsynet
FD-0021(Opne skjemaet i Altinn) Registreringsmelding for fiske i farvatn utanfor nokon stat sin fiskerijurisdiksjon Fiskeridirektoratet
Registreringsskjema for postoperatører Post- og teletilsynet
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person - Høyt Post- og teletilsynet
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person-Standard Post- og teletilsynet
Registreringsskjema for sertifikatklasse Virksomhet Post- og teletilsynet
NAV 76-13.05 Registreringsskjema for tiltaksarrangør Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.23 Registreringsskjema for tiltaksarrangører - midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Registreringsskjema for utstedere av kvalifiserte elektroniske sertifikater Post- og teletilsynet
NAV 10-07.28 Regning for døvetolking Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-08.06 Regning fysioterapeut Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-09.01 Regning kiropraktor Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-07.06 Regning psykolog Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
LT-R 007.1 Regnskapsrapport for bingo - hovedspill og sidespill Lotteri- og stiftelsestilsynet
ME-3007 Regnskapsskjema for aviser Medietilsynet
3050 Regnskapsskjema for pensjonsfond Finanstilsynet
3052/3051 Regnskapsskjema for private pensjonskasser Finanstilsynet
RA-0603-1 Regnskapsundersøkelse for private utdanningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå
LS-0001(Opne skjemaet i Altinn) Rekneskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjonar Lotteri- og stiftelsestilsynet
RF-1045(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Rekneskapsutdrag 2013 Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Rekvisisjon av eksportattest for fisk Mattilsynet
RF-1070(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Renteinntekt til ekstra skattlegging 2013 Skatteetaten
KS-0148(Opne skjemaet i Altinn) Request for survey - Mobile Offshore Unit Sjøfartsdirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Reservasjon mot adressert reklame Brønnøysundregistrene
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
Rettsbok konkursbu Brønnøysundregistrene
RF-1293(Altinnskjema er for tida ikkje tilgjengeleg) Revisor si grunngjeving for manglande underskrift på likningsskjema Skatteetaten
KRT-1018(Opne skjemaet i Altinn) Revisorregisteret – Registrering av opplysningar om ansvarlege revisorar Finanstilsynet
KRT-1017(Opne skjemaet i Altinn) Revisorregisteret – Registrering av opplysningar om revisjonsselskap Finanstilsynet
BEST486 Riving/fjerning av asbest eller asbestholdig materiale Arbeidstilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – næringsvirksomhet for enhet/foretak Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – utenfor næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
RA-0592 Rusmiddelinstitusjoner i spesialhelsetjenesten Statistisk sentralbyrå
L61/38 Råolieforsyningsomkostninger Olje- og energidepartementet
SafeSeaNet Kystverket
RA-0483 Salg av kraft til sluttbrukere Statistisk sentralbyrå
Salgsrapport våtgass Olje- og energidepartementet
Salsbevilling for sal av alkohol opptil 4.7% Kommunene
RF-1140(Opne skjemaet i Altinn) Sameigars partar av likningsbeløp for bustadsameige Skatteetaten
NAV 05-04.12 Samleregning medisinsk behandling Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-06.22 Samleregning tannbehandling Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
BR-1010(Opne skjemaet i Altinn) Samordna registermelding - registrering av nye og endring av eksisterande føretak og einingar Brønnøysundregistrene
(Opne skjemaet i Altinn) Samsvarserklæring for typegodkjente kjøretøy Statens vegvesen
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr viss bruk er bunde saman med særleg risiko, under dette elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr viss bruk er forbunde med farlig risiko, under dette elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarleg område Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Samtykke for å stå for eller utføre offentleg kontroll av elektriske anlegg i samsvar med pålegg om stadleg el-tilsyn Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
GA-8027(Opne skjemaet i Altinn) Samtykkeerklæring Statens sivilrettsforvaltning
