Skjemaet for el-ulukke skal nyttast for å melde frå til DSB om nesten-uhell, uhell og ulukker som skuldast elektrisitet og har eller kunne ha fått konsekvensar for liv, helse, miljø eller materielle verdiar.

Rapporteringsplikta omfattar hendingar både på land og om bord i marine fartøy.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet skal brukes til å rapportere etter en hendelse forårsaket av elektrisitet.

Ved alvorlige ulykker er det krav om at dette skal meldes straks, i slike tilfeller kan du ta direktekontakt med DSB sentralt eller et av våre regionskontorer.

Kontaktinfo og kontortid finner du her: www.dsb.no/stromskader.
Utenfor kontortid kan du kontakte DSB sin vakttelefon. I tilfelle skade på eiendom eller anlegg forårsaket av elektrisitet meld inn til postmottak@dsb.no

Plikten til å rapportere ligger i følgende forskrifter:

• Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) § 8
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 15
• Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) § 3-4
• Forskrift om maritime elektriske anlegg (FME) § 9

Meldinger om elulykker brukes av DSB til statistikkformål.
På bakgrunn av dette kan vi drive nyttig informasjonsarbeid og utvikle regelverket slik at omfanget av ulykker reduseres.

Privatpersoner og virksomheter har rapporteringsplikt. Virksomheter bestemmer selv hvem som skal fylle ut meldingen.

Spørsmål om skjemaet?

Faglig brukerstøtte: postmottak@dsb.no

Åpne kontaktskjema