Hovedinnhold
Skriv ut

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarheit i samfunnet. Vi skal vere pådrivar i arbeidet med å førebyggje ulykker, krisar og andre uønskte hendingar. Vi skal sørgje for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehandtering.

DSB skal hjelpe til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø og materielle verdiar i samband med ulykker, katastrofar og andre uønskte hendingar i fred, krise og krig.

Direktoratet har oppfølgingsansvar for brann- og eltryggleik, farlege stoff og produkttryggleik. I tillegg er vi fagmyndigheit for brannvesenet og beredskapsarbeidet til fylkesmennene. Vi har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnstryggleik og beredskap og Noregs brannskole.

DSB blei oppretta 1. september 2003. Direktoratet er underlagt Justis- og politidepartementet og har hovudkontor i Tønsberg.

Skjema og tenester

Skjemanr. Skjemanamn Tenesteeigar/etat
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Behandling av brannfarleg vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
() Elverksemdregisteret (Registrering av føretak som utfører arbeid knytte til elektriske anlegg og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Løyve til innsamling, mottak og øydelegging av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Løyve til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlege forbrukartenester (verksemder) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlege produkt (verksemder) Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-127 Melding om arbeid iht forskrift om maritime elektriske anlegg, § 8 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Melding om bruk av kjeler og beholdere Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
() Melding om handsaming av farleg stoff Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
() Melding om tryggleiksrådgjevar Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
() Melding om utgangsstoff for eksplosiver Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-103 Rapport sprengningsuhell/-ulykke Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr viss bruk er bunde saman med særleg risiko, under dette elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
() Søknad og meldingar i samband med handsaming av eksplosive varer Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
() Søknad om bergsprengingsleiar- og bergsprengjarsertifikat Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Uhell i verksemder som handterer farleg stoff Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Publisert 29.10.2007