Gje tilgang på eit utval av skjema og tenester

Viss du veit kva for ei rolle du ska gi, kan du velje å gi rolla utan å søke opp skjema/teneste. 

Klikk på Har desse rollene og vel + legg til ny rolle for å få opp lista med roller.

I lista som kjem opp, markerer du dei rollene du vil gi og klikkar Ferdig nede til venstre for å utføre delegeringa. 

Ønskjer du å vite kva for skjema rollen gir tilgang til klikk du på spørsmålsteiknet til høgre for rollenamnet. 

Her vil du i tillegg kunne oppretta ein eigendefinert rolle


Åpne kontaktskjema