Dette skjema skal nyttast ved søknad om:

  • Autorisasjon som rekneskapsførar
  • Godkjenning som statsautorisert revisor
  • Eigedomsmeklarbrev
  • Løyve for jurister til å drive eigedomsmekling
  • Inkassobevilling

Start teneste

Om denne tenesta

Du må levere søknad med vedlegg elektronisk i Altinn.

Søknadsskjemaet skal kun nyttast for personleg søknad om konsesjon.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/Innsendar. Du kan sjå kva for roller du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring.

Følgjande krav må verte oppfylte for:

Autorisasjon som rekneskapsførar

Godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor

Eigedomsmeklarbrev

Løyve til å vere fagansvarleg og ansvarleg meklar (jurist)

Inkassobevilling

 

Saksbehandlingstid

Finanstilsynet som mål å behandle søknadar om konsesjon forrekneskapsførarar og revisorar innan 30 dagar. Behandlingstida vert likevel påverka av kompleksiteten i søknaden, saksmengda elles og allokeringa av ressursane. Mangelfull dokumentasjon forseinkar også saksbehandlingstida. Enkelte kan derfor oppleve lenger behandlingstid enn 30 dagar.

Finanstilsynets vedtak kan påklagast. Det er Klagenemnda for revisor- og regnskapsførersaker som er klageinstans, jf. forskrift av 1. februar 2012 nr. 111. Klagen skal sendast til Finanstilsynet, som skal utføre dei undersøkingane som klagen gir grunn til og sende klagen over til klageinstans dersom avslaget vert halde ved lag, jf. forvaltningslova § 33. Klagen må nemne kva for vedtak som det vert klaga over, kva for endring ein ønskjer og dei årsakene klagen støttar seg til.

For andre konsesjonssøknadar er normal saksbehandlingstid 3-4 veker, rekna får det tidspunktet komplett søknad om konsesjon med alle relevante vedlegg er teken imot av Finanstilsynet.

Søkjar har høve til å klage etter forvaltningslova § 28.

Spørsmål om skjemaet?

Send e-post til post@finanstilsynet.no eller tlf:

  • Regnskapsfører og revisor: 22 93 99 92
  • Eiendomsmegling: Kristin Stokkebø, 22 93 98 08
  • Inkasso: Stein Tore Næprud, 22 93 98 07

Åpne kontaktskjema