Hovedinnhold
Skriv ut

Persontransport i rute innalands med motorvogn eller fartøy 

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikkje eit elektronisk Altinn-skjema. Skjema får ein ved førespurnad til aktuell fylkeskommune.

Kort om skjemaet

Den som vil drive persontransport i rute må i tillegg til turvognløyve ha eit eige ruteløyve. Ruteløyve er behovsprøvd. Det vil seie at den som ønskjer å driver rutetransport må søkje fylkeskommunen der verksemda har forretningsadressa si om løyve.
Fylkeskommunen vurderer behovet for rute på den aktuelle strekninga.
Fartøy som blir sett inn i rutetransport skal godkjennast av fylkeskommunen. Erstatningsfartøy som skal  brukast i meir enn 3 månader, krev løyvestyresmakta si godkjenning.

 

Krav til søkjar:

Det vert kravd at søkjaren:

  • driv ei fast og varig verksemd i Noreg,
  • har god vandel,
  • har tilstrekkeleg fagleg kompetanse. Kravet om fagleg kompetanse vert rekna for å vere oppfylt dersom søkjaren anten kan leggje fram vitnemål for bestått eksamen frå ei eksamensordning som er godkjend av departementet, innehar løyve for den løyvetypen det vert søkt om, eller har leia eit transportføretak samanhengande i perioden på 10 år før 4. desember 2009.
  • har tilfredsstillande økonomisk evne. Søkjaren må ved søknad om eitt løyve leggje fram ei garantierklæring frå bank eller forsikringsselskap på ein kronesverdi tilsvarande 9 000 euro. For løyve ut over dette gjeld ein kronesverdi tilsvarande 5 000 for kvart løyve.

 

Selskap:

Kravet til økonomi må oppfyllast av selskapet. Er søkjaren eit nyoppretta selskap, må også den ansvarlege leiaren oppfylle kravet til økonomi.

 

Gebyr:

For søknad om fellesskapsløyve skal det betalast eit gebyr på 3 400 kr. For kvar attestert kopi må det betalast 1 000 kr. Gebyret skal vere betalt før løyvet vert utferda.

 

Merknad:

Alle som skal drive transport mot vederlag, må ha løyve.
Med ”drive” meiner ein her all transport med unntak av det rent sporadiske.

Rett

Løyve gjev innehavaren rett til å drive persontransport innlands med motorvogn eller fartøy.

Kven skal levere

Personar som ønskjer å drive innalands persontransport med motorvogn eller fartøy. 

Innlevering

Søknad om løyve skal sendast til fylkeskommunen der verksemda er heimehøyrande.

Lovheimel

LOV 2002-06-21 nr 45: Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).

FOR 2003-03-26 nr 401: Forskrift om yrkestransport innanlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskrifta).

Skjema-/tenesteeigar

Sjå også

Emner