Om denne tenesta

Skjemaet skal sendast inn ved idriftsetjing av nye kraftverk eller det er gjort endringar i eksisterande kraftverk.

Feilinnsending

Dersom det vert sendt inn med feil må fagleg brukarstøtte kontaktast.

Alle produsentar som har vasskraftverk.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla  Energi, miljø og klima .

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Tenesta krev innlogging med ID-porten (tryggleiksnivå 3 eller høgare).

Kart og teikningar av utbygginga.

Skjemaet skal sendast inn ved idriftsetjing av nye kraftverk eller det er gjort endringar i eksisterande kraftverk.

Kontaktinformasjon

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Seming Skau, senioringeniør
E-post: shs@nve.no
Telefon: 22 95 94 17

Åpne kontaktskjema