Hovedinnhold
Skriv ut

Registrering i Frivilligregisteret (Samordna registermelding) (BR-1031)

Mange opplev for tida problem med tenesta når dei brukar Internet Explorer 11. Inntil vi har løyst dette anbefalar vi at du brukar ein annan nettlesar.

Kort om skjemaet

Digital signatur

Denne løysinga kan berre brukast med digital signatur. Det betyr at alle vedlegg som skal følgje meldinga, må kunne lastast opp elektronisk og alle som skal signere må kunne gjere det i Altinn.

Kvar signerar får automatisk oppretta ei signeringsoppgåve i meldingsboksen sin i Altinn. Meldinga blir ikkje send før alle har signert. Meir om signering.

Gebyr

Det er gratis å registrere seg i Frivilligregisteret, men det er ei årsavgift på 135 kroner for å vere registrert.

Organisasjonane betaler ikkje årsavgift det året dei registrerer seg.

 

Tenesta kan brukast for følgjande organisasjonsformer:

• Aksjeselskap

• Forening/lag/innretning

• Stiftelse

Gjennom Samordna registermelding kan du i tillegg registrere opplysningar til Einingsregisteret, Føretaksregisteret, Frivilligregisteret, Meirverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Verksemd- og føretaksregisteret hos SSB, Stiftingsregisteret, og Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere.

Formål

Register for frivillig verksemd skal betre og forenkle samhandlinga mellom frivillige organisasjonar og offentlege styresmakter.

Rett

Rettar som etter lov er avhengig av registrering.

Hending som utløyser skjemaplikta

Registrering av ny eining i Frivilligregisteret.

Endring av opplysningar om eining registrert i Frivilligregisteret.

Kven skal levere

Gjeld einingar som driv frivillig verksemd.

Krav til innsendar

Alle privatpersonar har tilgang til å fylle ut skjemaet. Dei som skal signere får ei signeringsoppgåve i meldingsboksen sin under "Til mi handsaming".

Tenesta krev innlogging med ID-porten (tryggleiksnivå 3 eller høgare).

Innlevering

Hendingsstyrt rapportering