Hovedinnhold
Skriv ut

Registrering av verksemder som prosjekter, utfører og held ved like elektriske anlegg (HR-135)

Her finn du tenesta

Gå til tenesta ved å følgje lenkja under.

Opne skjema for elektronisk leveringRegistrering av verksemder som prosjekter, utfører og held ved like elektriske anlegg

Kort om tenesta

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap vil med registreringa få ei oversikt over relevante verksemder som opererer på den norske marknaden. Verksemdene har ei plikt til å registrere seg for å kunne prosjektere, utføre og/eller halde ved like elektriske anlegg. Registreringa vil gi naudsynt grunnlag for tilsynsverksemda til DSB.

Oppgåva omfattar ikkje verksemder som utelukkande har oppdrag knytte til: a) elektriske anlegg på innretningar for utnytting av petroleumsførekomstar i indre norske farvatn, norske sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergidd norsk jurisdiksjon b) elektriske anlegg i luftfartøy c) elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystem d) andre elektroniske anlegg kor effekten er så låg at den ikkje medfører fare for personskade e) elektriske anlegg forbunde med framdrift og liknande i køyretøy f) eigne elektroniske anlegg.

Bruk av tenesta

I skjemaet skal søker fylle ut informasjon og erklæringer slik angitt i påfølgende skjermbilder.

Når knappen ”Send søknad” er trykket, nederst i skjermbildet ”Sammendrag”, så sendes din søknad til DSB. Du vil få en kvittering på at søknaden er sendt.

Viktig informasjon om tenesta

Endring av tilstand (opphøyr, nedlegging, overdraging m.m.) – Registrering av verksemd som prosjekterer, utfører og/eller held ved like elektriske anlegg.

Kven skal levere

Oppgåva omfattar ikkje verksemder som utelukkande har oppdrag knytte til: a) elektriske anlegg på innretningar for utnytting av petroleumsførekomstar i indre norske farvatn, norske sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergidd norsk jurisdiksjon b) elektriske anlegg i luftfartøy c) elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystem d) andre elektroniske anlegg kor effekten er så låg at den ikkje medfører fare for personskade e) elektriske anlegg forbunde med framdrift og liknande i køyretøy f) eigne elektroniske anlegg.

Krav til innsendar

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet, treng du Altinn-rolla Energi, miljø og klima.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på Sisa Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Kun verksemder kan bruke skjemaet.

Innlevering

Det er ingen frist for innsending av skjemaet.

Diverse

Tenesta nyttast:

- Ved registrering av verksemd som prosjekterer, utfører og/eller held ved like elektriske anlegg.

- Ved endring av tilstand (opphøyr, nedlegging, overdraging m.m.).

Lovheimel

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Fagleg brukarstøtte

Spørsmål kan rettes til Direktoratet for sammfunnssikkerhet og beredskap

Telefon: 33 41 25 00
E-post: elvirksomhetsregisteret@dsb.no

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.