Gje tilgang på eit spesifikt skjema eller teneste

Ved å søke opp eit konkrete skjemaet eller teneste vil du få fram kva for roller som gir tilgang, men òg høve for å gi avgrensa rett berre til denne tenesta.

Når du har søkt opp skjema/teneste, får du valet mellom å gi: 

  • Rollen(e) som skjemaet/tenesta krev
  • Alternativ tilgang: Gi tilgang berre til denne tenesta. 

Kva for ein av desse to vala som dukkar først opp, vil vere avhengig av type skjema/teneste.

Vel du alternativ tildeling med rettar til enkeltteneste, kan du tildele rett til berre lese, fylle ut og/eller signere for valt skjema/teneste.


Åpne kontaktskjema