Hovedinnhold
Skriv ut

Rapportering om utanriksøkonomi - årsrapportering  (RA-0532-A)

Opplysingsplikta består av skjema RA-0532-A og/eller RA-0532-K, Undersøking om utanriksøkonomi, og fil med rapportering er lagd ved. Eige brev blir sendt til rapportørane for kvar periode, og gjer greie for kva som skal rapporterast, og kva vedleggsfila skal innehalde.

Kor finn du skjemaet?

Gå til skjemautfylling ved å følgje lenkja under

Kven skal levere

Berre verksemder som er plukka ut til å vere med i undersøkinga. Desse får eigne brev ved rapporteringsperiodens utløp.

Eininga som de skal gi opplysningar om, er den norske delen av den juridiske personen, dvs. den juridiske personen eksklusive eventuelle filialar i utlandet (sjå avsnitt 1.6.1.3. for utfyllande definisjon av filial). I statistikken blir desse einingane kalla føretak. Filialar i utlandet blir i statistikken rekna for utanlandske føretak, mens filialar i Noreg blir rekna for norske føretak. Opplysningane vi ber om i UT-rapporteringa, er norske føretaks transaksjonar og mellomvære med utlandet, til dette høyrer transaksjonar og mellomvære med filialar i utlandet.

Krav til innsendar

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Rekneskapsmedarbeidar eller Utfyllar/innsendar.

Rolla er delegerbar til organisasjon og person.

Tenesta krev innlogging med sikkerheitsnivå 2.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Enkelte føretak rapporterer månadleg, kvartalsvis og årleg. Nokre føretak rapporterer kvartalsvis og årleg, medan andre føretak rapporterer årleg.

Rapporteringsfrist

Frist for kvartalsvis og månadleg rapportering er ein månad etter at rapporteringsperioden er slutt.

Skjemaet blir stengt 52 veker etter svarfristen.

Ved feilinnsending

Kontakt Fagleg brukarstøtte.


Lovheimel

Oppgåvene blir innhenta med heimel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikklova) § 2-2, jf. kgl.res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228.

Innrapporterte data er underlagde teieplikt og skal berre nyttast til å utarbeide offisiell statistikk og til forsking. Resultat frå undersøkingane vil berre bli presenterte i samandrag, slik at dei økonomiske tilhøva til det enkelte føretaket ikkje kan identifiserast.

Rapportørane skal – før innsending av oppgåvene – sikre at dei gir eit riktig bilete av fordringane til rapporteringseininga, og gjeld, kapitalavkastning med meir overfor utlandet. Rapportørane bør også kontrollere dei nåverande tala mot tidlegare oppgåver som er sende  til Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapportørane pliktar å sørgje for tilstrekkelege ressursar og gode rutinar som sikrar kvaliteten på dataa.

Rapportørane bør oppbevare dataa lett tilgjengelege, i fall det – etter rapporteringstidspunktet – skulle bli behov for å svare på spørsmål frå SSB eller å korrigere data.

Skjema-/tenesteeigar

Fagleg brukarstøtte

Fagleg brukarstøtte svarer på spørsmål knytte til utfylling av skjema.


Kontaktinformasjon:


E-post: utund@ssb.no


Tlf. svartjeneste: 62 88 56 30


For andre spørsmål - sjå Altinn brukarservice