RF-1233(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Selskapet si oppgåve over deltakaren si formue og inntekt i deltakarlikna selskap 2013 Skatteetaten
RF-1234(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS 2013 Skatteetaten
RF-1215(Opne skjemaet i Altinn) Selskapsoppgåve for deltakarlikna selskap 2013 Skatteetaten
RF-1245(Opne skjemaet i Altinn) Selskapsoppgåve for NOKUS 2013 Skatteetaten
Selskapsvognløyve Fylkeskommunene
KS-0354-1(Opne skjemaet i Altinn) Send inn supplerende dokumentasjon til søknad om personlig sertifikat Sjøfartsdirektoratet
Sendarløyve for kringkasting Post- og teletilsynet
Sendarløyve for radiolinjestasjon Post- og teletilsynet
Sendarløyve nummer xxxx til bruk av frekvensar for brikkesystem Post- og teletilsynet
Sendarløyve nummer xxxx til bruk av frekvensar for PMR (profesjonell mobil radio) Post- og teletilsynet
Sendarløyve nummer xxxx til bruk av frekvensar for punkt til punkt/multipunkt lågeffekt radiosamband Post- og teletilsynet
Sertifisering av lasteskip, lekterar og passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
Serveringsløyve Kommunene
BR-1013(Opne skjemaet i Altinn) Signeringsoppgave for samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
Sikkerheitsgodkjenning av infrastrukturforvaltar på det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerheitsmessig godkjenning Park- og tivolitilsynet
Sikkerheitssertifikat for jernbaneføretak med lisens frå anna EØS-stat eller Sveits som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerheitssertifikat for jernbaneføretak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
KS-0103(Opne skjemaet i Altinn) Sjekkliste - reders egenkontroll Sjøfartsdirektoratet
RF-1028(Opne skjemaet i Altinn) Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. 2013 Skatteetaten
RF-1040 Sjølvmelding for førehandslikning Skatteetaten
RF-1030(Opne skjemaet i Altinn) Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar Skatteetaten
RF-1030(Opne skjemaet i Altinn) Sjølvmelding for næringsdrivande Skatteetaten
RF-1281 Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding Skatteetaten
RF-1038 Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2011 Skatteetaten
T-19 Skaderapport for taubaner Statens jernbanetilsyn
(Opne skjemaet i Altinn) Skatteoppgjeret Skatteetaten
(Opne skjemaet i Altinn) Skattetrekksmelding/ Melding om forskotsskatt Skatteetaten
RF-1197(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Skattlegging av reiarlag 2013 Skatteetaten
RF-1153(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengeleg i Altinn) Skattlegging av vasskraftverk 2013 Skatteetaten
RA-0731(Opne skjemaet i Altinn) Skjema 34,kvartalsbalanse, BIS Statistisk sentralbyrå
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Sjøfartsdirektoratet
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Sjøfartsdirektoratet
ME-2002 Skjema for bestilling av ekstra filmkopier Medietilsynet
Skjema for data til PTs statistikk for det norske postmarkedet Post- og teletilsynet
RD-0026 Skjema for deklarering av sedler og mynter Toll- og avgiftsdirektoratet
ME-1001 Skjema for eierskap i aviser Medietilsynet
ME-2006 Skjema for etterbestilling av klistremerker Medietilsynet
RA-0182(Opne skjemaet i Altinn) Skjema for føring av eigenmeldt sjukefråvær Statistisk sentralbyrå
(Opne skjemaet i Altinn) Skjema for helse- og udyktighetserklæring Sjøfartsdirektoratet
ME-2001 Skjema for registrering av film for visning Medietilsynet
ME-2004 Skjema for registrering av videogram Medietilsynet
NAV 05-06.20 Skjema for tannbehandling § 5-6 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Skjenkeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikke Kommunene
Skjenkjeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikk på skip Helsedirektoratet
Skjenkjeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
(Opne skjemaet i Altinn) Skogfondssystemet Statens landbruksforvaltning
RA-0394 Somatiske institusjoner innen spesialisthelsetjenesten, eksklusiv sykehus Statistisk sentralbyrå
RA-0391 Somatiske sykehus Statistisk sentralbyrå
RA-0426 Spesifikasjon av balanseposter. Regnskapsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Spesifikasjon av bokførte tap og brutto utlån (morbank) Finanstilsynet
