Om denne tenesta

Forsikringsformidlarar:

1.9 for innlevering for 1. halvår

15.3 for innlevering for 2. halvår

Eiendomsmeklarar:

1.9 for innlevering for 1. halvår

1.3 for innlevering for 2. halvår

Verdipapirføretak og forvaltningsselskaper:

29.8 for innlevering for 1. halvår

30.1 for innlevering for 2. halvår

Rapporteringsplikten gjeld alle forsikringsformidlare, eiedomsmeklare, forvaltingsselskap for verdipapirfond med aktiv forvalting og verdipapirføretak.

 

Føretaket fyller ut skjemaet og signerer første trinn. Føretakets revisor kontrollerer, og bekrefter revisormeldinga ved å signere trinn to og sende inn skjemaet.  

Føretaket er ansvarleg for at deira revisor leverer revisorerklæringa innen fristen.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar eller Rekneskapsmedarbeidar. Skjemaet skal signerast av nokon med rolla Revisorrett.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har desse rollane, må du få nokon som har dei til å delegere dei til deg.

Vedlegg kan nyttast ved behov.

Trenger du hjelp?

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av KRT-1010 Foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse:

Eiendomsmeglere:

Geir Haatveit, Tlf: 22 93 98 03, haa@finanstilsynet.no

Marit Skjevling, Tlf: 22 93 97 27, mas@finanstilsynet.no

Forvaltningsselskap og verdipapirforetak:

Anders Hauglund, Tlf: 22 93 99 87, anh@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema