Skjemaet blir brukt når eit revisjonsselskap ønsker å seia frå seg godkjenninga til å driva revisjonsverksemd etter revisorlova.

Start teneste

Om denne tenesta

Godkjente revisjonsselskap som ikkje lenger skal ta på seg oppdrag om lovfesta årsrekneskapsrevisjon eller revisorstadfesting.

For å fylla ut dette skjemaet treng du Altinn-rollen Daglig leiar eller rolla Styreleiar.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sidan Profil, roller og rettar. Om du ikkje har dissa rollene, må du få nokon som har rollene til å delegera dei til deg.

Eit enkeltpersonføretak er ikkje eit selskap, og skal derfor ikkje bruka dette skjemaet. Revisjonsverksemd i enkeltpersonføretak blir driven på grunnlag av den personlege godkjenninga til innehavaren/revisorregisternummer, sjå meir om dette på Finanstilsynets nettstad (ikkje Altinn-skjema) Revisjonsverksemd i enkeltpersonsforetak.

For å ikkje lenger vera under tilsyn av Finanstilsynet som godkjent revisjonsselskap.

Revisjonsselskapet vil motta brev med bekreftelse på at godkjenningen er opphørt. Se revisorloven § 4-1 og § 6-1.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes, E-post: mal@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 94
Unn Hedvig Årskaug, E-post: uha@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 94

Åpne kontaktskjema