Om Altinn-samarbeidet


Altinn blei starta som eit samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistera i 2002, og skulle vere ein ALTernativ INNrapporteringskanal for økonomiske data. Altinn blei offisielt opna av tidlegare finansminister Per-Kristian Foss og nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 4. desember 2003.

Sidan portalen www.altinn.no blei lansert har den vore i stadig vekst. Samarbeidet er utvida betydeleg og er per juli 2019 samansett av 57 ulike tenesteeigarar, med Skatteetaten som den desidert største.

Frå 01.01.2020 er Altinn ein del av Digitaliseringsdirektoratet.

A-ordningen
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Arbeidstilsynet
Asker kommune
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for mineralforvaltning (DIRMIN)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Enova
Fellesordningen for AFP
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Forsvarets logistikkorganisasjon
Helsedirektoratet
Husbanken
KS (kommunesektorens organisasjon)
Kulturrådet
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Lånekassen
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk pasientskadeerstatning
Oljedirektoratet
Oslo kommune
Patentstyret
Politidirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Skatteetaten
Skedsmo kommune
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens havarikommisjon for transport
Statens kartverk
Statens legemiddelverk
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tolldirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Valgdirektoratet

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema