Føretak som oppfyller krava i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket kan søke om produksjonstilskot, tilskot til avløysing ved ferie og fritid, distriktstilskot for frukt, bær og veksthusgrønsaker og for produksjon av matpotet i Nord-Noreg.

Start teneste

Om denne tenesta

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med teljedato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusentar som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.

Søknad må leverast innan fristen
Søknadsfristane 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikkje mogleg å levera søknad etter desse fristane.

Føretak som leverer søknaden innan fristen vil kunne endre opplysningane i søknaden innan 14 dagar utan å få trekk.

Føretak som oppfyller krava i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket, kan søkja om tilskot. Dette inneber blant anna at føretaket må vere registrert i Enhetsregisteret og drive vanleg jordbruksproduksjon. Du finn meir informasjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

For å ha tilgang til tenesta må du ha rolla «Primærnæring og næringsmiddel» eller enkeltrett til tenesta.

For å sjekke om du har rett rolle eller enkeltrett for ein aktør, kan du sjå under menypunktet ”Profil, roller og rettar”. Om du ikkje har rett rolle eller enkeltrett, må du få nokon som har delegeringsrett til å delegere til deg.

Tenesta krev innlogging med sikkerheitsnivå 3 eller høgare. Du skal blant anna kunne bruke kodebrev frå Difi.

Opplysningane blir brukt til å betala ut produksjonstilskot og avløysartilskot til føretak som driv jordbruksproduksjon i tråd med forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket.

Tilskot blir utbetalt i medhold av forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket, samt gjeldande Jordbruksavtale.

Opplysingane frå søknaden kan i medhold av lov om Oppgåveregisteret §§ 5 og 6 brukast òg av andre offentlege organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane. Les meir om lovheimel for oppgåvene i Oppgåveregisteret.

I skjemaet kan du søkja om:

  • Produksjonstilskot i jordbruket
  • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid
  • Distriktstilskot for frukt, bær og veksthusgrønsaker og for produksjon av matpotet i Nord-­Noreg

Trenger du hjelp?

Spørsmål om produksjons- og avløsertilskudd skal rettes til kommunen.

Åpne kontaktskjema