Hovedinnhold
Skriv ut

Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg 

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Fiskeridirektoratet.

Kort om skjemaet

Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen. Skjemaet gjelder for alle typer akvakultur i landbaserte anlegg, med unntak av havbeite, som har eget skjema.

Saksbehandling:

Søknaden sendes til fylkeskommunen som sender søknaden til kommunen og sektormyndighetene.

Søker skal etter kommunens anvisning sørge for at søknaden legges ut til offentlig innsyn og kunngjøres. Utleggingen gir naboer og andre berørte anledning til å fremme merknader til plassering av akvakulturinstallasjonen før søknaden realitetsbehandles.

Fylkeskommunen oversender søknaden til Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og Fiskeridirektoratets regionkontor. Kommunenes uttalelse og eventuelle høringsuttalelser blir enten oversendt sammen med søknaden, eller blir ettersendt til sektormyndighetene.

Fylkeskommunen foretar en samlet vurdering om hvorvidt tillatelse etter akvakulturloven kan gis.


Saksbehandlingsgebyr:

Etter gebyrforskriften skal det for alle typer søknader som behandles i henhold til akvakulturloven betales saksbehandlingsgebyr. Størrelsen på gebyret er kr 12 000. Gebyret må være betalt og kvittering følge vedlagt før søknaden tas under behandling. Ved søknad om f.eks. samlokalisering skal det betales ett gebyr pr. søker pr. lokalitet.

Rett

Tillatelse til å drive med landbasert fiskeoppdrett.

Hending som utløyser skjemaplikta

Søknad om landbasert fiskeoppdrettsanlegg.

Kven skal levere

Alle som ønsker å drive med fiskeoppdrett og klekkerier.

Innlevering

Søknadsskjema sendes til aktuell fylkeskommune.

Lovheimel

LOV-2005-06-17-79 Lov om akvakultur (akvakulturloven) §§ 4 og 18.  

LOV-1981-03-13-6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

LOV-1992-05-15-47 Lov om laksefiske og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven) 

LOV-2009-04-17-19 Lov om havner og farvann m.v.(havne- og farvannsloven)

LOV-1957-06-28-16 Lov om friluftslivet (friluftsloven)

LOV-2003-12-19-124 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

FOR-2014-12-15-1831 Forskrift om fangstbasert akvakultur

FOR-2005-12-28-1706 Forskrift om Akvakulturregisteret (A-registerforskriften)

FOR-2008-06-17-822 Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)

FOR-2004-12-22-1799 Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret

FOR-2004-12-22-1798 Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften)

FOR-2003-08-28-1110 Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskriften)