Hovedinnhold
Skriv ut

Rapportering om utanriksøkonomi  (RA-0532-A)

Kor finn du skjemaet?

Gå til skjemautfylling ved å følgje lenkja under

Kort om skjemaet

Oppgåveplikta består av skjema RA-0532-A og/eller RA-0532-MK, Undersøking om utanriksøkonomi, vedlagt fil med rapportering. Sjå eige brev som blir sendt for kvar rapportering om kva som skal rapporterast, og kva vedleggsfila skal innehalde.

Kven skal levere

Berre verksemder som er plukka ut til å vere med i undersøkinga. Desse får eigne brev ved rapporteringsperiodens utløp.

Krav til innsendar

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Rekneskapsmedarbeidar.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Enkelte føretak rapporterer kvar månad, kvartalsvis og årleg. Nokre føretak rapporterer kvartalsvis og årleg, medan andre føretak rapporterer årleg.

Rapporteringsfrist

Frist for kvartalsvis og månadleg rapportering er ein månad etter rapporteringsperiodens utløp.
Vedrørande frist for årsrapportering visast det til eiget utsendingsbrev for det enkelte år.

Skjema-/tenesteeigar

Fagleg brukarstøtte

Fagleg brukarstøtte svarer på spørsmål knytte til utfylling av skjema.


Kontaktinformasjon:


E-post: utund@ssb.no


Tlf. svartjeneste: 62 88 56 30


For andre spørsmål - sjå Altinn brukarservice