A-melding - alle skjema

I a-meldinga gir du opplysningar om inntekt, arbeidsforhold og forskotstrekk for dei tilsette, i tillegg til arbeidsgivaravgift. Opplysningane går til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

Husk at det er endringer i skattekortet for 2018, både i skattekortets innhold og hvordan lønnssystemene henter skattekortdata. For mer informasjon, se http://www.skatteetaten.no/skattekort2018

A-melding - innsending frå system (A02)

For verksemder med lønnssystem

Har du eller rekneskapsføraren din eit system som er fullt integrert, sender du a-meldinga frå systemet. Denne tenesta er for verksemder med lønnssystem eller eit anna system som er delvis integrert mot Altinn.

A-melding - direkte registrering i Altinn (A01)

For mindre verksemder

Skjemaet er for deg som ikkje har eit lønnssystem og skal sende a-melding for 1 - 8 tilsette. Har du lønnssystem, skal du ikkje bruke dette skjemaet, heller ikkje til å endre opplysningar eller rette feil.

Forenkla a-melding for velgjerande eller allmennyttig organisasjon (A05)

For velgjerande og allmennyttige organisasjonar

Skjemaet er for velgjerande organisasjonar som engasjerer ein privatperson til arbeidsoppdrag og lønnsutgifta ikkje inngår i næringsverksemd.

A-melding - bestill avstemmingsinformasjon (A06)

Bestill rapport

Avstemmingsrapporten oppsummerer opplysningane du har sendt inn i ei eller fleire a-meldingar. Bestill ein rapport for å kontrollere kva for opplysningar du har sendt inn.

Er du privatperson?

Melding om lønna arbeid i heimen (A04)

For privatpersonar

Skjemaet er for deg som betaler lønn til personar som utfører arbeid i bustaden eller fritidseigedomen din.

Mine inntekter og arbeidsforhold - bestilling (A08)

For privatpersonar

Her kan du bestille ei oversikt over opplysningar om inntekter og arbeidsforhold som dine arbeidsgivarar, pensjonsutbetalarar mv har rapportert til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Om A-melding - alle skjema

Alle verksemder som betaler ut lønn og har tilsette skal levere a-melding. Dette gjeld blant anna:

  • Arbeidsgivarar
  • Pensjonsselskap

MERK: Utanlandske arbeidsgivarar som har rapporteringsplikt om kontrakts- og arbeidsforhold (skjema RF-1199) skal ikkje rapportere arbeidsforhold. Dei må likevel sende a-melding for utbetalt lønn og andre ytingar, frådrag, forskotstrekk og arbeidsgivaravgift.

Opplysningsplikta er lovfesta i a-opplysningslova.

Er du pliktig til å levere a-melding, men ikkje leverer eller leverer ho med feil, kan du få tvangsmulkt. Manglande rapportering kan òg få følgjer for dei tilsette. Dei kan få feil i skattemeldinga eller feil utbetalingar frå NAV. Det er difor svært viktig at du rapporterer riktig og innan fristen.

Hugs at du skal oppgi arbeidsforhold i a-meldinga sjølv om du ikkje betaler ut lønn.

Rettleiinga er mellombels plassert på www.altinn.no/a-ordningen. Våren 2018 flyttar vi rettleiinga og annan informasjon om a-meldinga til skatteetaten.no. Dette får du nærare melding om.

NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten står saman om a-ordninga. A-ordninga er ein samordna metode for arbeidsgivarar og andre til å gi opplysningar om lønn og arbeidsforhold til staten. Opplysningane blir gitt i ei månadleg a-melding og blir dagleg brukt av private og offentlege aktørar.

Skatteetaten forvaltar ordninga på vegner av dei andre etatane.

Treng du hjelp?

Ta kontakt med Skatteopplysinga på telefon 800 80 000, tasteval 4-3-2 eller bruk Kontaktskjema.

Åpne kontaktskjema