Hovedinnhold
Skriv ut

Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar (RF-1030)

Kort om skjemaet

Sjølvmeldinga for lønnstakarar og pensjonistar er bygd opp av ett hovudskjema for alle og ulike vedleggsskjema for dei som treng det.

Skattytarar som skal levere sjølvmelding på vegne av ein avdød person, kan ikke levere på Internett. Desse må levere på papir.

Kven skal levere

Sjølvmeldinga skal leverast av lønnstakarar og pensjonistar

Krav til innsendar

For å fylle ut og sende inn* Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar krevs rolla Privatperson avgrensa retter. Alle personar med fødselsnummer eller D-nummer er automatisk tildelte denne rolla i Altinn.

Dersom du vil at ein annan skal fylle ut sjølvmeldinga di, må vedkomande få tildelt retten under valet Tilgangsstyring.

*) Merk!  Ved delegering av rolla Privatperson avgrensa retter er det kun utfylling som blir delegert. Rett til å signere og sende inn sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar kan ikkje delegerast. Skattyter må sjølv signere og sende inn sjølvmeldinga si.

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Årleg innlevering – frist 30. april.

Leveringsfritak
Dersom du ikkje skal gjere endringar eller tillegg i den førehandsutfylte sjølvmeldinga, kan du velje om du vil levere eller ikkje. Det er uansett viktig at du sjekkar alle opplysningar, og sikrar at all inntekt/formue og frådrag er med.

Innsending frå datasystem

Skjemaet kan og sendast til Altinn frå sluttbrukersystem.

For meir informasjon sjå innsending frå sluttbrukarsystem.