For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start teneste

Om denne tenesta

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner. 

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn. Alternativt kan søknaden sendes til Finanstilsynet.

Søkere med kvalifikasjonsbevis fra EØS-stat hvor yrket er lovregulert: 

 • Bekreftelse på tillatelse fra hjemstaten (yrkeskvalifikasjonsbevis).
 • Evt. bekreftelse på utdanning som gir rett til en beskyttet tittel innen regnskapsføring.
 • Fullstendig vitnemål, inkludert karakterutskrift.
 • Evt. karakterutskrift for bestått egnethetsprøve.
 • Evt. bekreftelse fra arbeidsgiver som angir praksisens innhold og omfang.
 • Politiattest.
 • Kopi av selvangivelse eller annen dokumentasjon av økonomisk vederheftighet.

Søkere med kvalifikasjonsbevis fra EØS-stat hvor yrket ikke er lovregulert: 

 • Dokumentasjon for praksis fra ekstern regnskapsføring i hjemstaten (yrkeskvalifikasjonsbevis).
 • Evt. bekreftelse på en utdanning som er lovregulert og rettet særlig mot regnskapsføreryrket (yrkeskvalifikasjonsbevis).
 • Evt. karakterutskrift for bestått egnethetsprøve.
 • Fullstendig vitnemål, inkludert karakterutskrift.
 • Evt. bekreftelse fra arbeidsgiver som angir praksisens innhold(utførte oppgaver) og omfang
 • Politiattest.
 • Kopi av selvangivelse eller annen dokumentasjon av økonomisk vederheftighet.

Øvrige dokumentasjonskrav 

 • Søker må være myndig, i stand til å betale sine løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller og ha ført en hederlig vandel. I denne forbindelse skal det fremlegges politiattest som ikke er eldre enn tre måneder på søknadstidspunktet, og kopi av siste skattemelding. Det må søkes om politiattest hos politiet, se nærmere informasjon på nettstedet www.politi.no. Finanstilsynet kan kreve at søker også sender inn vandelsattest/politiattest fra hjemstaten.

For søkere med utdanning fra EØS-stat hvor regnskapsføring i næring for andre er lovregulert:

 • Søker må ha kvalifikasjonsbevis som bekrefter at vedkommende på søketidspunktet har rett til å utøve ekstern regnskapsføring i EØS-staten. Kvalifikasjonsbeviset må være utstedt av offentlig myndighet, eller organ med tilsvarende myndighet. I tillegg må søker fremlegge kopi av vitnemål.

For søkere med utdanning fra EØS-stat hvor regnskapsføring i næring for andre ikke er lovregulert:

 • Søker må fremlegge vitnemål som bekrefter at søker har høyere utdanning av minst ett års varighet. I tillegg må søker fremlegge praksisattest som bekrefter at søker har utøvet yrket som ekstern regnskapsfører i minst to av de siste ti årene. Vitnemål og praksisattest må vise at søker er egnet til å utøve yrket som ekstern regnskapsfører. Kravet om to års yrkesutøvelse gjelder likevel ikke dersom søker har yrkesrettet, lovregulert utdanning som er særlig rettet mot regnskapsføreryrket. Slik utdanning må dokumenteres med vitnemål. 

Merknader

 • Dokumenter som ikke er på engelsk, norsk, svensk eller dansk må oversettes til engelsk eller norsk. 

Søkere som har rett til å drive regnskapsførervirksomhet i annen EØS-stat vil på visse vilkår kunne autoriseres som regnskapsfører i Norge.  

Egnethetsprøve

Normalt vil innholdet i en utenlandsk utdanning avvike vesentlig fra den utdanningen som kreves i Norge innen finansregnskap, skatterett og rettslære. Søker må derfor normalt avlegge egnethetsprøve. Hvis søker har praksis fra regnskapsføring av norske foretak, vil Finanstilsynet vurdere om søkers arbeidserfaring helt eller delvis dekker opp for forskjeller i utdanningen. I vurderingen legges det vekt på praksisens omfang og i hvilken grad praksisen omfatter rettslige vurderinger etter norsk regelverk (typisk skatte- og selskapslovgivningen).   

Hvordan gjennomføre egnethetsprøven
Egnethetsprøven er bestått eksamen i profileringsemnene finansregnskap (15 studiepoeng), skatte-/avgiftsrett (15 studiepoeng) og rettslære (7,5 studiepoeng). Krav til det faglige innholdet i eksamenene er beskrevet i anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av UHR-ØA (tidligere NRØA). Det anbefales å kontakte et studiested som tilbyr regnskapsførerutdanning for nærmere informasjon om hvordan enkelteksamener kan gjennomføres. Nedenfor finnes et utvalg av slike utdanningsinstitusjoner. Studenter må selv melde seg opp til eksamen og betale eventuell eksamensavgift.

Utdanningsinstitusjoner som tilbyr regnskapsførerutdanning (ikke uttømmende liste):

 • Universitetet i Agder.
 • Handelshøyskolen BI.
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
 • Høyskolen Kristiania.

Språkkrav:

Nei.
Merk at regnskapsfører i alle tilfelle må ha språkkunnskaper som er nødvendige for å kunne utøve virksomhet i Norge. Finanstilsynet kan kreve dokumentasjon for tilstrekkelige språkkunnskaper og kan nekte start av virksomheten før språkkunnskaper er dokumentert.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De bestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av lov av 18. juni nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) samt tilhørende forskrift av 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere mv. (regnskapsførerforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Finanstilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Åpne kontaktskjema