Hovedinnhold
Skriv ut

Må eg spørje om lov?

Grunnprinsippet er at vi har full etableringsfridom i Noreg. Du kan prøve å selje kva varer og tenester du vil, og så er det opp til marknaden om nokon er interessert i det du har å tilby.

Likevel finst det ei mengd reglar for å halde auge med produksjon eller sal av noko som kan vere til direkte skade, eller som samfunnet ønskjer å regulere av andre grunnar. Det er viktig å undersøkje dette regelverket på førehand.

Ver spesielt merksam på krava for å servere matvarer og selje alkoholhaldig drikk. Uavhengig av bransje vil mange etablerarar måtte søkje til kommunen i samband med bygging, bruksendring eller omgjering av lokale.

Det vil vere ein god start å snakke med ein rådgjevingsinstans eller eit av dine eigne bindeledd som har god oversikt.

Nedafor finn du landsdekkjande vilkår som gjeld for ulike bransjar.

Jordbruk, skogbruk, jakt og viltstell

Fiske, fangst og akvakultur

Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass

Industri, produksjon og reparasjon og installasjon av  maskiner og utstyr

Elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannforsyning, renovasjon, gjenvinning 

Byggje- og anleggsverksemd

Varehandel. reparasjon av motorvogner mv.

Transport og lagring

Overnattings- og serveringsverksemd

Informasjon og kommunikasjon

Finansierings- og forsikringsverksemd, eiendomsforvalting

Fagleg, vitenskapeleg, teknisk og forretningsmessig tenesteyting

Helse og sosialtenester, undervisning

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktivitetar

Annen tenesteyting

Alle bransjar

Siste endring på denne sida: 17.12.2015

Del på: