Løyve til utslepp av oljeholdig avløpsvatn

Skal du etablera, utvida eller bygga om ei verksemd som genererer oljeholdig avløpsvatn må du søka om utsleppsløyve frå kommunen før du startar opp. Med oljeholdig avløpsvatn blir meint spillvatn og overvatn som inneheld motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og liknande.

Om denne tenesta

Verksemd med utslepp av oljeholdig avløpsvatn frå vaskeplass, smørehall, servicehall e.l.

Informasjon om kva som blir kravd av søknaden, og kva vedlegg som blir kravde finn du i forskrift om avgrensing av forureining (forureiningsforskrifta) § 15-4.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), § 15-4

Å verna det ytre miljøet mot forureining og å redusera eksisterande forureining, å redusera mengda av avfall og å fremma ei betre behandling av avfall.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningsloven)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 15

Verksemd med utslipp av oljeholdig avløpsvatn frå vaskeplass, smørehal, servicehall e.l. treng utslippsløyve. Dette gjeld ved etablering, utviding eller ombygging av følgjande verksemder:
• bensinstasjonar
• vaskehaller for kjøretøy (§ 15-1 i forskrifta)
• motorverkstader
• bussterminalar
• verkstader og klargjøringssentralar for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegåande materiell
• anlegg for understellsbehandling

Eksisterande verksemder er òg omfatta av forskrifta. Fylkesmannen kan avgjere at forskrifta òg skal gjelde for andre liknande verksemder med utslipp av oljehaldig avløpsvatn.

Krav til søkjar:

Søknaden skal innehalde:

Namn, adresse og telefon til bedrifta, kontaktperson.
Eigedommen sitt gnr. og bnr.
Bedrifta si hovudverksemd.
Verksemd som gir oljehaldig avløpsvatn.
Bedrifta sitt årlege forbruk av vatn.
Årleg forbruk av vatn som gir oljehaldig avløpsvatn.
Talet på utandørs vaskeplassar, talet på innandørs vaskeplassar, tal og storleik på tappekraner til spyling av golv, smøregrav m.m., talet på bilvaskemaskinar og maksimalt forbruk av vatn per time for vaskemaskiner for større kjøretøy.
Tiltak for å avgrense utsleppa, opplysningar om oljeutskillar, type, storleik m.m.
Resipient for avløpsvatnet.
Eventuelle vedtak eller utsegner fra offentlege organ saken har vore lagt fram for.

Dessutan skal søknaden innehalde opplysningar som vil vere av tyding for saksbehandlinga, under dette kart som viser verksemda si plassering og opplysning om forholdet til eventuelle oversikts- og reguleringsplanar. 

Kva kommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema