Tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Du finner mer informasjon om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket på Landbruksdirektoratets nettside.

Kommunen som har ansvaret for ordningen har sannsynligvis egen nettside om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Ved utlysningen skal kommunen opplyse om hvilke tiltak det kan gis tilskudd til, satser og egenandeler for ulike tiltak, og om det er avsatt midler til felles tiltak for området. Kommunen kan sette ytterligere krav til søknadens innhold.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til utvalgte kulturlandskap. Mangelfulle søknader kan avvises.

Det er kommunen som fastsetter søknadsfrist, og det er kommunen som behandler søknaden.

Opplysningene blir brukt til å behandle søknad om og beregne størrelsen på tilskudd. Opplysningene kan bli brukt til rapportering og statistikkformål.

Kvittering på innsendt søknad og vedtak på saken sendes til foretakets innboks i Altinn, eller til Digipost. Vedtak varsles via oppgitt kontaktinformasjon (enten epost eller mobilnummer) i søknaden. Hvis du ikke har digital postkasse kommer svaret som brev i posten.

I tillegg skal du bruke tjenesten for å be om utbetaling av tilskudd etter at tiltak er utført.

Alle som skal søke om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap må bruke dette skjemaet.

Hvis søknaden gjelder fellestiltak med flere aktører, skal en deltaker stå som ansvarlig søker og sende søknaden på vegne av alle deltakerne, basert på skriftlig fullmakt.

Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden er det lurt å ha en del opplysninger og dokumenter tilgjengelig.

Opplysninger som etterspørres i søknadskjemaet:

 • I hvilket utvalgt kulturlandskap skal tiltaket gjennomføres i?
 • Hvor skal tiltaket gjennomføres?
 • Søker du om tilskudd til drift/årlig tiltak eller engangs-/investeringstilskudd?
 • Hva du har tenkt å gjøre?
 • Beskriv området og tilstanden til bygningen/ arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres.
 • Beskrive omfang av og formålet med tiltaket.
 • Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)?
 • Hvem skal utføre tiltaket?
 • Begrunn hvordan dette tiltaket er i tråd med formålet med ordningen.
 • Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke bygningen/arealet/ objektet til etter at tiltaket er fullført.
 • Fremdriftsplan for tiltaket

Søker du om tilskudd til drift/årlig tiltak må du laste opp et obligatorisk vedlegg hvor du skal fylle inn opplysninger om omfang av dyr på beite, areal som skal skjøttes, setring, gjerding, ferdselstiltak mm. Du trenger ikke legge ved kostnadsoverslag, finansieringsplan eller søknadsbeløp ved søknad om drift/årlig tiltak.

Søker du om tilskudd til engangs-/investeringstilskudd må du laste opp et obligatorisk vedlegg hvor du skal fylle inn kostnadsoverslag, søknadsbeløp og finansieringsplan.
Kostnadsoverslaget skal omfatte de totale kostnadene for tiltaket som det søkes om tilskudd til. Dette kan være både materialkostnader, kjøp av tjenester og arbeid. Oppgi beløp eksl. mva. dersom tiltaket er fradragsberettiget mva.
Dersom du har fått et detaljert pristilbud fra eks håndverker/entreprenør kan dette legges med som vedlegg.

I finansieringsplanen skal du oppgi hvordan du har tenkt å finansiere tiltaket du søker om å gjennomføre. Du må oppgi hvor mye du har tenkt å søke i tilskudd fra utvalgte kulturlandskap. Du må oppgi om du har egenandel, egenkapital eller har du tenkt å utføre noe arbeid selv (ved egeninnsats oppgi sats/antall timer). Du må også oppgi om du har søkt eller mottatt annen finansiering til dette tiltaket fra andre finansieringskilder (eks fra Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen, SMIL, miljøforvaltningens virkemidler el.).

Kommunen kan sette ytterligere krav til søknadens innhold. Ved utlysningen skal kommunen opplyse om hvilke satser og egenandeler som gjelder for ulike tiltak.

Andre vedlegg som kan være aktuelle å legge ved søknaden:

 • kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres
 • bilder av arealet eller objektet før tiltaket settes i gang
 • arbeidstegninger som beskriver materialer og metoder
 • skriftlig tillatelse for gjennomføring av tiltaket fra eier og eventuelle rettighetshavere dersom du selv ikke er eier av eiendommen der tiltaket skal gjennomføres
 • skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak med flere andre aktører.
 • uttalelser fra fagfolk om det planlagte tiltaket
 • skjøtselsplaner og tilstandsregistreringer
 • bekreftelse fra andre finansieringskilder

Trenger du hjelp?

Det er kommunen som behandler søknader. Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med kommunen som har ansvaret for ordningen.

For mer informasjon om hvordan du utfyller skjemaet, se denne brukerveiledningen.

Dersom det er tekniske problemer med søknadsskjemaet kan dette meldes til support@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema