Skjemaet skal nyttast av personar som treng bli eigenhetsvurdert som eigar, leiar, styremedlem o.l. for føretak av typen:

•Annet
•Bank
•Betalingsføretak
•Eigedomsmeklar
•E-pengeføretak
•Finansieringsføretak
•Forsikringsføretak
•Holdingføretak i finanskonsern
•Inkassoføretak
•Kredittføretak
•Pensjonsføretak
•Tilbyder av verksemdstenester

Føretaket må sjå til at dei personar som blir egnethetsvurdert av Finanstilsynet også blir registrert i Føretaksregisteret der dette er påkrevd.

Start teneste

Om denne tenesta

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Profil, roller og rettar. Om du ikkje har rolla, må du få nokon som har den til å delegere den til deg.

Hvilke vedlegg som krevs går fram av skjemaet.

I regelverket Finanstilsynet forvalter er det krav til at personer er skikka. Det kan vere knytta blant anna til utdanning, erfaring, økonomiske forhold og åtferd, herunder straff og andre forhold.

For tilnærma alle verksemder under tilsyn av Finanstilsynet er det stilt krav til at styremedlemmer, dagleg leiar eller annan person som faktisk leiar verksemden, skal oppfylle visse krav.

For finansføretak er det også fra 1. januar 2016 stilt krav til skikkavurdering for personer i nøkkelfunksjoner.

Spørsmål om skjemaet?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet. Se Finanstilsynets nettsider for vurdering av egnethetskrav og hvem du kan kontakte.

Åpne kontaktskjema