Hovedinnhold
Skriv ut

Elverksemdregisteret (Registrering av føretak som utfører arbeid knytte til elektriske anlegg og reparerer elektrisk utstyr) 

Kort om tenesta

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap vil med registreringa få ei oversikt over relevante føretak som opererer på den norske marknaden. Føretaka er pliktige å registrere seg for å kunne utføre arbeid knytt til elektriske anlegg.
Dette vil seie
• å prosjektere anlegg
• byggje og vedlikehalde andre sine anlegg
• kontrollere andre sine anlegg
• byggje, drifte og vedlikehalde lågspenningsanlegget til bedrifta og
• utføre oppgåver på vegner av DLE (sakkunnig selskap).

Registreringsplikta omfattar også føretak som reparerer elektrisk utstyr.

Registreringa vil gi naudsynt grunnlag for tilsynsverksemda til DSB.

Oppgåva omfattar ikkje føretak som utelukkande har oppdrag knytte til: a) elektriske anlegg på innretningar for utnytting av petroleumsførekomstar i indre norske farvatn, norske sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergidd norsk jurisdiksjon b) elektriske anlegg i luftfartøy c) elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystem d) andre elektroniske anlegg kor effekten er så låg at den ikkje medfører fare for personskade e) elektriske anlegg forbunde med framdrift og liknande i køyretøy f) føretakets eigne elektriske forsyningsanlegg eller g) er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn.

Bruk av tenesta

I skjemaet skal søker fylle ut informasjon og erklæringer slik angitt i påfølgende skjermbilder.

Når knappen ”Send søknad” er trykket, nederst i skjermbildet ”Sammendrag”, så sendes din søknad til DSB. Du vil få en kvittering på at søknaden er sendt.

Viktig informasjon om tenesta

Endring av tilstand (opphøyr, nedlegging, overdraging m.m.) – Registrering av føretak som utfører arbeid knytte til elektriske anlegg og reparerer elektrisk utstyr.

Krav til innsendar

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet, treng du Altinn-rolla Energi, miljø og klima for den undereinheta (bedriften) som skal registrast.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på Sisa Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Kun føretak (føretakets undereinhet) kan bruke skjemaet.

Innlevering

Det er ingen frist for innsending av skjemaet.

Diverse

Tenesta nyttast:

- Ved registrering av verksemd som prosjekterer, utfører og/eller held ved like elektriske anlegg.

- Ved endring av tilstand (opphøyr, nedlegging, overdraging m.m.).

Lovheimel

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Fagleg brukarstøtte

Spørsmål kan rettes til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

Telefon: 33 41 25 00
E-post: elvirksomhetsregisteret@dsb.no

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.