Hovedinnhold
Skriv ut

Verdipapirstatistikk (RA-0627)

Kor finn du skjemaet?

Skjemaet ligg i Min meldingsboks for dei som skal fylle det ut.

Kort om skjemaet

Oppgåveplikta er oppbygd av skjema RA-0627, Verdipapirstatistikk med vedlegg. Innhaldet i vedlegget er sendt rapportørane i eige brev.

Kven skal levere

Verdipapirføretak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Krav til innsendar

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Rekneskapsmedarbeidar.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Innlevering

Sendast inn: Periodisk

Verdipapirføretak rapporterer kvar månad, og forvaltningsselskap for verdipapirfond rapporterer kvartalsvis.

Innleveringsfrist

Fristar for månadleg rapportering er seinast 5 arbeidsdagar etter utgangen av rapporteringsmånaden.

Fristar for kvartalsvis rapportering er seinast 10 arbeidsdagar etter utgangen av kvartalet som rapporteringa gjeld for.

Skjema-/tenesteeigar

Fagleg brukarstøtte

Fagleg brukarstøtte svarer på spørsmål knytte til utfylling av skjemaet.

 

s290finans@ssb.no

 


For andre spørsmål – sjå Altinn brukarservice