Skjemaet skal brukast for å melde frå til Mattilsynet om nye og endra dyrehald, og for å søkje om løyve frå Mattilsynet til å etablere visse dyrehald.

Start teneste

Om denne tenesta

Ved etablering av nytt dyrehald som krev løyve frå Mattilsynet, eller som er meldepliktig.

Ved endringar i dyrehaldet som for eksempel nye bygningar, vesentlege endringar i bygningar, nye produksjonsformer eller opphøyr av dyrehaldet.

Meldeplikt for hobbyfjørfehald – plikta vert aktivisert i visse tilfelle i forhold til Aviær influensasituasjonen.

Alle som vil halde dyr som lista under, skal melde frå om dette til Mattilsynet på førehand:

 • Svin
 • Storfe
 • Småfe (sau og geit)
 • Strutsefugl
 • Meir enn 200 slaktekylling, høns eller kalkunar
 • Meir enn 10 hestar
 • Dyresamling og open gard
 • Framvising av dyr, medrekna dyreparkar, akvarium og framvising av dyr på mellombelse arrangement (NB! Sirkus og dyreparkar som skal vise fram dyr som ikkje står på lista i forskrifta om velferd for dyr ved framvising, må søkje Mattilsynet om løyve. Sjå lenger nede)
 • Mellombels dyrehald og dyrehald for omsetning av dyr, medrekna dyrepensjonat og dyreforretning

Endringar i slike dyrehald, som for eksempel oppføring av nye bygningar, vesentlege endringar av bygningar, nye produksjonsformer, nye artar som skal visast fram eller opphøyr av dyrehaldet, skal også meldast til Mattilsynet snarast. Ved ombygging eller nye bygningar skal meldinga gjevast før bygningen vert teken i bruk til dyr.

For dyrehald som krev løyve, godkjenning eller sertifisering frå Mattilsynet, må det søkjast i skjema i god tid før oppstart slik at Mattilsynet har moglegheit til å behandle søknaden. Aktivitetar og andre forhold som krev løyve, godkjenning eller sertifisering, kan ikkje starte før Mattilsynet har gjeve lov til det.

Følgjande typar dyrehald krev løyve, godkjenning eller sertifisering frå Mattilsynet:

 • Hestesenter, trenarstall, hestepensjonat og omsetning av meir enn 6 hestar i året
 • Framvising av dyr på sirkus
 • Framvising i dyrepark av andre dyr enn dei som står på lista i forskrift om velferd
 • Sertifisert fjørfeverksemd
 • Avlsverksemd

Alle meldepliktige dyrehald skal registrerast (sjå over).

Den som vil drive med dyrehald eller aktivitetar med dyr som krev godkjenning, løyve eller sertifisering frå Mattilsynet, kan søkje på dette skjemaet (sjå over).

For å ha tilgang til tenesta må du ha rolla Primærnæring og næringsmiddel, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrett.

Tenesta krev innlogging med ID-porten (sikkerheitsnivå 3 eller høgare).

Tenesta krev at du brukar undereining til juridisk eining (bedriftsnummer).

Undereining til juridisk eining får du fram ved å hake av i boksen for Vis også undereiningar (bedrift) på sida for val av verksemd det skal rapporterast for.

Skjemaet er utvikla for å melde om meldepliktige dyrehald, eller søkje om løyve til eller godkjenning eller sertifisering av visse typar dyrehald.
Plikta til å melde frå til Mattilsynet om nye og endra dyrehald følgjer av desse føresegnene:

- forskrift 22. april 2004 nr. 665 om hold av storfe § 26
- forskrift 18. februar 2005 nr. 160 om velferd for småfe § 12
- forskrift 18. februar 2003 nr. 175 om hold av svin § 28, jf. avgrensinga i § 2
- forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 26
- forskrift 2. oktober 1998 nr. 951 om hold av strutsefugl § 18
- forskrift 12. desember 2001 nr. 1494 om hold av høns og kalkun § 8, jf. unntaket i § 2 andre ledd
- forskrift 11. august 2015 om omsetning og midlertidig hold av dyr § 3
- forskrift 5. september 2016 nr. 1035 om dyrevelferd ved fremvisning av dyr § 4 første ledd, jf. kapittel 3
- forskrift 27. juni 20012 nr. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr § 10

Krava om løyve til og godkjenning eller sertifisering av dyrehald følgjer av desse føresegnene:
- forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 28
- forskrift 5. september 2016 nr. 1035 om dyrevelferd ved fremvisning av dyr § 4
- forskrift 4. juli 1989 nr. 541 om avlsstasjoner § 1 andre ledd
- forskrift 6. mars 1995 nr. 240 om
om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring hos rev § 3 og § 5
- forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter § 3

Trenger du hjelp?

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:
postmottak@mattilsynet.no
tlf: 22 40 00 00

Åpne kontaktskjema