IB-0111 Spesifikasjon av innbetaling Pensjonstrygden for sjømenn
ME-2005 Standardskjema for registrering av videogram for distributører som bruker klistremerker fra Medietilsynet Medietilsynet
(Opne skjemaet i Altinn) Statens pensjonskasses arbeidsgiverportal Statens pensjonskasse
RA-0688(Opne skjemaet i Altinn) Statens sentrale tjenestemannsregister Statistisk sentralbyrå
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
RA-0559 Statistikk for kollektivtransport buss Statistisk sentralbyrå
RA-0559-K Statistikk for kollektivtransport buss kvartalsoppgave Statistisk sentralbyrå
RA-0560 Statistikk for kollektivtransport båt Statistisk sentralbyrå
RA-0560-K Statistikk for kollektivtransport båt kvartalsoppgave Statistisk sentralbyrå
RA-0561-K Statistikk for kollektivtransport sporvogn og t-bane kvartalsoppgave Statistisk sentralbyrå
RA-0561 Statistikk for kollektivtransport. Sporvogn, t-bane, flytoget Statistisk sentralbyrå
RA-0125 Statistikk for oljevirksomhet (år). Felt i drift (D) Statistisk sentralbyrå
RA-0124 Statistikk for oljevirksomhet (år). Hjelpevirksomhet (H) Statistisk sentralbyrå
RA-0292 Statistikk for oljevirksomhet (år). Rørledning i drift (R) Statistisk sentralbyrå
RA-0308 Statistikk for oljevirksomhet (år). Terminal i drift (O) Statistisk sentralbyrå
RA-0258-I Statistikk for oljevirksomhet. Felt i drift Statistisk sentralbyrå
RA-0140-U Statistikk for oljevirksomhet. Feltutbygging Statistisk sentralbyrå
RA-0188 Statistikk for oljevirksomhet. Landvirksomhet (B) Statistisk sentralbyrå
RA-0116-L Statistikk for oljevirksomhet. Leting Statistisk sentralbyrå
RA-0273 Statistikk for oljevirksomhet. Rettighetshavers virksomhet (K) Statistisk sentralbyrå
RA-0258-A Statistikk for oljevirksomhet. Rørtransportsystemer i drift Statistisk sentralbyrå
RA-0140-R Statistikk for oljevirksomhet. Rørutbygging Statistisk sentralbyrå
RA-0259-T Statistikk for oljevirksomhet. Terminal Statistisk sentralbyrå
RA-1407-1 Statistikk for oljevirksomheten L1 Statistisk sentralbyrå
RA-1407-2 Statistikk for oljevirksomheten L2 Statistisk sentralbyrå
RA-1407-3 Statistikk for oljevirksomheten L3 Statistisk sentralbyrå
Stresstest for livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Stresstest for skadeforsikringsselskaper Finanstilsynet
RA-0600 Strukturundersøkelse Statistisk sentralbyrå
RA-1403 Strukturundersøkelse for bygge- og anleggsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0351-1 Strukturundersøkelse for hotell og restaurantvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0351-11 Strukturundersøkelse for posttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0351-14 Strukturundersøkelse for radio og fjernsyn Statistisk sentralbyrå
RA-0351-10 Strukturundersøkelse for reisebyrå og turistvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0503-1 Strukturundersøkelse for samferdsel og reiseliv Statistisk sentralbyrå
RA-0351-13 Strukturundersøkelse for telekommunikasjoner Statistisk sentralbyrå
RA-0255 Strukturundersøkelse for tjenesteytende næringer Statistisk sentralbyrå
RA-0512 Strukturundersøkelse for tjenesteytende næringer Statistisk sentralbyrå
RA-0351-2 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0351-3 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0351-6 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0351-5 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0481 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0563 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon tillegg næring 72 Statistisk sentralbyrå
RA-0255-4 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer formidler av arbeidskraft 74.5 Statistisk sentralbyrå
RA-0255-8 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer NACE 74.2 arkitekt Statistisk sentralbyrå
RA-0255-5 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer til NACE 74.12 og 74.14 Statistisk sentralbyrå
RA-0255-2 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg annonse og reklame Statistisk sentralbyrå
RA-0255-6 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg juridisk tjenesteyting Statistisk sentralbyrå
RA-0255-3 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg NACE 74.13 markedsundersøkelse Statistisk sentralbyrå
RA-0255-7