Søknad om utsetjing av genmodifiserte organismar (GMO)

All bruk og framstilling av genmodifiserte organismar som ikkje er innesluttet skal vera godkjent for utsetjing. Søknad om utsetjing av genmodifiserte organismar blir avgjord av Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet.

Klima- og miljødepartementet om genteknologi

Om denne tenesta

Kvar som skal framstilla og bruka genmodifiserte organismar som ikkje blir rekna som "innesluttet bruk".

Kva som skal vedleggast ein søknad går fram av forskrift om konsekvensutgreiing etter genteknologiloven og forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismar.

Formålet med løyvet er å sikra at framstilling og bruk av genmodifiserte organismar skjer på ein etisk og samfunnsmessig forsvarleg måte, i samsvar med prinsippet om berekraftig utvikling og utan helse- og miljømessige skadeverknader.

Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven), kap 3

Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven

Forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer

Med genteknologi er det mogleg å endra arvematerialet til ein organisme, til dømes ved å setja inn eit nytt gen. Denne metoden kallast vanlegvis genmodifisering og gir genmodifiserte organismar (GMO). Avhengig av kva eigenskapar GMO-en har fått tilført, kan dette ha ulike verknader på miljøet som GMO-en blir sett ut i. Søknader om utsetjing av GMO blir derfor vurdert frå sak til sak.

Åpne kontaktskjema