Hovedinnhold
Skriv ut

Godkjenning som trafikkskole 

Kor finn du skjemaet?

Dette er ikkje eit elektronisk Altinn-skjema. Det er ikkje utarbeidd eit eige skjema for denne typen søknad. For meir informasjon om ordninga kan Statens vegvesen kontaktas.

Krav om vedlegg

Følgjande dokumentasjon skal vere vedlagt søknaden:

Den skriftlege søknaden må innehalde dokumentasjon/opplysningar om skolen sitt forretningsnamn, organisasjonsnummer, fast forretningsstad, samt kva for ei opplæring skolen vil tilby.

Ein må leggje fram  dokumentasjon på godkjent fagleg leiarr, jf. trafikkopplæringsforskrifta § 6-13, og godkjent undervisingspersonell, jf. trafikkopplæringsforskrifta § 6-2.

Kort om skjemaet

Kriterium/vilkår:

Det blir stilt  krav til registrering i Føretaksregisteret før løyve blir gjeve.

Rett

Godkjenning gjev rett til å drive trafikkskole.

Innlevering

Søknad om godkjenning blir sendt regionvegkontoret i den regionen kor skolen skal etablerast.

Lovheimel

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov.

FOR 2004-10-01 nr 1339: Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. § 5-2.