Hovedinnhold
Skriv ut

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet er styresmaktene sitt rådgjevande og utøvande organ innan fiskeri- og havbruksforvaltning i Noreg. Det overordna målet til direktoratet er å framme lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukarretta forvaltning av marine ressursar og marint miljø.

 

nettsidene til Fiskeridirektoratet finn du mellom anna brosjyrer og faktaark, utredingar og fangststatistikk. Der finn du også eit elektronisk kartverktyg for såvel grunnkart som sjøkart for heile landet.

Skjema og tenester

Skjemanr.SkjemanamnTenesteeigar/etat
FD-0006() Driftsplanar for akvakulturanlegg i sjøvatn Fiskeridirektoratet
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
FD-0020() Lisens for fiske i anna land si sone Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
Løyve til kvalfangst Fiskeridirektoratet
Løyve til selfangst Fiskeridirektoratet
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
FKD-0004() Melding om start eller stopp andre artar Fiskeridirektoratet
FD-0003() Miljørapportering Fiskeridirektoratet
FD-0001() Månadsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
FD-0007() Nytek Fiskeridirektoratet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
Registrering av førstehåndskjøpere av råfisk Fiskeridirektoratet
() Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
FD-0021() Registreringsmelding for fiske i farvatn utanfor nokon stat sin fiskerijurisdiksjon Fiskeridirektoratet
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite Fiskeridirektoratet
Søknad om adgang i deltakerregulerte fiskerier i forbindelse med eierskifte eller utskifting av fartøy som deltar Fiskeridirektoratet
FD-0005() Søknad om opptak i fiskarmanntalet Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema flytende fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for lisens for fiske i EU-sonen Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for lisens for fiske i færøysk sone. Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for lisens i russisk sone Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema skalldyroppdrett Fiskeridirektoratet
SKJEMA 2 Årsoppgave for fiskefartøy 15 meter og over, skjema 2 Fiskeridirektoratet
SKJEMA 1 Årsoppgave for fiskefartøy på 8-14.9 meter, skjema 1 Fiskeridirektoratet
Publisert 02.12.2010