Om denne tenesta

Eventuelle fristar er gitt i den enkelte sak og omtala i utgåande brev frå Patentstyret.

Korrespondansen vert rekna som innkomen til Patentstyret når dokumentet er loggført som innkome av Altinn. Korrespondansen må vere innkome før klokka 00.00 for at han skal få denne dagens dato. Referansenummer i Altinn kan du bruke ved henvendelse til Altinn. Du vil motta eit søknadsnummer frå Patentstyret. Dette skal du bruke ved eventuelle henvendelser til Patentstyret.

Kundane til Patentstyret  er næringsliv, institusjonar (særleg innan forsking og utdanning), offentlege etatar, samt frittståande idéskaparar (privatpersonar).

Avsendar av dette skjemaet vil som oftast vere søkjar eller innehavar av ein søknad eller ein rett, eller deira fullmektig.

For å fylle ut dette skjemaet for ei verksemd treng du Altinn-rolla Patent, varemerke og design.

Manglar du denne rolla, må du få nokon til å gi den til deg.  Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Skjemaet kan nyttast i tilfelle der du allereie har eit søknads-, registrerings- eller patentnummer (til dømes i alle søknader som er under behandling i Patentstyret).

Personopplysningar

Styrelova og patent-/design-/varemerkelova krev at det vert innlevert visse personopplysningar. Patentstyret handsamar desse opplysningane med elektroniske hjelpemiddel i forbindelse med registrering og journalføring i dei registra vi administrerer. Eit av formåla med registreringa og journalføring av personopplysningar er at innehavarane skal kunne bevise overfor tredjemenn at dei er innehavar av retten. Opplysningane er offentlege og vil mellom anna bli utlevert i forbindelse med begjæring om utskrift frå registeret. Opplysningane vil også bli gjort tilgjengeleg for andre, til dømes ved online oppkobling mot basen. Patentstyret vil på begjæring rette og gi innsyn i alle personopplysningar som er innført om den enkelte.

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00 (mandag - fredag 8.00 - 15.00)
E-post: post@patentstyret.no

Åpne kontaktskjema