Hovedinnhold
Skriv ut

Rapportering om valutahandel (RA-0628)

Kor finn du skjemaet?

Gå til skjemautfylling ved å følge lenkja under

Kort om skjemaet

Oppgåveplikta går fram av skjema RA-0628, Valutahandelsstatistikk med XML/SDV-vedlegg. Innhaldet i vedlegget er meldt til rapportørane i kravspesifikasjonen – sjå nettsidene til Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå samlar inn data til Noregs Banks valutahandelsstatistikk, og gjev ei oversikt over aktiviteten i valutamarknaden mot norske kroner.

Innrapporteringa er basert på omsetningsdata for kjøp og sal av NOK mot andre valutaer frå dei største bankane i valutamarknaden.

Kven skal levere

Eit utval større bankar som har omsetning i NOK mot andre valutaer.

Krav til innsendar

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/Innsendar.

Manglar du denne rolla, må du få nokon til å gi ho til deg.  Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Skjemaet krev innlogging med tryggleiksnivå 2 eller høgare.

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Innrapportering skjer på dagleg basis.

Innleveringsfrist

Seinast ved utløpet av etterfølgjande arbeidsdag.

Skjema-/tenesteeigar

Fagleg brukarstøtte

Fagleg brukarstøtte svarer på spørsmål knytte til utfylling av skjemaet.

 

 

Send e-post til Valutahandel@ssb.no
eller til kontaktpersoner: 

 

Camilla Torp

Tlf.: 62 88 55 48

E-post: Camilla.Torp@ssb.no

 

Svein Myro

Tlf.: 62 88 51 73

E-post: Svein.Myro@ssb.no

 

Åse Øieren

Tlf.: 62 88 55 19

E-post: Ase.anny.oieren@ssb.no

 

Liv-Reidun Sletmoen

Tlf.: 62 88 55 27

E-post: liv.reidun.sletmoen@ssb.no


 

 


For andre spørsmål – sjå Altinn brukarservice