Hovedinnhold
Skriv ut

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet er styresmaktene sitt rådgjevande og utøvande organ innan fiskeri- og havbruksforvaltning i Noreg. Det overordna målet til direktoratet er å framme lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukarretta forvaltning av marine ressursar og marint miljø.

 

nettsidene til Fiskeridirektoratet finn du mellom anna brosjyrer og faktaark, utredingar og fangststatistikk. Der finn du også eit elektronisk kartverktyg for såvel grunnkart som sjøkart for heile landet.

Skjema og tenester

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon frå vegeplikta – transport av fisk Fiskeridirektoratet
FD-0006 () Driftsplanar for akvakulturanlegg i sjøvatn Fiskeridirektoratet
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
FD-0020 () Lisens for fiske i anna land si sone Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
Løyve til kvalfangst Fiskeridirektoratet
Løyve til selfangst Fiskeridirektoratet
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
FD-0003 () Miljørapportering Fiskeridirektoratet
FD-0001 () Månadsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
FD-0007 () Nytek Fiskeridirektoratet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
() Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
FD-0043 Registrering for bruk av kystfiskeappen Fiskeridirektoratet
FD-0026 Registrering i Fiskeridirektoratet sitt kjøparregister Fiskeridirektoratet
FD-0021 () Registreringsmelding for fiske i farvatn utanfor nokon stat sin fiskerijurisdiksjon Fiskeridirektoratet
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
Ringnottillatelse Fiskeridirektoratet
Seinottillatelse Fiskeridirektoratet
Snurrevadtillatelse Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
Særskilt skjema for søknad om løyve til havbeite Fiskeridirektoratet
FD-0005 () Søknad om opptak i fiskarmanntalet Fiskeridirektoratet
Søknad om tilgang i deltakarregulerte fiskeri i samband med eigarskifte eller utskifting av fartøy som deltek Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for løyve til akvakultur i flytande eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet
Tillatelse for utlendinger til å drive fiske mv. innenfor norsk fiskerigrense Fiskeridirektoratet
Tillatelse til brislingfiske Fiskeridirektoratet
Tillatelse til fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Fiskeridirektoratet
Tillatelse til torsketråling Fiskeridirektoratet
Tillatelse til trålfiske i Nordsjøen (Nordsjøtråltillatelse) Fiskeridirektoratet
Årsoppgave for fiskefartøy Fiskeridirektoratet
Publisert 02.12.2010