Alle verksemder som skal starte med reinhald må før drifta startar søkje godkjenning hos Arbeidstilsynet.

Start teneste

Om denne tenesta

Feilinnsending

 Ved feilinnsending kontakt svartenesta eller opprett ein kopi av søknaden, rett opp feil og send inn på nytt.

 

Alle reinhaldsverksemder skal søke om offentleg godkjenning frå Arbeidstilsynet. Med reinhaldsverksemder meiner vi verksemd som sjølv tilbyr reinhaldstenester, eller som leigar ut personar som utfører reinhaldstenester.

Kva skal til for å bli godkjent reinhaldsverksemd?

Arbeidsgivarar må dokumentere at verksemda har

1. knytt seg til ei godkjent bedriftshelseteneste

Krav om vedlegg til søknaden:

  • Kopi av kontrakten med godkjent bedriftshelseteneste. Namnet og organisasjonsnummeret til bedriftshelsetenesta må vere synleg. Sjå oversikta over godkjente bedriftshelsetenester hos Arbeidstilsynet.
  • Kopi av samarbeidsplan eller siste betalte faktura.

2. verneombod og arbeidsmiljøutval (AMU) jf. arbeidsmiljøloven §§14-5 og 14-6
Krav om vedlegg til søknaden:

  • Kopi av kontaktinformasjon til verneombod. Verksemder med færre enn ti arbeidstakarar kan avtale anna ordning. Ho må vere skriftleg og underskrive av alle tilsette.
  • Kopi av referat frå det siste møtet i arbeidsmiljøutvalet. Verksemder med meir enn 50 tilsette skal ha AMU.

3. skriftlege arbeidsavtalar for alle grupper av tilsette i verksemda jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6
Krav om vedlegg til søknaden:

  • Kopi av utfylte og underskrivne arbeidsavtalar for ulike arbeidsordningar som blir brukte i verksemda (fast, deltid, mellombels, utleige m.v.)

 

4. oppfylt krava om minstelønn jf. forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter.
Krav om vedlegg til søknaden:
Kopi av skriftleg utrekning (til dømes lønnsslipp) som viser at arbeidstakaren/arbeidstakarane får lønn etter allmenngjøringsforskriften. Lønn per time må gå fram av dokumentasjonen.

5. ei forsikringsordning som sikrar arbeidstakarane økonomisk kompensasjon ved skade eller sjukdom som kjem av arbeidet jf. lov om yrkesskadeerstatning

Krav om vedlegg til søknaden:
Kopi av den eller dei sidene i forsikringsbeviset som viser at arbeidstakaren/arbeidstakarane får utbetalt pengar dersom dei får ein yrkesskade eller -sjukdom.

Andre krav til dokumentasjon

Søker du for eit enkeltmannsføretak utan tilsette reinhaldarar der det er berre du eller ektefellen din som gjer reinhaldsarbeidet?

I så fall skal du legge ved dokumentasjon som viser namn, fødselsnummer og at de er gifte. Gyldig dokumentasjon er t.d. kopi av vigselsattest eller den delen av likningsattesten som viser fødselsnumra til deg og ektefellen din.

Søker du for et ANS-/DA-selskap?

I så fall må alle deltakarar sende inn namn og personnummer.

For å ha tilgang til tenesta må du ha rollen utfyllar/innsendar.

Manglar du denne rolla, må du få nokon til å gi hotil deg.   Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar .

Kravet om godkjenning av reinhaldsverksemder finn du i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester. Du finn forskrifta på http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-08-408.

Lurer du på noko? Sjå www.arbeidstilsynet.no/renhold.

Alle reinhaldsverksemder skal ha godkjenning frå Arbeidstilsynet for å kunne drive lovleg i Noreg. I tillegg skal alle reinhaldarar bere HMS-kort på jobben.

Søk om godkjenning ved å fylle ut og sende inn dette elektroniske skjemaet via Altinn. Det er Arbeidstilsynet som behandlar søknaden, og du får skriftleg melding om når du kan tinge HMS-kort.

Over ser du kva dokumentasjon du må ha på plass for å få godkjenning. Det er enklast er å fylle ut søknadsskjemaet dersom du har vedlegga klare før du startar.

Åpne kontaktskjema