Om Altinn-samarbeidet


Altinn blei starta som eit samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistera i 2002, og skulle vere ein ALTernativ INNrapporteringskanal for økonomiske data. Altinn blei offisielt opna av tidlegare finansminister Per-Kristian Foss og nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 4. desember 2003.

Sidan portalen www.altinn.no blei lansert har den vore i stadig vekst. Samarbeidet er utvida betydeleg og er per desember 2021 samansett av 65 ulike tenesteeigarar, med Skatteetaten som den desidert største.

Frå 01.01.2020 er Altinn ein del av Digitaliseringsdirektoratet.

 • A-ordningen og registre v/Skatteetaten
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) m/fellesordningen for avtalefestet pensjon
 • Avfall Sør AS
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Digitale Helgeland
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Elhub
 • Enova
 • Finanstilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Gjenopptakelseskommisjonen
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • IKT Agder IKS
 • KS (Kommunesektorens organisasjon)
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Lillestrøm kommune
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk helsenett
 • Norsk kulturråd
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Oljedirektoratet
 • Oslo kommune
 • Patentstyret
 • Politidirektoratet inkl. Økokrim
 • ReMidt IKS
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens havarikommisjon for transport
 • Statens kartverk
 • Statens legemiddelverk
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens pensjonskasse
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsforvalterens fellestjenester
 • Stavanger kommune
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tolletaten
 • Trondheim kommune
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Valgdirektoratet
 • Vigo IKS
Åpne kontaktskjema