Organisasjonen sine samla inntekter, utgifter og overskot frå eventuelle lotteri/bingo skal rapporterast. Plikta til å rapportere gjeld sjølv om foreininga ikkje hadde lotteri eller bingo i rapporteringsåret.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet benyttes periodisk, fra midten av februar hvert år og frem til fristen. Årlig frist er 1. juni.

Alle lotteriverdige organisasjonar skal rapportere sentrale rekneskapstal frå sitt rekneskap til Lotteritilsynet.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla utfyllar/innsendar. Du kan sjå kva rolle du har ved å gå til fana Profil. Dagleg leiar/styreleiar kan gje/delegere rolle i Altinn.

Du skal ikkje sende inn andre dokument enn ferdig utfylt rekneskapsskjema.

Alle foreiningar som er godkjend som lotteriverdig organisasjon etter lotterilova § 4 er rekneskaps- og revisjonspliktige etter rekneskapslova.

Sjølv om Lotteritilsynet har gitt dispensasjon frå kravet om rekneskap og revisjonsplikt etter lotterilova, er det likevel eit vilkår at organisasjonen årleg rapporterer sentrale rekneskapstal frå årsrekneskapen sin til Lotteritilsynet på fastsett skjema.

For dei organisasjonane som har hatt lotteri/bingo, ber vi også om ei kort beskriving av korleis lotteriinntektene blir disponert i rekneskapsåret. Ved avvikande rekneskapsår, skal det rapporterast for rekneskapen som blei avslutta i rapporteringsåret. De vil motta ei kvittering som stadfestar at opplysningane er sendt til Lotteritilsynet. Denne kvitteringa har eit referansenummer som startar med AR.....

På nettsida http://www.lottstift.no kan du sjå om rekneskapsopplysningane er registrert eller ikkje.

Kontaktinformasjon

Dersom innsendar har sendt inn feil opplysningar i skjemaet, kan Lotteritilsynet kontaktast på telefon: 57 82 80 00 eller sende e-post til postmottak@lottstift.no

Åpne kontaktskjema