Hovedinnhold
Skriv ut

Mine inntekter og arbeidsforhold - bestilling (A08)

Her kan du bestille ei oversikt over opplysningar om inntekter og arbeidsforhold som dine arbeidsgivarar, pensjonsutbetalarar mv har rapportert til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Kort om skjemaet

Vel kva for år oversikta skal vise. 

Vel kva for oversikt du ønskjer

  • Summerte opplysningar for året
  • Både summerte opplysningar og spesifisert per månad

Du vil få oversikta send til "Min meldingsboks – Til mi handsaming".

Kort om innhaldet i oversikta

Opplysningane om inntekter og arbeidsforhold brukast til

  • berekning av skatt, sjølvmeldinga og skatteoppgjeret
  • arbeidsgivar- og arbeidstakarregisteret hos NAV
  • saksbehandling av ytingar frå NAV
  • utarbeiding av statistikkar frå Statistisk sentralbyrå

Ta kontakt med arbeidsgivar om du meiner det er feil eller manglar i oversikta.

Kven skal levere

Alle kan bruke denne tenesta for å hente opplysningar om seg sjølv.

Tenesta krev innlogging på sikkerhetsnivå 2.

Om du er ukjend med rapportering i Altinn, gå til www.altinn.no/portalhjelp.

Krav til innsendar

Alle privatpersonar har tilgang til å hente ut ei rapport med opplysningar om seg sjølv

Du kan gi andre innsyn ved å deleger Altinn-rollen Privatperson avgrensa retter eller enkeltrettar til tenesta.

Fagleg brukarstøtte

Skatteopplysninga

Telefon 800 80 000 (4-3-2)

 

Altinn brukarservice svarar på spørsmål om bruk av Altinn.