Hovedinnhold
Skriv ut

Kvartalsvis fondsinformasjon frå fondsforvaltningsselskap (RA-0627)

Kvartalsvis rapportering av delkapital, teikningar/innløysningar fondsdelar av norskregistrerte verdipapirfond, avkastning som ubetalast på fondsdelane, og kva fonda eig av verdipapir, dersom utanlandsk depotmottakar blir brukt, og utanlandsregistrerte verdipapirfondsdelar dersom dei er eigde av innlendingar.

Kort om skjemaet

Statistikken har som føremål å gje oversikt over fondas balanse, med særleg fokus på sektoriserte opplysningar om delkapital i fonda og kva fondene eig av ulike verdipapir. Deler av datagrunnlaget er også kjelde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskap (FINSE), og dermed nasjonalregnskapet og pengemengdestatistikken.

Kven skal levere

Fondsforvaltarar.

Krav til innsendar

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/Innsendar.

Manglar du denne rolla, må du få nokon til å gi ho til deg.  Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Skjemaet krevjer innlogging med sikkerheitsnivå 2 eller høgare.

Innlevering

Kvartalsvis teneste.

Frist for innsending er 10 virkedagar etter utløp av kvartal.

Feilinnsending

Send eventuell feilsending på nytt.

Lovheimel

Statistikklova

Skjema-/tenesteeigar

Fagleg brukarstøtte

Fagleg brukarstøtte svarer på spørsmål knytte til utfylling av skjemaet.

 

 

Kristin Thune Ekeberg

E-post: kte@ssb.no
Telefon: 21 09 43 64

 

Ayfer Storrud

E-post: ays@ssb.no

Telefon: 21 09 44 46

 

 

Altinn brukarservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.