Om denne tenesta

Tenesten skal brukast når eit føretak søkjer om sentral godkjenning for ansvarsrett, eller når eit føretak søkjer om å gjere endringar i sin sentrale godkjenning.

Behandlingstid for søknaden er om lag fire veker.

Tenesten skal brukast av føretak i byggenæringa.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/Innsendar.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida  Tilgangsstyring . Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Denne tenesta krev innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høgare.

  • Vitnemål, fagbrev eller annan dokumentasjon på utdanning
  • Referanseprosjekt som beskriver erfaringa, kompetansen og gjennomføringsevna føretaket ditt har
  • Kvalitetssikringsrutinar som er tilpassa dei aktivitetane føretaket ditt søkjer godkjenning for
  • Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndigheitsfordelinga i føretaket

Valfri tilleggsinformasjon som dokumenterer at føretaket er godkjent som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 9, 10 ,11 og 13.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte hos DiBK svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

E-post: post@dibk.no
Telefon: 22 47 56 00

Åpne kontaktskjema