Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om fylkesvise prosjektmidler fra Klima- og miljøprgrammet.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start teneste

Om denne tenesta

Fylkesmannen fastsetter frist for innlevering av søknad. Se utlysning eller kontakt fylkesmannen for informasjon om søknadsfrist for ditt fylke.

Du kan ikke levere søknaden på papir.

Formål

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.

Målene for Klima- og miljøprogrammet er å bidra til:

  • At produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av biomangfold
  • Å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, kulturbetinget biologisk mangfold, binding av karbon og produksjon av biogass.
  • Å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

For å kunne fylle ut dette skjemaet, må du har rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler»

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke støtte fra programmet.

  • Utrednings- og forskningsvirksomheter (institusjoner)
  • Fag- eller næringsorganisasjoner
  • Andre foretak

For å søke, må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Åpne kontaktskjema